Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

11 constateringen over de ruimtelijke investeringen

1 februari 2010

2 minuten

Nieuws Aan de vooravond van de bezuinigingen van VROM hield Bouwend Nederland in januari een debat over hoe de ruimtelijke agenda van ons land er de komende decennia uit zou moeten zien. Jan Peter Balkenende hekelde onder meer de regeldruk en pleitte voor meer centrale regie voor projecten van nationaal belang. Friso de Zeeuw, hoogleraar Gebiedsontwikkeling en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling inspecteerde de ruimtelijke ontwikkelingen in elf korte punten. Ze staan hieronder.

  1. Nederland is niet af: Stedelijke vernieuwing, klimaat, woningbouw, mobiliteit en krimp vergen forse investeringen in de komende 25 jaar. De financieel-economische crisis, de komende overheidsbezuinigin- gen, en het binnenkort aflopen van de Vinex-opgave, maken het tot een urgente kwestie. De overheid munt momenteel echter uit in planning zonder geld en de markt (inclusief corporaties) lijkt even op zijn rug te liggen.

  2. Roepen om meer nationale regie is het foute antwoord, want een vlucht vooruit. Alleen selectief optreden met een uitvoeringsgratie en geld is succesvol gebleken. Het zal moeten komen van (samenwerken- de) steden en provincies, in wisselwerking met marktpartijen, corporaties, ontwerpers en de bevolking. Dat is de netwerksamenleving. Ook worden de opgaven in het alge- meen kleinschaliger van aard.

  3. Natuurlijk kan de rijksoverheid beter acteren dan ze nu doet: minder verkokerd, minder miereneukerig, duidelijker over wat zij wil met groene gebieden. Mooi Nederland is bij voorbeeld een naïef programma. Het gaat erom ruimtelijke kwaliteit in te brengen in maatschappelijk urgente pro- jecten en dat doe je niet zo. Mensen willen niet dat overal kassen, windmolenparken, megastallen en bedrijventerreinen neerge- plempt worden.

  4. De kans dat er een Ministerie voor Leefomgeving en Mobiliteit komt, is nog nooit zo groot geweest. De rijksoverheid kan wellicht meerjarig in een beperkt aantal gese- lecteerde grondexploitaties participeren.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024