2013.04.11_Ontslakken_180

Het Gronings bouwoffensief... er gaat niets boven ontslakken

2 november 2013

3 minuten

Nieuws Op 25 juni presenteerde de gemeente Groningen het ‘Bouwoffensief, bouwen aan Groningen’. Met het bouwoffensief wil de gemeente met een reeks praktische maatregelen een impuls geven aan de vastgelopen woningmarkt. Om projecten op gang te brengen richt het offensief zich vooral op het leveren van maatwerk, het waar mogelijk wegnemen van belemmeringen en het opzoeken en benutten van kansen in de markt. Het Bouwoffensief Groningen geeft aan wat ontwikkelaars, corporaties, initiatiefnemers en burgers van de gemeente kunnen verwachten en moet daarnaast deze partijen stimuleren om ook zelf actie te gaan ondernemen.

en heel concrete maatregel is de versoepeling van de parkeernormen. Buiten (toekomstig) betaald parkeergebieden is het niet langer verplicht om een (ondergrondse) parkeervoorziening te bouwen, tenzij daar op maaiveldniveau voldoende ruimte voor is. Om de bouw van jongerenhuisvesting te stimuleren heeft het college de parkeernorm voor jongerenwooneenheden van 0,3 parkeerplaats naar 0,1 parkeerplaats per eenheid verlaagd.

Een grote uitdaging voor partijen op dit moment is het verkrijgen van financiering voor de realisatie van plannen. De gemeente Groningen denkt graag mee in oplossingen. Ondertussen heeft Groningen besloten om voor een aantal plannen van corporaties een projectfinanciering te verstrekken. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Dit wordt alleen gedaan voor projecten die wij van stedelijk belang achten en die bij het niet doorgaan de voortgang van andere projecten belemmeren. Tenslotte moet het gaan om diensten van algemeen economisch belang.

Onlangs is besloten om voor het uitleggebied Meerstad ‘regelvrij bouwen’ te introduceren. De gemeente Groningen heeft daarvoor zes vrije kavels aangemerkt. Hoewel welstandsvrij bouwen op meerdere nieuwbouwlocaties in Nederland wordt toegepast is dit in Groningen uniek. Als het experiment met de vrije kavels een succes is, willen we meer plekken in Meerstad aanwijzen voor deze manier van bouwen.

Een belangrijk onderdeel van het Bouwoffensief is het verbeteren van interne processen en besluitvorming. De doelstelling is om elke initiatiefnemer binnen 14 dagen een reactie te geven op zijn of haar initiatief. Hiervoor komt elke week de zogenaamde ‘versnellingstafel’ bijeen. In deze versnellingstafel worden direct knopen doorgehakt over ingediende plannen en initiatieven. Om initiatieven te begeleiden organiseert de gemeente Groningen daarnaast zogenaamde ‘olieavonden’ of ‘inloopmiddagen’. De doelstelling is tweeledig: initiatiefnemers die met hun plan niet verder komen, ondersteunen en weer op gang proberen te brengen of initiatiefnemers meteen aan het begin van het proces een kickstart meegeven. Betrokken ambtenaren van verschillende afdelingen gaan tijdens deze bijeenkomsten in gesprek met de initiatiefnemers en geven advies, verwijzen door naar andere partijen of er worden concrete afspraken voor een vervolg gemaakt. Een eerste ‘inloopmiddag’ heeft onlangs plaatsgevonden, wat tot enthousiaste reacties van initiatiefnemers heeft geleid.

Tot slot heeft de gemeente Groningen het initiatief genomen om een kansenkaart te ontwikkelen. De kansenkaart is voor de gemeente een belangrijke stap naar een andere manier van stedelijke ontwikkeling. Verschillende locaties en gebouwen zullen voorlopig niet ontwikkeld worden voor het doel wat we voor ogen hadden. Deze plekken bieden kansen voor tijdelijke ontwikkelingen. We willen deze tijdelijke ontwikkelingen als gemeente zo veel als het kan faciliteren. Dit doen we in eerste instantie door op deze site met de kansenkaart de beschikbare locaties en gebouwen voor iedereen zichtbaar te maken.

We beginnen op de kaart met ons eigen gemeentelijke vastgoed en braakliggende grond. We hopen dat vervolgens ook particuliere eigenaren hun panden op de kansenkaart willen plaatsen. Daarnaast kunnen plannenmakers uiteraard hun plannen of ideeën op de site kwijt. De site en de kansenkaart zijn een groeimodel. Uiteindelijk zetten we in op een platform waar vraag en aanbod, eigenaren en plannenmakers elkaar kunnen vinden, coalities kunnen maken en gezamenlijk tot ontwikkeling kunnen komen. De site www.ruimteinstad.nl wordt gelanceerd tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro op 21 en 22 november 2013.

Zie ook:


Cover: ‘2013.04.11_Ontslakken_180’Meest recent

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024