2013.11.08_Deltascenario's voor 2050 en 2010_0_180

Deltascenario’s voor 2050 en 2100, nadere uitwerking 2012-2013

7 november 2013

3 minuten

Onderzoek Op 7 november 2013 publiceerden het PBL , CPB (Centraal Planbureau), KNMI en Wageningen UR/LEI onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100 – nadere uitwerking 2012-2013’. Deze scenario’s bouwen voort op de in 2011 gepubliceerde Deltascenario’s. Ze zijn gebaseerd op meer óf minder economische groei in combinatie met matige óf grote klimaatverandering. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Herziene deltascenario's scherpere toekomstblik door meerdere vensters

Het Deltaprogramma werkt aan een integrale strategie om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Het gaat om ingrijpende fysieke zaken zoals hogere én lagere rivierafvoer, veranderingen in de extreme neerslag, zeespiegelstijging, bodemdaling en verzilting. Dat is een complexe opdracht. Om Nederland leefbaar te houden, moeten we namelijk ook nog rekening houden met de sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen in deze eeuw.

Dergelijke veranderingen zijn voor zo’n lange termijn niet te voorspellen. De toekomst is onzeker. We moeten dus met uiteenlopende toekomstbeelden rekening houden. Daarom werken we met scenario’s. Hiermee kan een speelveld worden geschetst waarbinnen de werkelijke ontwikkelingen zich waarschijnlijk zullen voltrekken.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze studie uitgevoerd door een amenwerkingsverband van Deltares, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), KNMI, LEI Wageningen UR en Centraal Planbureau (CPB). De scenario’s zijn bepaald door de combinatie van factoren die zeer onzeker zijn maar tegelijk een grote invloed hebben op de wateropgaven. Deze factoren zijn de klimaatverandering en de sociaaleconomische ontwikkelingen.

Deltascenario’s voor 2050 en 2100, nadere uitwerking 2012-2013 - Afbeelding 1

Figuur 1 Assenkruis. Schematische weergave van de Deltascenario's

‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100, nadere uitwerking 2012-2013 - Afbeelding 1’


Het assenkruis van deze twee factoren voor de Deltascenario’s levert vier mogelijke toekomstbeelden op:

DRUK: resultaat van matige klimaatverandering en sterke groei van economie en bevolking

STOOM: resultaat van snelle klimaatverandering en sterke groei van economie en bevolking

RUST: resultaat van matige klimaatverandering en lage groei van economie en bevolking

WARM: resultaat van snelle klimaatverandering en lage groei van economie en bevolking

De toekomstbeelden geven niet alleen een indicatie van de mogelijke veranderingen in de fysische en sociaaleconomische omgevingsfactoren, maar ze tonen ook de mogelijke verschuivingen in het gebruik van ruimte, land en water vanwege de verwachte schaarste aan grondstoffen. Deze scenario’s beschrijven de ontwikkelingen met een bandbreedte die, volgens de huidige kennis, plausibel en relevant is voor het toekomstige waterbeheer.

De eerste versie van de Deltascenario’s is in 2011 – 2012 binnen het Deltaprogramma gebruikt voor de analyse van toekomstige kansen en knelpunten. Door de vier verschillende scenario’s toe te passen, is een brede blik verkregen op mogelijke oplossingsrichtingen. Ook hebben de scenario’s inspiratie opgeleverd voor het ontwerpen van strategieën en innovaties.

De nu voorliggende nieuwe versie van de Deltascenario’s zal in de periode 2013-2015 worden gebruikt om te toetsen of de tot nog toe voorgestelde strategieën en maatregelpakketten voldoende robuust en effectief zijn in verschillende toekomstvarianten. De Deltascenario’s zijn nadrukkelijk geen voorspellingen en evenmin streefbeelden. Ze zijn bovendien ‘beleidsarm’, dat wil zeggen: ze laten mogelijke toekomstbeelden zien, zonder invloed van wijzigingen in het waterbeleid. Ze beogen met hun kwalitatieve inhoud (samenhang in verhalen en beelden) en kwantitatieve input (cijfers voor modellen) voldoende voeding te geven om eind 2014 beter onderbouwde beslissingen te nemen over het toekomstig waterbeheer van Nederland.


Cover: ‘2013.11.08_Deltascenario's voor 2050 en 2010_0_180’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023