Crisis- en herstelwet positief voor gebiedsontwikkeling

25 september 2012

2 minuten

Nieuws Het besluit dat de Tweede Kamer deze zomer nam om de Crisis- en herstelwet langer door te laten werken is positief voor gebiedsontwikkeling (wetsvoorstel 33135). De wet, bedoeld om bouwprojecten sneller uit te kunnen voeren, zou op 1 januari 2014 aflopen, maar blijft nu bestaan totdat de eerder aangekondigde Omgevingswet voorziet in een nieuw instrumentarium op het terrein van het omgevingsrecht. Het wetsvoorstel biedt diverse pluspunten en –puntjes voor gebiedsontwikkeling, in een periode waarin de praktijk elk duwtje in de goede richting meer dan goed gebruiken kan. En dat is winst.

Ontkoppeling afwijking van het bestemmingsplan en concrete bouwaanvragen sluit aan bij de behoefte in de praktijk

Eén van de pluspunten betreft de ontkoppeling van afwijking van het bestemmingsplan en concrete bouwaanvragen. Deze ontkoppeling is vastgelegd doordat het wetsvoorstel de regeling inzake ‘onlosmakelijke samenhang’ in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verandert.

Aan artikel 1.1., lid 1 wordt een definitie van het begrip onlosmakelijke activiteit toegevoegd, die als volgt luidt: een activiteit die behoort tot verschillende activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2. In die artikelen worden de activiteiten die op grond van de Wabo vergunningplichtig zijn, gedefinieerd.

Een nieuw artikel 2.5a en het gewijzigde artikel 2.7, eerste lid Wabo, komen na invoering van wetsvoorstel 33135 als volgt te luiden:

Artikel 2.5a

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2.7, eerste lid, tweede volzin, kan de omgevingsvergunning voor de activiteit, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, bij de beschikking waarbij wordt beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de overige onlosmakelijke activiteiten worden gewijzigd, voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van die omgevingsvergunning.

Artikel 2.7, eerste lid

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.10, tweede lid, en 2.11, tweede lid, draagt de aanvrager van een omgevingsvergunning er zorg voor dat de aanvraag betrekking heeft op alle onlosmakelijke activiteiten binnen het betrokken project. In afwijking van de eerste volzin en onverminderd artikel 2.5 kan, indien één van die onlosmakelijke activiteiten een activiteit is als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, voor die activiteit voorafgaand aan en los van de overige onlosmakelijke activiteiten een aanvraag om een omgevingsvergunning worden ingediend.

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Arjan Bregman

Door Arjan Bregman

Instituut voor Bouwrecht/ASRE


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023