2016.02.01_Delft parel van de randstad 660

Delft, de parel van de Randstad

1 februari 2016

4 minuten

Nieuws Wim Deetman presenteert op 28 januari zijn advies aan college en raad. ‘Delft, parel in de randstad’ beschrijft voor Delft en betrokken partijen in de regio de hoofdzaken en de grote lijnen voor de toekomst.

Onder voorzitterschap van de heer Wim Deetman hebben vertegenwoordigers van regiogemeenten, de metropoolregio, de provincie, het Rijk en enkele experts een advies opgesteld om Delft op lange termijn financieel gezond te maken. Volgens de adviesgroep is Delft een parel in de randstad. Wim Deetman: “De Technologische Innovatiecampus Delft is een campus van internationale betekenis. De kwaliteit van de TU Delft trekt studenten en hoogleraren uit de hele wereld. De ligging tussen Rotterdam en Den Haag, in het hart van de metropoolregio, geeft Delft een unieke positie.”

Ruimtelijke en economische structuur

In het rapport ligt een nadruk op de ruimtelijke en economische structuur van de stad, met adviezen over versterking van economie, vestigingsklimaat, wonen en bereikbaarheid. Uiteindelijk gaat het om een vitale stad voor wonen, werken en verblijven: de ontwikkeling van Delft is van belang voor de mensen die hier werken, voor bezoekers en voor alle inwoners van de stad. Wim Deetman:

"De gewenste versterking van de lokale economie is haalbaar, door verbetering van de samenwerking in de zuidelijke Randstad. Bereikbaarheid is essentieel. Delft, de campus en de bedrijven moeten tot en met ‘de laatste kilometer’ goed bereikbaar zijn. Het is daarom noodzaak om de vervoersas Rotterdam-Den Haag verder te versterken."

Deetman vervolgt. "Ook heeft Delft behoefte aan meer differentiatie in woonmilieus. Mensen die in Delft werken moeten hier ook kunnen wonen. Daarmee versterkt de stad het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijvigheid, en zo ook de lokale economie."

Groeikracht in de technische kenniseconomie

Hoofdlijn uit het advies is dat de groeikracht voor Delft zit in de technische kenniseconomie. Delft als broedplaats voor de technische kenniseconomie staat centraal in het rapport. Delft met de TU en andere topinstituten en technologische bedrijven is een sterk merk, met een aantal monopolies: water- en deltatechnologie, witte biotechnologie, quantumtechnologie. Kennis en innovatie zijn het vliegwiel voor de (economische) ontwikkeling van de stad. De kenniseconomie is belangrijk voor Delft zelf. Dat geldt onverkort ook voor de economische positie van de metropoolregio en voor de internationale concurrentiepositie van Nederland als geheel.

Het rapport adviseert een verdere stedelijke ontwikkeling van TU en Delft, zodat rond de as Rotterdam-Den Haag een uniek gebied ontstaat met internationale betekenis en uitstraling. Dit heeft ook een grote aantrekkingskracht op internationale technologiebedrijven. De hele stad – en uiteindelijk iedere Delftenaar – profiteert van een florerende campus, inclusief een levendig sciencepark voor toepassing van kennis in de nieuwe maakindustrie.

Aantrekkelijk om te wonen en te werken

De adviezen in het rapport zijn er voor een belangrijk deel op gericht Delft aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven en instellingen, en als woonplaats voor mensen die bij deze bedrijven en instellingen werken. In de adviezen ligt de nadruk op de ontwikkeling van de TU-campus – in combinatie met het sciencepark en Delft Technology Partners (DTP) – op de bereikbaarheid ervan en op de verdere transformatie van Delft naar een kennisstad. De ontwikkeling van Nieuw Delft kan een aanjager zijn voor de stedelijke ontwikkeling van de stad als geheel.

Aantrekkelijk om te bezoeken

Ook de toeristische sector is van belang voor de lokale economie van Delft. De toeristische slagkracht van Delft – en de metropoolregio – kan sterker. Toerisme is een belangrijke banenmotor die nog onvoldoende gebruikt wordt. Het adviesrapport doet hiervoor concrete suggesties en adviezen.

Financieel

Het rapport adviseert om verder in gesprek te gaan met het Rijk over het versterken van de financiële positie van de stad. Een van de adviezen is om bij de volgende herijking van het gemeentefonds de waardering van de centrumfunctie van Delft nader laten onderzoeken . Ook beveelt de adviesgroep aan om voor de benodigde investeringen in de ontwikkeling van de stad te bespreken wat Rijk, provincie en metropoolregio daaraan bijdragen. De adviezen houden er rekening mee dat Delft de komende jaren amper investeringsgeld heeft.

De inzet die Delft moet leveren komt met name neer op:

  • samenwerken in de stad en in de regio (vooral met TU, kennispartners, MRDH, andere overheden)
  • meewerken aan ontwikkelingen die passen in de gewenste ontwikkeling
  • koers en visie uitzetten en die vasthouden

B en W bedankt betrokkenen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies met veel belangstelling gelezen. Het college waardeert de inzet van de alle leden van de adviesgroep enorm, en bedankt ook alle anderen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het advies. Burgemeester Bas Verkerk: “Het college gaat graag aan de slag met de aanbevelingen. Daarvoor gaan we allereerst in gesprek met de leden van de gemeenteraad over het perspectief van Delft. Met de regio en de stad willen ook graag verder in gesprek over hoe we de aanbevelingen van de adviesgroep verder kunnen uitwerken.

Bekijk de presentatie van Wim Deetman met zijn perspectief op Delft (op 28 januari live te volgen om 17.00 uur)


Cover: ‘2016.02.01_Delft parel van de randstad 660’Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024