Geld in recordtijd bijeen, vrije baan vrachtwagens op komst

22 juli 2011

6 minuten

Persoonlijk Doortastend handelen en snel knopen doorhakken. Het kán wel. Overheden en bedrijfsleven hebben voortvarend geld beschikbaar gesteld om de bereikbaarheid van bloemenveiling FloraHolland en de bloemen- en plantenhandelsbedrijven eromheen op korte termijn sterk te verbeteren. Dat gebeurt door middel van de zogenoemde Ongestoorde Logistieke Verbinding Greenport (OLV). Het project zet in op de aanleg van vrije banen voor vrachtverkeer die aansluiten op de nieuwe N201 en zorgen voor een betere ontsluiting van de veiling in Aalsmeer en een snelle verbinding met Amsterdam Connecting Trade, het toekomstige logistieke knooppunt bij Schiphol.

Samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer
Greenport Aalsmeer is één van de vijf Greenports in Nederland. Met in het hart bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer is het het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Greenport Aalsmeer zorgt voor 50.000 voltijdbanen en kent een omzet van drie miljard euro per jaar. Er wordt in de regio samengewerkt aan duurzaamheid, innovatie, internationale concurrentiepositie en imagoverbetering voor de hele sector. In Greenport Aalsmeer werken publieke en private partijen mee aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector. Van overheidskant zijn dat de Provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Uithoorn. Het bedrijfsleven is vertegenwoordigd door FloraHolland, Kamer van Koophandel Amsterdam, Blooming Breeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), LTO Noord Glaskracht en Naktuinbouw.

Door deze infrastructurele oplossing wordt de nieuwe N201 deels ontlast en kunnen vrachtwagens efficiënt op en neer rijden tussen veiling en luchthaven. Ook zorgt de OLV voor een snellere verbinding met de snelwegen A4 en A9. Volgens de planning zal de OLV worden aangelegd in 2013-2014, na oplevering van de N201.

“Toen het rijk bereid bleek de helft van de kosten op zich te nemen en ook de provincie Noord-Holland een bijdrage toegezegd had, is er ook vanuit het bedrijfsleven snel geschakeld,” geeft vestigingsmanager Marcel Claessen van FloraHolland Aalsmeer aan. “We moesten eind 2010 opeens kleur bekennen! Dat we als gezamenlijk bedrijfsleven met geld over de brug zijn gekomen, is uniek. En dat in zo’n korte tijd.”

Noodzaak OLV

Het bijzondere is dat zowel FloraHolland als de bloemen- en plantengroothandelsorganisatie VGB geld in het infrastructuurproject steken. De partijen leggen elk 1,5 miljoen euro op tafel. Voor de veiling was het volgens Claessen een logische stap. “Het is uiteindelijk geld van de kwekers, maar wij als veiling gelóven erin en we gáán ervoor. Gelukkig dat het gaat gebeuren. Wat ons betreft zouden we er morgen mee willen beginnen. De OLV is noodzakelijk om de marktplaats FloraHolland, en ook de Greenport Aalsmeer als maatschappelijk-economische cluster, goed de toekomst in te loodsen.”

Ook de VGB is overtuigd van het nut van de investering. “We hebben er een speciale bijeenkomst over belegd. Iedereen vond dat dit project niet mocht stranden, doordat er vanuit de handel geen bijdrage zou komen,” zegt Marco van Zijverden, vice-voorzitter van de VGB en in het dagelijks leven voorzitter van de raad van bestuur van de handelsbedrijvencluster Dutch Flower Group. “Optimale bereikbaarheid van veiling en handelsbedrijven vinden we enorm belangrijk. Daar vechten we al vele jaren voor. Want voor de handel zijn efficiënte logistiek en snelle aan- en afvoer van producten van levensbelang. Het ligt heel simpel: als we de OLV niet aanleggen, staan we in 2018-2020 wéér stil op de N201.”

Co-financiering

Van Zijverden erkent ruiterlijk dat hij tot nog geen half jaar geleden niks zag in co-financiering van infrastructurele projecten door het bedrijfsleven. “Ik was tegen zulke publiek-private samenwerking. We leveren als bedrijfsleven al zo’n enorme financiële bijdrage aan de overheid dat je iets terug mag verwachten. In het verleden hebben we echter weinig ondersteuning van het rijk gehad. Maar deze OLV is zo belangrijk voor ons dat je die niet moet tegenhouden. Zeker niet als je de snelheid ziet waarmee de overheid ja heeft gezegd.”

De veiling- en groothandelsvertegenwoordiger zijn verheugd dat alle partijen met hun financiële toezeggingen het belang van de vrije vrachtwagenbaan onderschrijven. “Het besluit ligt er, de rest kan geen bottleneck meer zijn,” meent Van Zijverden. Kortom, nu het geld beschikbaar is, moet het met het invullen en uitvoeren van de plannen eveneens kunnen lukken. De samenwerking tussen de betrokken partijen belooft volgens hen in elk geval veel goeds.

Alleen voor vrachtwagens

Wat Claessen het meeste aanspreekt in de OLV Greenport is haar zeer specifieke functie. “De vrije baan is uitsluitend bedoeld voor bloemen- en plantenauto’s. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld de nieuwe N201, waar iedereen over mag rijden,” zegt hij. Voordeel volgens hem is daarnaast dat zo’n vrije baan makkelijker dan een weg als de N201 “op korte termijn” te realiseren is. Het hoeft geen veertig jaar te duren, zoals bij die provinciale weg. “De OLV hoeft niet eens veel rijbanen te hebben,” vult Van Zijverden aan. “Als er weinig op- en afritten zijn, krijg je al zo veel efficiency. Dat effect zie je ook bij de Bloemenroute, de N222 tussen Den Haag en de veiling in Naaldwijk. En het kost minder.”

De komst van de OLV Greenport moet ervoor zorgen dat het verkeer op de nieuwe N201 zo soepel mogelijk kan blijven doorstromen. De verbindingsweg voor vrachtverkeer biedt vooral het nieuwe knooppunt Legmeerdijk soelaas. Dat knooppunt gaat volgens de verkeersmodellen door de voorziene drukte rond de veiling al vóór 2020 problemen opleveren wanneer er geen ‘uitlaatklep’ voorhanden is. Ook in geval van calamiteiten is de OLV een uitkomst.

Lobbywerk Greenport Aalsmeer

Beiden zijn ervan overtuigd dat de laatste jaren vooral het lobbywerk van Greenport Aalsmeer en de samenwerking met Amsterdam Connecting Trade oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen naderbij gebracht hebben. Greenport Aalsmeer, één van de vijf Greenports in Nederland, is de regionale tuinbouwcluster waarin zes gemeenten, provincie Noord-Holland, stadsregio Amsterdam, Kamer van Koophandel, FloraHolland, VGB en andere sectororganisaties samenwerken.

“Als we Greenport Aalsmeer niet hadden gehad, dan was de OLV er niet gekomen. Je merkt dat de Greenports status hebben gekregen in Den Haag,” aldus Van Zijverden. Daarover zegt Claessen: “We staan als Greenport Aalsmeer heel anders op de kaart dan drie jaar geleden. Niet alleen in Den Haag, ook in Haarlem en Amsterdam. Dat speelt allemaal een rol bij het voor elkaar krijgen van zaken die we belangrijk vinden. En iedereen in de Greenport heeft in het lobbycircuit zijn eigen ingangen richting overheid.”

Zoeken naar beste tracévariant

Het bepalen van de wegtracés, die nog onderwerp zijn van studie, is het lastigste aspect van de plannen. De kunst is het vinden van de tracévariant die recht doet aan de wensen van zowel de omgeving als het bedrijfsleven. De gemeenteraad van Aalsmeer, de plaats waar de weg doorheen loopt, is de beslissende instantie die – waarschijnlijk later dit jaar – besluit over het definitieve tracé.

De aanleg van de OLV Greenport gaat 16,6 miljoen euro kosten. Daarvan betaalt de rijksoverheid 8,3 miljoen. De andere helft wordt opgebracht door de Provincie Noord-Holland (3 mln), FloraHolland en VGB (elk 1,5 mln), Schiphol (1 mln) en de Stadsregio Amsterdam (ruim 1 mln), waarin onder meer de bij de Greenport betrokken gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn zitting hebben.

Samenwerkingsverband Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is één van de vijf Greenports in Nederland. Met in het hart bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer is het het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Greenport Aalsmeer zorgt voor 50.000 voltijdbanen en kent een omzet van drie miljard euro per jaar. Er wordt in de regio samengewerkt aan duurzaamheid, innovatie, internationale concurrentiepositie en imagoverbetering voor de hele sector. In Greenport Aalsmeer werken publieke en private partijen mee aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector. Van overheidskant zijn dat de Provincie NoordHolland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Uithoorn. Het bedrijfsleven is vertegenwoordigd door FloraHolland, Kamer van Koophandel Amsterdam, Blooming Breeders, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB), LTO Noord Glaskracht en Naktuinbouw.

“Zonder Greenport Aalsmeer zou er géén vrije vrachtwagenbaan komen,” aldus Marcel Claessen (links) en Marco van Zijverden. Ze staan op de flyover van de nieuwe N201 bij FloraHolland Aalsmeer.

Zie ook [A4 Zone West, Haarlemmermeer][1]Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024