platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen?

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen?

Deze publicatie biedt handreikingen om gebiedsontwikkeling in Nederland vlot te trekken. Wij zoeken daartoe aansluiting bij de nieuwe financieel-economische, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke realiteit. Met, zeker in de komende jaren, een lager investeringsvolume.

Op een aantal terreinen doen zich knelpunten voor. Om de belangrijkste te noemen: de discrepantie tussen vraag en aanbod, het vraagstuk van financiering en bekostiging en de samenhangende kwestie van organisatie, cultuur en gedrag. Maar ook: de te hanteren ontwikkelstrategie, het evenwicht tussen kosten en opbrengsten, de kennis en competenties, het instrumentarium en last but not least de wet- en regelgeving.

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1

Helperpark (Groningen) voorbeeld van ontwikkelling die start vanuit zittende en potentiele eindgebruikers

Op al deze terreinen worden in de voorliggende publicatie aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen richten zich grotendeels op de direct betrokkenen bij gebiedsontwikkeling. Met een focus op de publieke en private opdrachtgevers, in lijn met de hoofdtaak van de praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling. Men kan er onmiddellijk mee aan de slag. Sommige voorstellen (met name in het hoofdstuk ‘Agendering’) zijn niet direct realiseerbaar, omdat zij bijvoorbeeld een wetswijziging vergen. Maar ook daar richten wij ons op een implementatie binnen een periode van hooguit enkele jaren. Niet voor niets draagt deze publicatie de ondertitel: wat nu te doen.