Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Extern toezicht woningcorporaties volledig bij Rijk

28 maart 2013

2 minuten

Nieuws Het externe toezicht op woningcorporaties wordt volledig ondergebracht bij het Rijk. Daartoe gaat het Rijk naast het toezicht dat zij al houdt op de volkshuisvestelijke prestaties ook het financieel toezicht op zich nemen.

De rol van de huidige financieel toezichthouder, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), wordt beperkt tot het saneren van woningcorporaties en het organiseren van projectsteun. Dat schrijft minister Blok (Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister reageert met zijn voorstellen op het eerder dit jaar uitgebrachte advies van de commissie Hoekstra, die zich boog over de problemen bij woningcorporatie Vestia.

In het voorstel van minister Blok zit het externe financiële toezicht niet langer bij een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat op ‘afstand’ van de minister publiek toezicht houdt. Door het financiële toezicht in een aparte onafhankelijke toezichtsdienst op het ministerie onder te brengen, wordt de ministeriele verantwoordelijkheid het best gewaarborgd. De kortere lijnen dragen bovendien bij aan een betere informatie-uitwisseling met onder andere het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

De minister verwerkt de nieuwe opzet van het externe toezicht in een wijzigingsvoorstel (novelle) op de herziene Woningwet die nu in de Eerste Kamer ligt. In de herzieningswet staat nog het voornemen om het CFV om te vormen tot een Financiële Autoriteit woningcorporaties. Met de komst van een financiële toezichtsdienst is dit niet meer aan de orde. Het CFV blijft wel bestaan, zij het met een beperktere taak.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024