2015.01.15_2015 Jaar van Connect(h)ome_C

2015 Jaar van Connect(h)ome!

22 januari 2015

4 minuten

Nieuws Vorig jaar sloten we af met de conclusie dat antifragiliteit haar weg vindt in de wereld van gebiedsontwikkeling. Hoe te handelen in een wereld vol onzekerheden? We stelden vast dat er veel veranderingen in gang gezet zijn. Nieuwe processen en werkwijzen bieden perspectief op oplossingen, tegelijkertijd is er meer aandacht voor dilemma’s. De verwachting is dat het experimenteren dit jaar doorzet. In de wereld van de media en ict is men zich er al langer van bewust dat problemen vaak meervoudig zijn en dat oplossingen een brede interdisciplinaire blik vergen. Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, stelt: 'De leiders van vandaag worden geconfronteerd met uitdagingen van een nooit eerder geziene complexiteit, snelheid en onderlinge verbondenheid'. Interessant in dit perspectief zijn recente inzichten uit hersenonderzoek. Connectome staat voor de complete kaart van neurale verbindingen in de hersenen. Onderzoek richt zich op de vraag hoe verbindingen tussen contactplaatsen en zenuwcellen, als de informatie- en signaalverwerkers van het lichaam, eruitzien. Welke structurele en functionele verbindingen worden gelegd? Als we dit doortrekken naar gebiedsontwikkeling, is de vraag: welke verbindingen tussen sectoren, institutionele partijen en gebruikers leiden tot verandering en innovatie, ten bate van een welvarende samenleving en een lerende economie?

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar besteden we aandacht aan verschuivingen in de sociale woonsector, aan de sharing economy en aan de rol van co-creatie in wetenschap en beleidsvorming.

De verbinding tussen de leefomgeving en de digitale wereld

Uit lezersonderzoek (2014) blijkt dat de brede benadering van Gebiedsontwikkeling.nu gewaardeerd wordt. We signaleren trends, maken analyses, beschrijven projecten en presenteren inzichten uit onderzoek. Verhalen uit de praktijk bieden een venster op de dagelijkse werkelijkheid. Ook in 2015 volgen we de verschillende vastgoedmarkten op de voet en krijgen de bijbehorende financieringsvraagstukken de nodige aandacht. Terwijl de woningmarkt zich lijkt te stabiliseren, blijft leegstand van kantoren hoog op de agenda staan. Opvallend zijn de grote onderlinge verschillen op regionaal en zelfs lokaal niveau in transformatiekansen. Herstructurering en sloop, van kantoren maar ook van bedrijventerreinen en winkelgebieden, zijn aan de orde. Ook blijven we aandacht besteden aan de opgaven rond zorgvastgoed. In de omgang met al deze opgaven is voor nieuwe technologie een steeds duidelijker en steeds nadrukkelijker rol weggelegd. Connect(h)ome staat voor de structurele en functionele verbindingen tussen de leefomgeving en de onlinewereld, een belangrijke trend voor 2015. In de redactionele agenda dit jaar aandacht voor digitalisering, ondernemerschap, inzicht in gedragspatronen, het delen van kennis en het vormen van allianties die investeren in experimenten. Wat zijn de uitdagingen en waar liggen belangrijke dilemma’s? Wat levert het op? Wat voor competenties zijn er nodig? Hoe komen we tot praktische handreikingen? Onderstaand een verdere voorzet in tien onderwerpen voor 2015. Graag horen we van jou over welke onderwerpen je meer zou willen lezen op Gebiedsontwikkeling.nu. Stuur:

  1. Wat, behalve economie, zijn belangrijke drivers voor ontwikkeling? Voorbeelden in de logistieke sector maken duidelijk dat andere drivers doorslaggevend zijn. Daarom aandacht voor technologische ontwikkeling, de energieopgave en, bijvoorbeeld, de uitdagingen in de recreatieve sector.

  2. Leren van andere vakgebieden; eerder hebben we ons verdiept in de wereld van de televisie. Dit jaar komt onder meer de uitzendbranche aan bod. Wat kunnen we van hen leren over tijdelijkheid en het omgaan met onzekerheid? Biedt de adaptieve benadering van waterbeheer aanknopingspunten?

  3. De betekenis van netwerken, onder meer die voor ict, infra en energie (zonneparken als oplossing voor braakliggende gronden).

  4. Financiering in lokale en mondiale context.

  5. De rol van de eindgebruiker en de groei van persoonlijke dienstverlening: wat kan het buitenland ons hierover leren?

  6. De nieuwe stedelijke agenda, waarin mondiale en lokale uitdagingen samenkomen. Lessen uit de Stadsstaat , een strengere overheid met een centrale agenda op Randstad + niveau, in plaats van iedere stad zijn eigen agenda zonder specifieke stedelijke opgaven uit het oog te verliezen.

  7. Sectorale vragen; wat betekent de Novelle herziening Woningwet van minister Blok voor gebiedsontwikkeling? Hoe verder na de professionalisering en verzakelijking van de publieke overheid? Wat betekent dit voor publiek opdrachtgeverschap? Hoe ziet de wereld van bouwers en aannemers er eind 2015 uit? Hoe pakken ze de innovatie op? En wat brengt de industrialisering van de bouw met zich mee? En hoe ziet de toekomst eruit voor ontwerpbureaus?

  8. Andere vormen van PPS, samenwerkingsmodellen en bijbehorende selectieprocessen en contractvormen.

  9. Vervolg van de serie over competenties en leiderschap. Na de eerdere serie over de publieke kant, dit voorjaar aandacht voor de private sector. En natuurlijk blijven we de ontwikkelingen in wet- en regelgeving volgen. Met onder meer aandacht voor de Omgevingswet, grondbeleid, herverkaveling en het ‘ontslakken’.

Ook willen we het eerste redactioneel van dit jaar benutten om mee te delen dat na een jarenlange succesvolle samenwerking in een tweekoppige hoofdredactie, hoofdredacteur Anne Luijten afscheid neemt. We gaan haar persoonlijke verhalen, scherpe blik en soepele pen missen.

Tot slot, in de lerende economie is onderwijs een basisgoed. Naast het Bachelor- en Masteronderwijs aan de TU Delft en de samenwerking met het NRP (Nationaal Renovatie Platform) is de Master City Developer (MCD) opleiding een belangrijke postacademische opleiding op het terrein van gebiedsontwikkeling. Volgende week daarom een special in samenwerking met de MCD.

Lees en kijk verder:


Cover: ‘2015.01.15_2015 Jaar van Connect(h)ome_C’


Agnes Franzen door Ineke Oostveen (bron: Agnes Franzen)

Door Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023