Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

11 constateringen over de ruimtelijke investeringen

1 februari 2010

2 minuten

Nieuws Aan de vooravond van de bezuinigingen van VROM hield Bouwend Nederland in januari een debat over hoe de ruimtelijke agenda van ons land er de komende decennia uit zou moeten zien. Jan Peter Balkenende hekelde onder meer de regeldruk en pleitte voor meer centrale regie voor projecten van nationaal belang. Friso de Zeeuw, hoogleraar Gebiedsontwikkeling en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling inspecteerde de ruimtelijke ontwikkelingen in elf korte punten. Ze staan hieronder.

  1. Nederland is niet af: Stedelijke vernieuwing, klimaat, woningbouw, mobiliteit en krimp vergen forse investeringen in de komende 25 jaar. De financieel-economische crisis, de komende overheidsbezuinigin- gen, en het binnenkort aflopen van de Vinex-opgave, maken het tot een urgente kwestie. De overheid munt momenteel echter uit in planning zonder geld en de markt (inclusief corporaties) lijkt even op zijn rug te liggen.

  2. Roepen om meer nationale regie is het foute antwoord, want een vlucht vooruit. Alleen selectief optreden met een uitvoeringsgratie en geld is succesvol gebleken. Het zal moeten komen van (samenwerken- de) steden en provincies, in wisselwerking met marktpartijen, corporaties, ontwerpers en de bevolking. Dat is de netwerksamenleving. Ook worden de opgaven in het alge- meen kleinschaliger van aard.

  3. Natuurlijk kan de rijksoverheid beter acteren dan ze nu doet: minder verkokerd, minder miereneukerig, duidelijker over wat zij wil met groene gebieden. Mooi Nederland is bij voorbeeld een naïef programma. Het gaat erom ruimtelijke kwaliteit in te brengen in maatschappelijk urgente pro- jecten en dat doe je niet zo. Mensen willen niet dat overal kassen, windmolenparken, megastallen en bedrijventerreinen neerge- plempt worden.

  4. De kans dat er een Ministerie voor Leefomgeving en Mobiliteit komt, is nog nooit zo groot geweest. De rijksoverheid kan wellicht meerjarig in een beperkt aantal gese- lecteerde grondexploitaties participeren.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023