2013.11.08_Deltascenario's voor 2050 en 2010_0_180

Deltascenario’s voor 2050 en 2100, nadere uitwerking 2012-2013

7 november 2013

3 minuten

Onderzoek Op 7 november 2013 publiceerden het PBL , CPB (Centraal Planbureau), KNMI en Wageningen UR/LEI onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100 – nadere uitwerking 2012-2013’. Deze scenario’s bouwen voort op de in 2011 gepubliceerde Deltascenario’s. Ze zijn gebaseerd op meer óf minder economische groei in combinatie met matige óf grote klimaatverandering. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Herziene deltascenario's scherpere toekomstblik door meerdere vensters

Het Deltaprogramma werkt aan een integrale strategie om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Het gaat om ingrijpende fysieke zaken zoals hogere én lagere rivierafvoer, veranderingen in de extreme neerslag, zeespiegelstijging, bodemdaling en verzilting. Dat is een complexe opdracht. Om Nederland leefbaar te houden, moeten we namelijk ook nog rekening houden met de sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen in deze eeuw.

Dergelijke veranderingen zijn voor zo’n lange termijn niet te voorspellen. De toekomst is onzeker. We moeten dus met uiteenlopende toekomstbeelden rekening houden. Daarom werken we met scenario’s. Hiermee kan een speelveld worden geschetst waarbinnen de werkelijke ontwikkelingen zich waarschijnlijk zullen voltrekken.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze studie uitgevoerd door een amenwerkingsverband van Deltares, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), KNMI, LEI Wageningen UR en Centraal Planbureau (CPB). De scenario’s zijn bepaald door de combinatie van factoren die zeer onzeker zijn maar tegelijk een grote invloed hebben op de wateropgaven. Deze factoren zijn de klimaatverandering en de sociaaleconomische ontwikkelingen.

Deltascenario’s voor 2050 en 2100, nadere uitwerking 2012-2013 - Afbeelding 1

Figuur 1 Assenkruis. Schematische weergave van de Deltascenario's

‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100, nadere uitwerking 2012-2013 - Afbeelding 1’


Het assenkruis van deze twee factoren voor de Deltascenario’s levert vier mogelijke toekomstbeelden op:

DRUK: resultaat van matige klimaatverandering en sterke groei van economie en bevolking

STOOM: resultaat van snelle klimaatverandering en sterke groei van economie en bevolking

RUST: resultaat van matige klimaatverandering en lage groei van economie en bevolking

WARM: resultaat van snelle klimaatverandering en lage groei van economie en bevolking

De toekomstbeelden geven niet alleen een indicatie van de mogelijke veranderingen in de fysische en sociaaleconomische omgevingsfactoren, maar ze tonen ook de mogelijke verschuivingen in het gebruik van ruimte, land en water vanwege de verwachte schaarste aan grondstoffen. Deze scenario’s beschrijven de ontwikkelingen met een bandbreedte die, volgens de huidige kennis, plausibel en relevant is voor het toekomstige waterbeheer.

De eerste versie van de Deltascenario’s is in 2011 – 2012 binnen het Deltaprogramma gebruikt voor de analyse van toekomstige kansen en knelpunten. Door de vier verschillende scenario’s toe te passen, is een brede blik verkregen op mogelijke oplossingsrichtingen. Ook hebben de scenario’s inspiratie opgeleverd voor het ontwerpen van strategieën en innovaties.

De nu voorliggende nieuwe versie van de Deltascenario’s zal in de periode 2013-2015 worden gebruikt om te toetsen of de tot nog toe voorgestelde strategieën en maatregelpakketten voldoende robuust en effectief zijn in verschillende toekomstvarianten. De Deltascenario’s zijn nadrukkelijk geen voorspellingen en evenmin streefbeelden. Ze zijn bovendien ‘beleidsarm’, dat wil zeggen: ze laten mogelijke toekomstbeelden zien, zonder invloed van wijzigingen in het waterbeleid. Ze beogen met hun kwalitatieve inhoud (samenhang in verhalen en beelden) en kwantitatieve input (cijfers voor modellen) voldoende voeding te geven om eind 2014 beter onderbouwde beslissingen te nemen over het toekomstig waterbeheer van Nederland.


Cover: ‘2013.11.08_Deltascenario's voor 2050 en 2010_0_180’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024