Breng de omgeving weer in beweging!

19 maart 2012

3 minuten

Verslag Dinsdag 6 maart jl. verzamelden zich 60 deelnemers in de Jaarbeurs te Utrecht voor een praktijkbijeenkomst over de Crisis- en herstelwet (Chw), georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel van de bijeenkomst was het enthousiasmeren van medewerkers en adviseurs van decentrale overheden voor de Chw. Na een inleiding van Monique Arnolds, programmamanager Implementatie Crisis- en herstelwet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, over de mogelijkheden van de Chw in de praktijk, gingen de deelnemers zelf aan de slag met de wet.

Aan de slag met de Crisis- en herstelwet

De wet levert dus soms een verhoging op van de snelheid van de realisatie van een project. Ook fungeert de wet als hefboom voor projecten die vastzaten. Met behulp van instrumenten uit de Chw wordt het project weer vlot getrokken.

Breng de omgeving weer in beweging! - Afbeelding 1

‘Breng de omgeving weer in beweging! - Afbeelding 1’


FlorijnAs te Assen - praktijkvoorbeeld van een lokaal project met nationale betekenis
Bron: De Zwarte Hond

Stand van zaken komende wetgeving

De Chw was bedoeld als tijdelijke wet, maar gedurende de looptijd is een wetsvoorstel aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer om de wet permanent te maken. Het aanvankelijke wetsvoorstel is zeer kritisch door de Raad van State ontvangen. De regering heeft daarop gereageerd door het voorstel aan te passen. Belangrijkste elementen van het wetsvoorstel zijn nu: a) het gebiedsontwikkelingsplan verdwijnt als zelfstandig figuur en gaat op in het bestemmingsplan, b) de houdbaarheid van onderzoeksgegevens gaat naar in ieder geval 2 jaar en c) tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan mag 10 jaar duren in plaats van 5 jaar en de procedure wordt sterk bekort.

Inmiddels werkt het ministerie hard aan de Omgevingswet. De Chw gaat, evenals vele andere ruimtelijke wetten, op in deze nieuwe wet. De ervaringen met de Chw zijn leidend voor de Omgevingswet. Daarbij zij aangetekend dat het voornemen is om de regels voor het bestuursprocesrecht in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen. Ze worden daarmee generiek voor het bestuursrecht.

Deelnemers aan de slag

Na de inleiding over de wet gingen de deelnemers uiteen in vier groepen van elk max. 15 deelnemers. Uitgereikt werd een casus: de denkbeeldige Herstelwijk. Voor deze casus moest een advies worden gegeven op basis van de mogelijkheden van de Chw. Elke groep stond onder leiding van een ‘gids’ van de Programmadirectie Eenvoudig Beter. De groep waarvan hier verslag wordt gedaan stond onder leiding van Monique Arnolds. Op een hele prettige wijze gidste ze de deelnemers in haar groep. Daarbij spreidde ze veel optimisme ten toon over de mogelijkheden van de Chw – niet alleen voor de casus Herstelwijk, maar voor ruimtelijke projecten in het algemeen.

Een van de lastige vragen waar de groep zich voor gesteld wist, betreft het terugdringen van de milieugebruiksruimte van bedrijven binnen een gebiedsontwikkelingsplan. De een zag hiervoor meer mogelijkheden dan de ander. In dat kader kwam ook een alternatief voor het gebiedsontwikkelingsplan naar voren: toepassing van de Interimwet stad- en milieubenadering. Voor de ‘oplossing’ van de casus was het nodig dat Herstelwijk opgenomen zou worden in een algemene maatregel van bestuur op basis van de Chw. Een deel van de voorzieningen van de Chw is immers alleen te gebruiken als het betreffende gebied of project voorafgaand is aangewezen in een algemene maatregel van bestuur . Op dit moment (tot 31 maart) kunnen voorstellen worden ingediend voor de 5e tranche. Het betreft de vijfde algemene maatregel van bestuur op basis van de wet. Het verschijnsel van Chw-’algemene maatregel van bestuur riep onder de groepsdeelnemers de vraag op welke toets het ministerie aanlegt bij het opnemen van gebieden of projecten in een algemene maatregel van bestuur. Het antwoord luidde dat het ministerie snel werkt en er slechts een lichte toets plaatsvindt.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen.


Fred Hobma

Door Fred Hobma

Afdeling Management in the Built Environment, TU Delft


Meest recent

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024