Thumb_huurwoningen_0_1000px

Duurzaamheidsgolf door corporatiesector

28 augustus 2012

5 minuten

Nieuws Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy komt naar voren dat een kwart van de corporaties aangeeft dat investeringen op het gebied van duurzaamheid zullen toenemen. Uit eerder onderzoek van USP onder corporatiemedewerkers bleek al dat duurzaamheid bij corporaties hoog op het prioriteitenlijstje staat. Niet alleen zeggen vrijwel alle corporaties (91%) zich actief bezig te houden met energiebesparingen en milieubewust bouwen, ook zal het budget voor deze activiteiten niet als eerste in aanmerking komen voor bezuinigingen en geeft een kwart van de corporaties zegt zelfs aan dat investeringen op dit gebied zullen toenemen (zie het eerder door USP hierover gepubliceerde artikel prioriteiten corporatiesector). Met het aangescherpte energieconvenant laat de sector ook zien hier ambitieuze doelstellingen aan te willen koppelen en er werk van te maken.

Informeren over duurzaamheid en energiebesparende maatregelen

Dat er een duurzaamheidsgolf door de sector trekt, blijkt uit de talloze nieuwe initiatieven die worden opgestart, maar gelukkig ook uit de succesverhalen die steeds vaker het nieuws bereiken. Maar hoe komt het dat projecten op dit gebied, in tegenstelling tot een aantal jaar geleden, veel vaker tot succes leiden? Het antwoord ligt bij de huurder, die door goede voorlichting en begeleiding van de corporatie nu veel beter geïnformeerd is en door de succesverhalen merkt dat aanpassingen daadwerkelijk gaan leiden tot kostenbesparingen. De corporatiesector is qua communicatie en begeleiding hierin een voorbeeld voor particuliere verhuurders, voor de overheid in het informeren van woningeigenaren en andere partijen over duurzaamheid en energiebesparende maatregelen.

Nieuwe initiatieven en succesverhalen

Het type investeringen loopt uiteen, van stimuleren van energiebesparingen in huis door huurders tot het toepassen van milieuvriendelijke oplossingen bij renovatie en nieuwbouw en het uitdagen van aannemers hierin. Eigen Haard is bijvoorbeeld, samen met Bosch en TurnToo, een pilot gestart, waarin huurders de mogelijkheid krijgen tot het huren van energiezuinige(re) huishoudapparaten. Qua Wonen en De Goede Woning Apeldoorn werken aan een nieuwe aanbestedingsmethode voor renovatietrajecten, waarin met een consortium van marktpartijen wordt gezocht naar een zo betaalbaar mogelijk en duurzaam renovatieconcept. Gelukkig blijft het niet alleen bij goede initiatieven. Inmiddels neemt ook het aantal succesverhalen toe van projecten waarbij de doelstelling gehaald of zelfs overtroffen is. Een goed voorbeeld hiervan is het zonnepanelenproject van Stadlander (zie website Aedes, vereniging van woningcorporaties). Sinds april dit jaar biedt de corporatie huurders de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op hun dak. De interesse onder huurders blijkt overweldigend.

Omslag gemaakt

Uit de Bewonersscan van USP blijkt dat ongeveer de helft van de huurders hun woning nog niet energiezuinig genoeg vindt. Hoe lager de kale huur, hoe vaker men vindt dat de woning nog niet energiezuinig genoeg is. Gevolg is dat de energiekosten hoger liggen en dus de woonlasten hoger zijn dan men zou willen. Meer dan de helft (53%) van deze groep huurders (met een lage huur tot € 400 kaal) staat open voor energiebesparende maatregelen en wil daarvoor ook een hogere huur betalen, mits de uiteindelijke woonlasten gelijk blijven. Dit percentage lag een aantal jaar geleden veel lager. Men gaf toen zelfs aan het alleen maar te willen als de woonlasten zouden dalen. Ook bij huurders is dus de interesse in energiebesparende maatregelen gestegen (zie hiervoor ook het artikel over interesse in zonnepanelen van corporatiehuurders. Enerzijds komt dit doordat men vaak al geconfronteerd wordt met een steeds hogere energienota, anderzijds doordat de focus van corporaties veranderd is. Waar in het verleden vaak gefocust werd op het milieu en technische specificaties, wordt nu gekeken naar wat de klant echt belangrijk vindt. Voorlichting en begeleiding van de huurder op verschillende vlakken is hierbij van essentieel belang. Allereerst dient natuurlijk de vraag beantwoord te worden: welke besparingen leveren de energiemaatregelen op? Oftewel, verdien ik mijn investering in hogere huur wel terug?

Woon- in plaats van huurlasten

Het aantal corporaties dat werkt met woonlasten in plaats van huurlasten en dat goed weet over te brengen naar de huurder, neemt toe. Verder wordt er bewust gewerkt aan de kennis over energiebesparende maatregelen, de kosten, opbrengsten en activiteiten die erbij horen, wat ervoor zorgt dat de angst bij huurders om deel te nemen wordt weggenomen en dat huurders een rationele keuze kunnen maken al dan niet te investeren. Een voorbeeld hiervan vanuit het zonnepanelentraject van Stadlander zijn de vragen die uitgebreid worden beantwoord op de website, zoals: ‘hoe werkt zonne-energie nou eigenlijk?’, ‘hoe worden zonnepanelen geïnstalleerd?’ en ‘hoeveel overlast ga ik daarvan ondervinden?’, ‘hoe lang gaan zonnepanelen mee?’ en ‘wanneer kunnen zonnepanelen wel of niet worden toegepast?’. Oftewel alle vragen die huurders kunnen hebben. De corporatiesector is in deze voorlichting en begeleiding een voorbeeld voor particuliere verhuurders, maar ook voor de overheid in het informeren van woningeigenaren en andere partijen. Tot slot is het moment van aanbieden van belang. Wanneer huurders bijvoorbeeld mee kunnen denken over de invulling van (grootschalig) onderhoud of andere onderhoudswerkzaamheden, kan ook direct de mening van de huurders over het eventueel aanbieden van energiebesparende maatregelen getest worden. De uitvoering kan dan ook worden gecombineerd, waardoor de huurder wellicht minder (vaak) overlast ervaart.

Blik op de toekomst

Naast de renovatietrajecten is er bij corporaties ook bij nieuwbouw veel aandacht voor duurzaam bouwen en de energieprestatie. Een aantal corporaties werken al aan energieneutrale wijken. De wijk Stad van de Zon, waar corporatie Woonwaard sinds 2002 in totaal 600 woningen bouwde, maar ook 8.000 m2 aan voorzieningen realiseerde, is in Nederland de grootste. De energiebesparende maatregelen zorgen voor 300 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Bewoners besparen jaarlijks gezamenlijk zo’n € 142.000 op energiekosten. En duurzaamheid is bij dit project niet alleen gedefinieerd in het verminderen van de CO2-uitstoot en het toepassen van energiebesparende maatregelen; duurzaamheid is ook kijken naar de toekomst. Een aantal van de woningen is casco zo opgebouwd dat ze in de toekomst omgebouwd kunnen worden tot een andere type woning, wanneer daar in de markt meer vraag naar is. Dit verlengt de levensduur en daarmee de duurzaamheid van de wijk aanzienlijk. De investeringen van Woonwaard in dit project zijn niet gering, maar laten net als de andere projecten en initiatieven in de sector zien, dat ondanks de (financieel) moeilijke tijd waarin de sector verkeert er toch met durf gehandeld wordt en op innovatieve wijze invulling gegeven wordt aan de duurzaamheidsambities die er zijn.


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024