Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen?

17 februari 2011

1 minuut

Onderzoek Deze publicatie biedt handreikingen om gebiedsontwikkeling in Nederland vlot te trekken. Wij zoeken daartoe aansluiting bij de nieuwe financieel-economische, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke realiteit. Met, zeker in de komende jaren, een lager investeringsvolume.

Op een aantal terreinen doen zich knelpunten voor. Om de belangrijkste te noemen: de discrepantie tussen vraag en aanbod, het vraagstuk van financiering en bekostiging en de samenhangende kwestie van organisatie, cultuur en gedrag. Maar ook: de te hanteren ontwikkelstrategie, het evenwicht tussen kosten en opbrengsten, de kennis en competenties, het instrumentarium en last but not least de wet- en regelgeving.

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1

‘Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1’


Helperpark (Groningen) voorbeeld van ontwikkelling die start vanuit zittende en potentiele eindgebruikers

Op al deze terreinen worden in de voorliggende publicatie aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen richten zich grotendeels op de direct betrokkenen bij gebiedsontwikkeling. Met een focus op de publieke en private opdrachtgevers, in lijn met de hoofdtaak van de praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling. Men kan er onmiddellijk mee aan de slag. Sommige voorstellen (met name in het hoofdstuk ‘Agendering’) zijn niet direct realiseerbaar, omdat zij bijvoorbeeld een wetswijziging vergen. Maar ook daar richten wij ons op een implementatie binnen een periode van hooguit enkele jaren. Niet voor niets draagt deze publicatie de ondertitel: wat nu te doen.


Cover: ‘Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: Wat nu te doen? - Afbeelding 1’



Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023