1

3e tranche Impactprojecten geselecteerd

18 juli 2016

2 minuten

Nieuws Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft vijf impactprojecten geselecteerd voor de derde tranche: Sharing City (Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, e.a.), Ontwikkeling instrument hittestress voor steden en dorpen in het landelijk gebied (Zeeland), Klimaatbestendig ontwikkelen Offem-Zuid in Noordwijk, Hitte koelen en benutten (Utrecht), Expeditie Hemels Water: van het dak in de ... (Zutphen). Daarmee zijn er nu totaal 15 impactprojecten geselecteerd in drie tranches.

Voor de derde tranche impactprojecten zijn in totaal zestien aanvragen binnengekomen. Bij de selectie is rekening gehouden met de opbrengst van de eerste en tweede tranche. Vernieuwende ideeën en thema’s rond ruimtelijke adaptatie die nog niet aan de orde waren geweest − zoals droogte en hittestress − maakten meer kans om geselecteerd te worden.

Bij de beoordeling is gekeken naar de kwaliteit van het plan, de voorbeeldwaarde voor anderen, het draagvlak bij partners en de snelle beschikbaarheid van de projectresultaten. Daarnaast is bij de selectie rekening gehouden met een spreiding in thematiek en locatie.

Een korte toelichting op de geselecteerde impactprojecten:  

  • Sharing City (Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht e.a.)

Door burgers te stimuleren om hun private ruimte beschikbaar te stellen voor publieke doeleinden zoals waterberging, vergroening en minder verharding wordt klimaatbestendig en waterrobuust inrichten niet alleen een overheidsopgave, maar een gemeenschappelijke maatschappelijke opgave.

  • Ontwikkeling instrument hittestress voor steden en dorpen in het landelijk gebied (Zeeland)

Hittestress is een klimaateffect waarover in Nederland nog relatief weinig bekend is. Onderzoek heeft zich vooral gericht op de (grote) steden. Vanuit Zeeland is een aanvraag ingediend voor een herijking van de huidige rekenregels voor hittestress, waarmee regio-specifieke omstandigheden kunnen worden meegenomen. 

  • Klimaatbestendig ontwikkelen Offem-Zuid in Noordwijk

In Noordwijk wordt een energieneutrale en klimaatbestendige nieuwe woonwijk ontwikkeld. Verwacht resultaat is een stappenplan waarmee ook toekomstige woonwijken klimaatbestendig ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast komt meer kennis beschikbaar over kosten, baten en regels rondom klimaatadaptief inrichten en ontwerpen. 

  • Hitte koelen en benutten (Utrecht)

Koeling van oppervlaktewater bestrijdt hitte en verbetert de waterkwaliteit. Naast klimaatbestendig inrichten is ook de energietransitie een grote opgave. Een kansenkaart maakt inzichtelijk in welke mate beide opgaven met elkaar gecombineerd kunnen worden in de regio Utrecht. Dit project is een combinatie van adaptatie en mitigatie. 

  • Expeditie Hemels Water: van het dak in de ... (Zutphen)

In dit pilotproject koppelen twee basisscholen in Zutphen het hemelwater af en vergroenen ze het schoolplein. Leerlingen denken en ontwerpen mee, waarbij de projecten als showcase worden gebruikt en de mogelijkheden voor het afkoppelen van hemelwater bij woningen ook onder de aandacht wordt gebracht van ouders en omwonenden.

Ondersteuning

De impactprojecten ontvangen ondersteuning in de vorm van advies-, ontwerp- of rekencapaciteit ter waarde van maximaal € 25.000,- (incl. BTW). De projecten kunnen aangeven aan welke vorm van ondersteuning ze behoefte hebben. Resultaten en lessen van de impactprojecten worden via de nieuwsbrief Ruimtelijke Adaptatie en de site www.ruimtelijkeadaptatie.nl bekend gemaakt, zodat anderen ervan kunnen leren. Het is bovendien de bedoeling dat de impactprojecten hun resultaten en lessen zelf delen.

Bron: Ruimtelijkeadaptatie.nl, 8 juni 2016


Cover: ‘1’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024