2015.01.15_2015 Jaar van Connect(h)ome_C

2015 Jaar van Connect(h)ome!

22 januari 2015

4 minuten

Nieuws Vorig jaar sloten we af met de conclusie dat antifragiliteit haar weg vindt in de wereld van gebiedsontwikkeling. Hoe te handelen in een wereld vol onzekerheden? We stelden vast dat er veel veranderingen in gang gezet zijn. Nieuwe processen en werkwijzen bieden perspectief op oplossingen, tegelijkertijd is er meer aandacht voor dilemma’s. De verwachting is dat het experimenteren dit jaar doorzet. In de wereld van de media en ict is men zich er al langer van bewust dat problemen vaak meervoudig zijn en dat oplossingen een brede interdisciplinaire blik vergen. Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum, stelt: 'De leiders van vandaag worden geconfronteerd met uitdagingen van een nooit eerder geziene complexiteit, snelheid en onderlinge verbondenheid'. Interessant in dit perspectief zijn recente inzichten uit hersenonderzoek. Connectome staat voor de complete kaart van neurale verbindingen in de hersenen. Onderzoek richt zich op de vraag hoe verbindingen tussen contactplaatsen en zenuwcellen, als de informatie- en signaalverwerkers van het lichaam, eruitzien. Welke structurele en functionele verbindingen worden gelegd? Als we dit doortrekken naar gebiedsontwikkeling, is de vraag: welke verbindingen tussen sectoren, institutionele partijen en gebruikers leiden tot verandering en innovatie, ten bate van een welvarende samenleving en een lerende economie?

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar besteden we aandacht aan verschuivingen in de sociale woonsector, aan de sharing economy en aan de rol van co-creatie in wetenschap en beleidsvorming.

De verbinding tussen de leefomgeving en de digitale wereld

Uit lezersonderzoek (2014) blijkt dat de brede benadering van Gebiedsontwikkeling.nu gewaardeerd wordt. We signaleren trends, maken analyses, beschrijven projecten en presenteren inzichten uit onderzoek. Verhalen uit de praktijk bieden een venster op de dagelijkse werkelijkheid. Ook in 2015 volgen we de verschillende vastgoedmarkten op de voet en krijgen de bijbehorende financieringsvraagstukken de nodige aandacht. Terwijl de woningmarkt zich lijkt te stabiliseren, blijft leegstand van kantoren hoog op de agenda staan. Opvallend zijn de grote onderlinge verschillen op regionaal en zelfs lokaal niveau in transformatiekansen. Herstructurering en sloop, van kantoren maar ook van bedrijventerreinen en winkelgebieden, zijn aan de orde. Ook blijven we aandacht besteden aan de opgaven rond zorgvastgoed. In de omgang met al deze opgaven is voor nieuwe technologie een steeds duidelijker en steeds nadrukkelijker rol weggelegd. Connect(h)ome staat voor de structurele en functionele verbindingen tussen de leefomgeving en de onlinewereld, een belangrijke trend voor 2015. In de redactionele agenda dit jaar aandacht voor digitalisering, ondernemerschap, inzicht in gedragspatronen, het delen van kennis en het vormen van allianties die investeren in experimenten. Wat zijn de uitdagingen en waar liggen belangrijke dilemma’s? Wat levert het op? Wat voor competenties zijn er nodig? Hoe komen we tot praktische handreikingen? Onderstaand een verdere voorzet in tien onderwerpen voor 2015. Graag horen we van jou over welke onderwerpen je meer zou willen lezen op Gebiedsontwikkeling.nu. Stuur:

  1. Wat, behalve economie, zijn belangrijke drivers voor ontwikkeling? Voorbeelden in de logistieke sector maken duidelijk dat andere drivers doorslaggevend zijn. Daarom aandacht voor technologische ontwikkeling, de energieopgave en, bijvoorbeeld, de uitdagingen in de recreatieve sector.

  2. Leren van andere vakgebieden; eerder hebben we ons verdiept in de wereld van de televisie. Dit jaar komt onder meer de uitzendbranche aan bod. Wat kunnen we van hen leren over tijdelijkheid en het omgaan met onzekerheid? Biedt de adaptieve benadering van waterbeheer aanknopingspunten?

  3. De betekenis van netwerken, onder meer die voor ict, infra en energie (zonneparken als oplossing voor braakliggende gronden).

  4. Financiering in lokale en mondiale context.

  5. De rol van de eindgebruiker en de groei van persoonlijke dienstverlening: wat kan het buitenland ons hierover leren?

  6. De nieuwe stedelijke agenda, waarin mondiale en lokale uitdagingen samenkomen. Lessen uit de Stadsstaat , een strengere overheid met een centrale agenda op Randstad + niveau, in plaats van iedere stad zijn eigen agenda zonder specifieke stedelijke opgaven uit het oog te verliezen.

  7. Sectorale vragen; wat betekent de Novelle herziening Woningwet van minister Blok voor gebiedsontwikkeling? Hoe verder na de professionalisering en verzakelijking van de publieke overheid? Wat betekent dit voor publiek opdrachtgeverschap? Hoe ziet de wereld van bouwers en aannemers er eind 2015 uit? Hoe pakken ze de innovatie op? En wat brengt de industrialisering van de bouw met zich mee? En hoe ziet de toekomst eruit voor ontwerpbureaus?

  8. Andere vormen van PPS, samenwerkingsmodellen en bijbehorende selectieprocessen en contractvormen.

  9. Vervolg van de serie over competenties en leiderschap. Na de eerdere serie over de publieke kant, dit voorjaar aandacht voor de private sector. En natuurlijk blijven we de ontwikkelingen in wet- en regelgeving volgen. Met onder meer aandacht voor de Omgevingswet, grondbeleid, herverkaveling en het ‘ontslakken’.

Ook willen we het eerste redactioneel van dit jaar benutten om mee te delen dat na een jarenlange succesvolle samenwerking in een tweekoppige hoofdredactie, hoofdredacteur Anne Luijten afscheid neemt. We gaan haar persoonlijke verhalen, scherpe blik en soepele pen missen.

Tot slot, in de lerende economie is onderwijs een basisgoed. Naast het Bachelor- en Masteronderwijs aan de TU Delft en de samenwerking met het NRP (Nationaal Renovatie Platform) is de Master City Developer (MCD) opleiding een belangrijke postacademische opleiding op het terrein van gebiedsontwikkeling. Volgende week daarom een special in samenwerking met de MCD.

Lees en kijk verder:


Cover: ‘2015.01.15_2015 Jaar van Connect(h)ome_C’


Agnes Franzen door Ineke Oostveen (bron: Agnes Franzen)

Door Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024