De Nieuwe Aanpak (DNA)

26 mei 2012

2 minuten

De sLIM-leergang van voorjaar 2012 zal worden gewijd aan de opgave van de intensivering van de bestaande stad en aan de rol van het stedenbouwkundige ontwerp in deze opgave. Sinds een aantal jaren zijn opvattingen en condities van stedelijke ontwikkeling sterk aan het verschuiven: van uitbreiding naar intensivering van de bestaande stad, en van sturen naar condities scheppen, met meer aandacht voor nieuwe verhouding tussen publieke en private rollen en verantwoordelijkheden.

25 mei, 01 juni, 08 juni 2012 - Stichting sLIM in samenwerking met de TU Delft, Prof. Han Meijer

Tegelijk is sprake van een toenemend besef dat stedenbouwkundige planvorming niet de toekomst dient ‘dicht te timmeren’: Hoe kan in het stedenbouwkundig plan worden omgegaan met onzekerheden en onverwachte ontwikkelingen?

De huidige economische crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen bij de overheden en particuliere bureaus hebben deze vraagstukken extra op scherp gezet en tot een vastlopende planontwikkeling geleid. Op korte termijn ontstaan hierdoor problemen doordat braakliggende gronden niet meer bebouwd worden en tot renteverliezen leiden; voor de langere termijn is het de vraag hoe steden kunnen anticiperen op nieuwe vormen van economische, sociale en culturele dynamiek.

Herdefiniëring van taak en inhoud van de stedenbouwkundige planvorming is van groot belang voor het hervinden van een overtuigende maatschappelijke en politieke legitimatie. In deze sLIM leergang zullen nieuwe experimenten en opvattingen over stedenbouwkundige planvorming aan de hand van drie thema’s en drie schaalniveaus worden behandeld. Bij elk thema zal een ‘best practice’ van een buitenlandse stad worden gepresenteerd en geconfronteerd met de actuele praktijk van twee Nederlandse cases die als aanzetten tot een nieuw type planontwikkeling kunnen worden gezien. Op elk thema zal worden gereflecteerd door een spreker uit een van de Nederlandse kennisinstellingen.Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024