2014.01.27_Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp_660

Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp!

27 januari 2014

3 minuten

Onderzoek De publicatie ‘Duurzame gebiedsontwikkeling, doe de tienkamp’ van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en H2Ruimte is onverminderd actueel. Te vaak ligt de nadruk alleen op het energiezuinig maken van gebouwen. Wil er werkelijk sprake zijn van duurzame gebiedsontwikkeling dan gaat het er om eerst en vooral gebieden te maken waarin mensen willen wonen, werken of recreëren en die de tand des tijds kunnen doorstaan. Er moet aandacht zijn voor duurzaamheid in de volle breedte.

Handreikingen voor praktijk en agendering

Wat de publicatie Doe de tienkamp onderscheidt van andere handreikingen voor duurzame gebiedsontwikkeling is dat het de bekende Triple P-benadering van People, Planet en Profit verbindt met het begrip ruimtelijke kwaliteit dat gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde voorstaat.” De publicatie benoemt het brede repertoire waarop duurzaamheid betrekking heeft. Deze thema’s zijn: bodem, water, stedelijk groen, natuur en landschap, energie, mobiliteit en transport, gezondheid en veiligheid, slim ruimtegebruik en cultuurhistorie. Daar voegt Doe de Tienkamp nog aan toe: identiteit, met andere woorden de herkenbaarheid en waardering van de mensen die in het gebied wonen, werken of recreëren. “We willen de praktijk van gebiedsontwikkeling stimuleren een brede benadering van gebiedsontwikkeling te volgen waarin duurzaamheid een vanzelfsprekend én belangrijk aspect is. Idealiter is gebiedsontwikkeling per definitie duurzame gebiedsontwikkeling”, aldus Friso de Zeeuw. Doe de Tienkamp beveelt aan om te excelleren op vooral die thema’s die aansluiten bij de kenmerken van een gebied en in de andere domeinen gewoon goed te presteren. Je hoeft niet altijd in alles de beste te zijn. Maar van essentieel belang is dat je aan alle aspecten van duurzaamheid aandacht besteedt. Vandaar de titel: doe de tienkamp. De publicatie bevat een groot aantal handreikingen en is geïllustreerd met concrete voorbeelden uit de praktijk.

De Zeeuw onderscheidt drie sleutelbegrippen bij duurzaam ontwikkelen: vrije beslisruimte, flexibiliteit en adaptief vermogen (op de toekomst voorbereid zijn). We moeten niet alles willen vangen in milieunormen en duurzaamheidsprestaties, bijvoorbeeld GPR Gebied & BREEAM Gebied: koester de vrije beslisruimte in verband met locatiespecifieke omstandigheden. Een geslaagd project is een optimalisering van ruimtelijke kwaliteit, duurzame ambities en financieel-economische haalbaarheid. Oftewel: een balans vinden tussen Milieukundig, Ruimtelijk én Economisch (MRE-benadering; Van de Griendt, 2010).

De economische invalshoek is beslissend voor de doorgang van een project, zeker nu er minder overheidsgeld beschikbaar is. Maar: ook hier geldt weer dat we niet alle groene waarden in geld uit moeten willen drukken (TEEB), vanuit een obsessie met het meetbaar maken van prestaties. De grotere rol van de economische invalshoek prikkelt tot slimme oplossingen. De verbinding tussen duurzaamheid en de economische invalshoek is het langetermijnperspectief. Dat betekent het inbouwen van flexibiliteit om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van de energieprijzen, stijgende (installatie)kosten en dalende (woning)prijzen, een veranderende betalingsbereidheid van kopers & huurders en technische innovaties.

Zie ook:


Cover: ‘2014.01.27_Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp_660’Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024