Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Groen licht voor bodemenergie

23 maart 2009

2 minuten

Onderzoek Het kabinet heeft voor Nederland aanzienlijke ambities gesteld op het gebied van energiebesparing, CO2-emissiereductie en de toepassing van duurzame energie richting 2020. Om deze ambities te verwezenlijken moeten alle beschikbare duurzame technieken zoveel mogelijk worden toegepast. Bij warmte-koudeopslag (WKO) wordt duurzame energie gewonnen uit de bodem. Het is een rendabele, volwassen techniek die zowel zelfstandig als in combinatie met andere technieken als geothermie of restwarmtebenutting kan worden ingezet. De toepassing van WKO is de afgelopen jaren flink gegroeid met meer dan tien procent per jaar. Volgens de markt zou echter een aanzienlijk hogere groei mogelijk moeten zijn.

Advies Taskforce WKO

De groei kan aanzienlijk toenemen als de vergunningsprocedures worden versimpeld of vervangen door algemene regels. Ook kan de vraag naar deze systemen toenemen als de bekendheid bij overheden, marktpartijen, eindgebruikers en bewoners toeneemt en als de kosten en baten op een goede manier tussen deze partijen worden verdeeld. Dit laatste vraagt met name bij grotere projecten om samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Een goed ingezet subsidieinstrumentarium kan hierbij ondersteunend werken. Ten slotte leidt een toenemende drukte in de ondergrond tot een toenemende regievraag om de verschillende belangen af te stemmen en groei ook richting de toekomst mogelijk te houden. Tijdens de Bestuurdersconferentie Bodem op 21 mei 2008 heeft Minister Cramer van VROM daarom besloten om een Taskforce WKO in het leven te roepen. Deze moet adviseren hoe de kansen zoveel mogelijk te verwezenlijken en benutten. De Minister heeft daarbij als randvoorwaarde meegegeven dat een groei van bodemenergie zodanig moet plaatsvinden, dat ook andere belangen in en diensten van de bodem tot hun recht blijven komen.

De Taskforce WKO heeft zeven kansen uitgewerkt in concrete maatregelen en beveelt de Minister en provincies, gemeenten, waterschappen en marktpartijen aan om hiermee snel actief aan de slag te gaan. Daarnaast geeft de Taskforce een aantal eenvoudige milieurandvoorwaarden die op basis van de huidige kennis zouden moeten leiden tot een zo duurzaam mogelijk gebruik van de bodem. Een overzicht van alle maatregelen en de termijn waarop ze tot resultaat kunnen leiden is gegeven in bijlage 2. Het advies van de Taskforce richt zich op de stimulering van warmte-koudeopslag, waaronder zowel open opslagsystemen met grondwaterbronnen als gesloten systemen vallen. Andere technieken die onder de noemer bodemenergie vallen, zoals geothermie, zijn hierbij niet meegenomen. Deze technieken, hoewel soms veelbelovend, verkeren nog in de opstartfase en kennen een andere knelpunten en juridische kaders. Bovendien wordt met name rondom geothermie al gewerkt aan een belangrijk stuk stimulering.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023