Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

Circulaire Blok: forse versoepeling verkoop huurwoningen corporaties

11 juli 2013

2 minuten

Nieuws De vrije huurmarkt in Nederland krijgt de komende jaren een forse impuls. Het wordt voor corporaties veel gemakkelijker woningen complexgewijs te verkopen aan beleggers en geld vrij te maken voor nieuwe investeringen. Dat blijkt uit een concept circulaire die minister Stef Blok (Wonen, Rijksdienst) heeft laten opstellen en die in het bezit is van PropertyNL.

Met de nieuwe regelgeving wordt het voor corporaties veel gemakkelijker woningen te verkopen aan beleggers en daarmee geld vrij te maken voor investeringen. De circulaire komt op een moment dat steeds meer beleggers, ook buitenlandse, belangstelling tonen voor de Nederlandse huurwoningmarkt. Schatting is dat potentieel aan te liberaliseren huurwoningen circa één miljoen woningen is. Momenteel behoort een ‘bescheiden’ kwart miljoen woningen tot het vrije huursegment, op een totale Nederlandse woningvoorraad van 7,4 miljoen.

Opvallend aan de circulaire is dat Blok de nieuwe regelgeving niet alleen toepast op woningen die al geliberaliseerd zijn, maar ook op nog te liberaliseren huurwoningen. Hierdoor neemt het aantal woningen dat corporaties aan de markt kunnen verkopen enorm toe. ‘Met de inwerkingtreding van deze circulaire wordt onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen enerzijds en geliberaliseerde/te liberaliseren huurwoningen anderzijds, op basis van de kwaliteit van de woningen op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Huurwoningen met 142 of minder punten volgens het WWS, worden in dit verband tot de sociale huurwoningen gerekend, huurwoningen met meer dan 142 punten tot het geliberaliseerde/te liberaliseren segment. De feitelijke huurprijs van een woning is derhalve voor de toepassing van de verkoopregels niet meer leidend bij de bepaling in welk van de genoemde segmenten de te verkopen woning zich bevindt.’

Bij verkoop van complexen waarin zowel geliberaliseerde of te liberaliseren huurwoningen voorkomen, als huurwoningen in het sociale segment, wordt voortaan uitgegaan van proportionaliteit. Gemengde complexen met 10% of meer sociale huurwoningen worden in hun geheel tot het gereguleerde regime gerekend en complexen met minder dan 10% sociale huurwoningen tot het geliberaliseerde regime.

In een reactie zeggen Kees van Harten en Marijn Snijders van beleggingsadviseur in huurwoningen Capital Value: ‘De versoepeling is echt een doorbraak voor de woningbeleggingsmarkt. Essentieel is dat nu een koppeling wordt gemaakt naar de actuele waarde, waardoor corporaties op marktconforme wijze complexgewijs kunnen verkopen.’


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

GO gefietsontwikkeling 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Shutterstock)

Er is veel te ontdekken tussen Den Haag en Rotterdam

We gaan fietsen deze zomer! Met de fietsroutes van de Stichting Kennis GeFietsontwikkeling. De route van SKG-secretaris Milou Bol komt het eerst aan bod, toepasselijk rondom Delft. Haar rode draad: de mix van verduurzaming en grote woningbouwopgaven.

Persoonlijk

24 juli 2024

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024