Crisis- en herstelwet positief voor gebiedsontwikkeling

25 september 2012

2 minuten

Nieuws
Het besluit dat de Tweede Kamer deze zomer nam om de Crisis- en herstelwet langer door te laten werken is positief voor gebiedsontwikkeling (wetsvoorstel 33135). De wet, bedoeld om bouwprojecten sneller uit te kunnen voeren, zou op 1 januari 2014 aflopen, maar blijft nu bestaan totdat de eerder aangekondigde Omgevingswet voorziet in een nieuw instrumentarium op het terrein van het omgevingsrecht. Het wetsvoorstel biedt diverse pluspunten en –puntjes voor gebiedsontwikkeling, in een periode waarin de praktijk elk duwtje in de goede richting meer dan goed gebruiken kan. En dat is winst.

Ontkoppeling afwijking van het bestemmingsplan en concrete bouwaanvragen sluit aan bij de behoefte in de praktijk

Eén van de pluspunten betreft de ontkoppeling van afwijking van het bestemmingsplan en concrete bouwaanvragen. Deze ontkoppeling is vastgelegd doordat het wetsvoorstel de regeling inzake ‘onlosmakelijke samenhang’ in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verandert.

Aan artikel 1.1., lid 1 wordt een definitie van het begrip onlosmakelijke activiteit toegevoegd, die als volgt luidt: een activiteit die behoort tot verschillende activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2. In die artikelen worden de activiteiten die op grond van de Wabo vergunningplichtig zijn, gedefinieerd.

Een nieuw artikel 2.5a en het gewijzigde artikel 2.7, eerste lid Wabo, komen na invoering van wetsvoorstel 33135 als volgt te luiden:

Artikel 2.5a

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2.7, eerste lid, tweede volzin, kan de omgevingsvergunning voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, bij de beschikking waarbij wordt beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de overige onlosmakelijke activiteiten worden gewijzigd, voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van die omgevingsvergunning.

Artikel 2.7, eerste lid

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.10, tweede lid, en 2.11, tweede lid, draagt de aanvrager van een omgevingsvergunning er zorg voor dat de aanvraag betrekking heeft op alle onlosmakelijke activiteiten binnen het betrokken project. In afwijking van de eerste volzin en onverminderd artikel 2.5 kan, indien één van die onlosmakelijke activiteiten een activiteit is als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor die activiteit voorafgaand aan en los van de overige onlosmakelijke activiteiten een aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend.

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Arjan Bregman

Door Arjan Bregman

Instituut voor Bouwrecht/ASRE


Meest recent

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022