2013.04.11_Ontslakken_180

Het Gronings bouwoffensief... er gaat niets boven ontslakken

2 november 2013

3 minuten

Nieuws Op 25 juni presenteerde de gemeente Groningen het ‘Bouwoffensief, bouwen aan Groningen’. Met het bouwoffensief wil de gemeente met een reeks praktische maatregelen een impuls geven aan de vastgelopen woningmarkt. Om projecten op gang te brengen richt het offensief zich vooral op het leveren van maatwerk, het waar mogelijk wegnemen van belemmeringen en het opzoeken en benutten van kansen in de markt. Het Bouwoffensief Groningen geeft aan wat ontwikkelaars, corporaties, initiatiefnemers en burgers van de gemeente kunnen verwachten en moet daarnaast deze partijen stimuleren om ook zelf actie te gaan ondernemen.

en heel concrete maatregel is de versoepeling van de parkeernormen. Buiten (toekomstig) betaald parkeergebieden is het niet langer verplicht om een (ondergrondse) parkeervoorziening te bouwen, tenzij daar op maaiveldniveau voldoende ruimte voor is. Om de bouw van jongerenhuisvesting te stimuleren heeft het college de parkeernorm voor jongerenwooneenheden van 0,3 parkeerplaats naar 0,1 parkeerplaats per eenheid verlaagd.

Een grote uitdaging voor partijen op dit moment is het verkrijgen van financiering voor de realisatie van plannen. De gemeente Groningen denkt graag mee in oplossingen. Ondertussen heeft Groningen besloten om voor een aantal plannen van corporaties een projectfinanciering te verstrekken. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Dit wordt alleen gedaan voor projecten die wij van stedelijk belang achten en die bij het niet doorgaan de voortgang van andere projecten belemmeren. Tenslotte moet het gaan om diensten van algemeen economisch belang.

Onlangs is besloten om voor het uitleggebied Meerstad ‘regelvrij bouwen’ te introduceren. De gemeente Groningen heeft daarvoor zes vrije kavels aangemerkt. Hoewel welstandsvrij bouwen op meerdere nieuwbouwlocaties in Nederland wordt toegepast is dit in Groningen uniek. Als het experiment met de vrije kavels een succes is, willen we meer plekken in Meerstad aanwijzen voor deze manier van bouwen.

Een belangrijk onderdeel van het Bouwoffensief is het verbeteren van interne processen en besluitvorming. De doelstelling is om elke initiatiefnemer binnen 14 dagen een reactie te geven op zijn of haar initiatief. Hiervoor komt elke week de zogenaamde ‘versnellingstafel’ bijeen. In deze versnellingstafel worden direct knopen doorgehakt over ingediende plannen en initiatieven. Om initiatieven te begeleiden organiseert de gemeente Groningen daarnaast zogenaamde ‘olieavonden’ of ‘inloopmiddagen’. De doelstelling is tweeledig: initiatiefnemers die met hun plan niet verder komen, ondersteunen en weer op gang proberen te brengen of initiatiefnemers meteen aan het begin van het proces een kickstart meegeven. Betrokken ambtenaren van verschillende afdelingen gaan tijdens deze bijeenkomsten in gesprek met de initiatiefnemers en geven advies, verwijzen door naar andere partijen of er worden concrete afspraken voor een vervolg gemaakt. Een eerste ‘inloopmiddag’ heeft onlangs plaatsgevonden, wat tot enthousiaste reacties van initiatiefnemers heeft geleid.

Tot slot heeft de gemeente Groningen het initiatief genomen om een kansenkaart te ontwikkelen. De kansenkaart is voor de gemeente een belangrijke stap naar een andere manier van stedelijke ontwikkeling. Verschillende locaties en gebouwen zullen voorlopig niet ontwikkeld worden voor het doel wat we voor ogen hadden. Deze plekken bieden kansen voor tijdelijke ontwikkelingen. We willen deze tijdelijke ontwikkelingen als gemeente zo veel als het kan faciliteren. Dit doen we in eerste instantie door op deze site met de kansenkaart de beschikbare locaties en gebouwen voor iedereen zichtbaar te maken.

We beginnen op de kaart met ons eigen gemeentelijke vastgoed en braakliggende grond. We hopen dat vervolgens ook particuliere eigenaren hun panden op de kansenkaart willen plaatsen. Daarnaast kunnen plannenmakers uiteraard hun plannen of ideeën op de site kwijt. De site en de kansenkaart zijn een groeimodel. Uiteindelijk zetten we in op een platform waar vraag en aanbod, eigenaren en plannenmakers elkaar kunnen vinden, coalities kunnen maken en gezamenlijk tot ontwikkeling kunnen komen. De site www.ruimteinstad.nl wordt gelanceerd tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro op 21 en 22 november 2013.

Zie ook:


Cover: ‘2013.04.11_Ontslakken_180’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023