2012.03.30_Boekbespreking 'PPS en gebiedsontwikkeling'_180px

Boekbespreking 'PPS en gebiedsontwikkeling'

30 maart 2012

3 minuten

Nieuws In februari van dit jaar verscheen de derde geactualiseerde druk van PPS en gebiedsontwikkeling. Het is waarschijnlijk Nederlands meest bekende boek over gebiedsontwikkeling. En niet zonder reden.

Hoe kunnen we het boek typeren? Het is een overzichtswerk met het karakter van een managementboek. Het bevat daarbij elementen van verschillende vakgebieden, met name planologie, bestuurskunde, vastgoed, bedrijfskunde en recht. Het is op zichzelf lastig om verschillende disciplines te verweven in één boek, maar de auteurs zijn er hier buitengewoon goed in geslaagd. Het boek is bewust geschreven vanuit het gezichtspunt van de publieke sector. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hoofdstuk 4 ‘Publiek huis op orde’. Maar dit resulteert geenszins in een eenzijdig visie op publiek-private samenwerking. Er wordt ruim voldoende aandacht besteed aan marktpartijen en hun handelswijzen.

Door de financiële en economische crisis is gebiedsontwikkeling in zwaar weer terechtgekomen. Het is daarom goed dat het nieuwe hoofdstuk 7 het financiële kader voor gebiedsontwikkeling op hoofdlijnen bespreekt. Uiteraard komen ‘evergreens’ als de grondexploitatie en financial engineering aan de orde. Maar ook bevat dit hoofdstuk een mooie paragraaf over het waardebegrip en een verkenning van alternatieve financieringsvormen. Ook op andere plaatsen in het boek wordt de nodige aandacht besteed aan de toch wel sterk gewijzigde condities voor gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 dat het onderwerp ‘financiële risicobeheersing’ heel overzichtelijk en concreet behandelt. En hoofdstuk 6 dat de samenwerkingsmodellen mede in het licht van de gewijzigde marktomstandigheden bespreekt.

De combinatie van heldere structuur en gedoseerde inhoud maakt het boek uitermate geschikt voor onderwijs en cursussen. Ook project- en procesmanagers die reeds werkzaam zijn in de praktijk zullen baat hebben, niet in het minst door de tips en checklists met een hoog praktijkkarakter. Na bestudering van PPS en gebiedsontwikkeling kunnen de studenten of cursisten zich desgewenst verdiepen in meer specialistische boeken over bijvoorbeeld juridische of financieel-economische aspecten van gebiedsontwikkeling of risicomanagement. Overigens bevat het boek geen verwijzingen naar zulke meer gespecialiseerde literatuur en geen referenties naar bronnen. Dat onderstreept dat de auteurs zich hebben willen beperken tot de fundamenten van het vakgebied. Bijgevolg is afgezien van discussies met opvattingen van andere auteurs. Dit alles maakt het boek ‘straightforward’. Zelfs zo straightforward dat opvallend kort wordt stilgestaan bij de vraag wat PPS en wat gebiedsontwikkeling nu eigenlijk is en waarin ze zich onderscheiden van andere vormen van samenwerken respectievelijk andere vormen van ruimtelijke ontwikkeling. De structuuris thematisch van aard en wordt bepaald door de hoofdstuktitels: 1 Inleiding. 2 De spelers bij gebiedsontwikkeling. 3 Publiekrechtelijke inkadering bij gebiedsontwikkeling. 4 Publiek huis op orde. 5 Selectie en aanbesteding. 6 Samenwerkingsmodellen. 7 Financieel kader voor gebiedsontwikkeling. 8 De vier fasen van gebiedsontwikkeling. Deze heldere structuur geeft de lezer voldoende houvast. De inhoud bestaat uit weergave van precies de juiste hoeveelheid informatie om elk van de hoofdstukthema’s te kunnen doorgronden op hoofdlijnen. Er wordt niet te veel informatie gegeven, waardoor de lezer het overzicht zou kwijtraken. En er wordt niet te weinig informatie gegeven, waardoor de lezer te weinig te weten zou komen. De inhoud wordt ondersteund door vele praktijkvoorbeelden en overzichtelijke figuren. Daarmee is het boek aantrekkelijk vormgegeven wat op zichzelf de opname van de inhoud door de lezer vergemakkelijkt. Deze derde druk geeft weer een actueel antwoord op talloze vragen rondom gebiedsontwikkeling. Voor iedereen die zich afvraagt ‘hoe het zit’ met: Europese aanbesteding, het verschil tussen ontwikkelingscompetitie en ontwerpwedstrijd, zeggenschapsverdeling, de mitsen en maren van concessieovereenkomsten (om maar een paar van de vele onderwerpen te noemen) is PPS en gebiedsontwikkeling zeer aan te bevelen.

PPS en gebiedsontwikkeling

Drs. Bert Wolting, prof.dr.ir. Arjan Bregman, drs. Meint Pool RA
Editie 2012. Derde geactualiseerde druk
Sdu uitgevers, Den Haag 2012
264 blz., ISBN 9789012574570, €45,-
Voor bestellen klik hier.


Cover: ‘2012.03.30_Boekbespreking 'PPS en gebiedsontwikkeling'_180px’


Fred Hobma

Door Fred Hobma

Afdeling Management in the Built Environment, TU Delft


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024