Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Het omstreden gebied

1 april 2010

2 minuten

Nieuws De échte Expeditie Mooi begint dit jaar. Over het voorproefje in 2009 werd begin april ‘Expeditie Mooi, een verkenningstocht naar ruimtelijke kwaliteit van provincies’ gepresenteerd. De conclusie van het aansluitende debat: de provincies hebben nog veel te ontdekken.

De wereld van de ruimtelijke kwaliteit

“De provincies moeten de ruimtelijke kwaliteit overlaten aan andere partijen en zich beperken tot enkel bovenlokale thema’s.” Friso de Zeeuw, directeur van het Bouwfonds en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, windt er geen doekjes om. Hij is uitgeno­ digd als een van de sprekers voor de start­ bijeenkomst van ‘Expeditie Mooi 2010’, een vervolg op de ontdekkingstocht van 2009. Hij karakteriseert met een grijns deze uitnodiging als een fraai staaltje van repressieve tolerantie.

De hoogleraar, die ondanks zijn kri­ tiek ook in het comité van aanbeveling voor Expeditie Mooi zit, poneert de stel­ ling dat het een onmatig en verkeerd idee is dat de provincies zich via regionale gebiedskenmerken moeten bemoeien met de kwaliteit van alle ruimtelijke ont­ wikkelingen. Maar De Zeeuw beperkt zich niet alleen tot dit commentaar. Daar­ voor zijn de ontwikkelingen op ruimte­ lijk gebied hem te lief. De expeditie moet van hem niet te veel dolen, maar recht op het doel af gaan. En hij steekt de provin­ cies nog een hart onder de riem als het over de recent opgeworpen kritiek op het bestaansrecht gaat: “Gewoon bukken, want het drijft wel weer over.” Hij balde zijn advies over de provinciale rol samen in de kernzin: “Kwaliteit kan je niet bren­ gen, maar moet je halen.” Waarmee hij maar gezegd wil hebben dat een goede provinciale structuurvisie andere par­ tijen moet stimuleren. De communicatie daarbij is volgens hem van het grootste belang.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024