2015.01.30_Een ideaal in waarden_660

Een ideaal in waarden

30 januari 2015

2 minuten

Nieuws De Omgevingswet introduceert een nieuw begrip: omgevingswaarden. Omgevingswaarden zijn maatstaven voor de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen voor de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan. Hierbij gaat het om meetbare of berekenbare eenheden of andere objectieve termen. Met de Omgevingswet wordt het voor het Rijk, provincies en gemeenten mogelijk om omgevingswaarden in respectievelijk een AMvB, de omgevingsverordening of het omgevingsplan vast te stellen.

Waarden voor de overheid

Met omgevingswaarden worden doelen gesteld die overheden moeten behalen of moeten nastreven. Het kan hierbij gaan om een resultaatsverplichting, een inspanningsverplichting of een andere, daarbij te omschrijven verplichting. Bij het vaststellen van de omgevingswaarde moet worden bepaald op welk tijdstip of binnen welke termijn aan de verplichting moet worden voldaan.

In beginsel binden de waarden alleen het bestuursorgaan dat ze zelf heeft vastgesteld. Wil het Rijk of de provincie dat de door hen vastgestelde omgevingswaarden door een lagere overheid in acht worden genomen, dan kunnen zij instructieregels stellen die het bevoegd gezag verplichten een omgevingswaarde op een bepaalde wijze te betrekken bij een besluit. Omgevingswaarden zullen niet rechtstreeks doorwerken naar particulieren en bedrijven. Zij kunnen echter wel een juridisch bindende werking hebben als zij worden opgenomen in de voorschriften van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning.

Decentraal, tenzij

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat de zorg voor de fysieke leefomgeving bij de gemeenten ligt, tenzij de provincie of het Rijk verantwoordelijk is. Met betrekking tot de omgevingswaarden betekent dit dat de bevoegdheid van het gemeentebestuur wordt beperkt indien over het onderwerp in een AMvB of bij provinciale omgevingsverordening al omgevingswaarden zijn vastgesteld. Het voorgaande geldt ook voor provincies ten aanzien van omgevingswaarden vastgesteld door het Rijk.

Rechtsgevolgen

Voor iedere vastgestelde omgevingswaarde moet de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de belasting door activiteiten of de concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving door monitoring worden bewaakt en worden beoordeeld of aan die omgevingswaarde wordt voldaan. Als aannemelijk is dat niet wordt voldaan of niet zal worden voldaan aan een omgevingswaarde, moet het bestuursorgaan dat de omgevingswaarde heeft vastgesteld een programma vaststellen. Het bevoegd bestuursorgaan moet hierin aangeven welke maatregelen genomen zullen worden om alsnog aan de omgevingswaarde te voldoen.

Het is duidelijk dat het vaststellen van een omgevingswaarde een schakel kan zijn in de doorwerking van beleid naar normstelling. Het is echter niet duidelijk hoe de omgevingswaarden precies in de praktijk zullen gaan uitpakken. Dat moet afgewacht worden.


Cover: ‘2015.01.30_Een ideaal in waarden_660’


Portret - Narda Kooij

Door Narda Kooij

Werkend student bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024