2015.10.08_De Omgevingswet gaat iedereen aan

De Omgevingswet gaat iedereen aan

8 oktober 2015

4 minuten

Persoonlijk Ze woonde alle eerdere edities bij en is op 11 november ook weer van de partij tijdens het Congres Omgevingswet 2015, dat wordt georganiseerd door Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. Esther Vos, senior jurist bij de provincie Noord-Brabant, is goed op de hoogte van de Omgevingswet. “We zijn als provincie nauw betrokken bij het hele traject.” Vijf vragen aan …

Waarom is die Omgevingswet zo belangrijk voor provincies?

“Het is belangrijk voor iedereen. Vanuit de provincie volgen we samen met koepelorganisatie IPO nauwkeurig en nauwgezet het hele wetgevingstraject. Ik ben contactpersoon richting het ministerie als het gaat om de Omgevingswet. Samen met een collega. Het is belangrijk voor alle overheidslagen en uitvoeringsdiensten en ook voor de burgers en de maatschappij. De provincie heeft natuurlijk een belangrijke taak bij het verlenen van omgevingsvergunningen en ook bij de visievorming op het bovenlokale aspect. Er zijn legio redenen om in de Omgevingswet werkgroep te zitten.”

Is er een project in de provincie Noord-Brabant waar de Omgevingswet van toepassing zou kunnen zijn?

(Lach …) “Nogmaals, de Omgevingswet is van toepassing op iedereen. Als we kijken naar de omgevingsdiensten, die voeren belangrijke taken uit in mandaat van de provincie. Het is dan belangrijk om de aansturing van de omgevingsdiensten goed op orde te hebben, bijvoorbeeld wanneer de provincie wel/geen gebruik wil maken van de afwegingsruimte die de wet straks biedt. Een ander belangrijk punt is dat we als provincie een pilot zijn aangegaan onder de Omgevingswet. We experimenteren met de Verordening ruimte onder de Omgevingswet. Onder de Crisis- en herstelwet 9de tranche hebben wij een verbrede reikwijdte gekregen voor de Verordening ruimte. Daarmee kunnen we de problematiek rondom de veehouderij meer integraal aanpakken doordat ook milieuaspecten in de verordening opgenomen kunnen worden waar gemeenten rekening mee moeten houden bij het opstellen van hun bestemmingplan. Dat is de verbrede reikwijdte. Het past daarmee ook bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. Belangrijk punt is ook dat er sprake is van een bredere burgerparticipatie vooraf en niet -alleen - achteraf.”

Het gaat volgens u iedereen aan. Maar leeft het al voldoende?

“Wij zijn er nadrukkelijk mee bezig. Maar voor burgers is het nog een beetje een ver van mijn bed show. In eerste instantie zou de nieuwe wet begin 2018 in werking treden, maar waarschijnlijk wordt het pas eind 2018. Daarom snap ik wel dat mensen denken: wat kan ik daar nu al mee! Het duurt nog heel lang voordat ze er feitelijk mee aan de slag kunnen. Maar ze moeten wel betrokken gaan raken. Het is niet zomaar iets. Het is een gigantische wetgevingsoperatie. De Omgevingswet is een kaderwet. Je zou het kunnen zien als de muren van het huis en dat huis moet nog ingericht worden. Die inrichting gebeurt met uitvoeringsregelgeving. Dat worden er vier: Omgevingsbesluit, Besluit Kwaliteit Leefomgeving, Besluit Activiteit Leefomgeving en Besluit Bouwwerken Leefomgeving.”

Provincies en gemeenten kunnen deels een eigen invulling geven aan de Omgevingswet. Zit daar niet een risico?

“Ja en nee. Of ze deels een eigen invulling kunnen geven, dat moeten we overigens nog afwachten. De uitvoeringsregels - de Algemene Maatregelen van Bestuur, oftewel de AMvB’s - die kennen we nog niet. Die volgen nog. Wat dat betreft denk ik dat eigen invulling binnen een bepaalde bandbreedte gaat vallen. De wetgeving geeft wel heel nadrukkelijk aan dat de kwaliteit van de leefomgeving behouden moet blijven. Het is niet zo dat de Omgevingswet zo maar alles mogelijk maakt. De milieuregels zijn ook bedoeld om een bepaalde bescherming te bieden aan de burgers. Het kan niet zo zijn dat je continue alleen maar naar beneden afwijkt als het om bijvoorbeeld de milieuregels gaat. Je moet het kunnen motiveren en wat ik heb begrepen - nogmaals de AMvB’ s ken ik nog niet – moet je naar een verbetering streven. Neem iets als geluidsoverlast. Als je bijvoorbeeld in het centrum van Den Bosch woont, dan heb je wel eens geluidsoverlast… dat is zo. Als dat een probleem is, dan moet je daar niet gaan wonen. Het gaat er om dat je als gemeente of provincie maatwerk kan gaan leveren. In dit gebied accepteren we iets meer van dit en in een ander gebied moeten we misschien wel iets strenger zijn, omdat we vinden dat er een hele hoge kwaliteit van de leefomgeving gegarandeerd moet worden. Je kan wat meer gaan spelen met de mogelijkheden, doordat je rekening houdt met een bepaalde typering.”

Nog iets van belang?

“Dat laatste toch wel. De wet komt er niet met het idee van afwijken en alles mogen. Er zit een bepaald doel achter de wet. En die wet wil aan de ene kant meer flexibiliteit bieden, zodat er maatwerk geleverd kan worden, maar wel met het doel om de leefomgevingskwaliteit te verbeteren. Dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. In het begin schoot dat er wel eens bij in. Het is niet alleen maar eenvoudiger straks. Het is ook beter. Het is belangrijk dat aan beide aspecten evenredig aandacht wordt besteed.”

Meer weten over het Congres Omgevingswet 2015: het programma, de voorwaarden en de sprekers? Kijk hier.

Meteen aanmelden kan ook.


Cover: ‘2015.10.08_De Omgevingswet gaat iedereen aan’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Verslag

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024