luchtfoto spaarndammer

Gemeenten op de ladder

21 september 2016

2 minuten

Onderzoek Op woensdag 14 september boog de Tweede Kamer zich over de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Deze ladder is een nationaal instrument waarmee gemeenten worden gestimuleerd om goede afwegingen te maken tussen beschikbare ruimte en nieuwe ontwikkelingen in bestemmingsplannen. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) interviewde beleidsambtenaren uit ruim 40 gemeenten over hoe zij de Ladder gebruiken en ervaren. Er zijn weinig signalen dat de Ladder grondig moet veranderen.

Uit het rapport ‘Gemeenten op de ladder’ blijkt dat de Ladder langzamerhand ingeburgerd raakt bij gemeenten. Zo geven de respondenten aan, dat het een vast onderdeel van het besluitvormingsproces van de ruimtelijke ordening is geworden. Uit de interviews met de beleidsambtenaren blijkt geen eenduidige noodzaak of urgentie tot aanpassing van de Ladder. Wel blijkt dat veel respondenten behoefte hebben aan meer duidelijkheid over wanneer en hoe de Ladder precies moet worden toegepast.  

De opvattingen van de respondenten over de Ladder zijn genuanceerd en de ervaringen met de Ladder zijn divers. De Ladder functioneert soms als middel om (ongewenste) initiatieven tegen te houden en soms als middel om de bewustwording over goede ruimtelijke ordening te bevorderen.

De eerste trede van de Ladder, die de ‘actuele regionale behoefte’ aankaart, heeft het meeste effect op de planvorming. Deze trede leidt tot discussie over het nut en de noodzaak van verstedelijkingsplannen in de regio. Veel gemeenten zien deze stap tot regionaal overleg als positief. Naarmate de regionale afstemming op orde is, wordt het namelijk eenvoudiger de Ladder toe te passen.

Gemeenteambtenaren geven aan dat de eerste trede er daadwerkelijk toe kan leiden dat een gemeentelijk plan niet doorgaat, omdat er binnen de regio onvoldoende of geen behoefte aan is. Op het moment dat in de regionale behoefteraming slapende plannen zitten, of plannen die voorlopig niet tot uitvoering zullen komen, ervaren gemeenten dit als onnodig belemmerend. 

Lees de volledige publicatie hier (pdf).


Bron: Pbl.nl


Cover: ‘luchtfoto spaarndammer’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023