Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Het omstreden gebied

1 april 2010

2 minuten

Nieuws De échte Expeditie Mooi begint dit jaar. Over het voorproefje in 2009 werd begin april ‘Expeditie Mooi, een verkenningstocht naar ruimtelijke kwaliteit van provincies’ gepresenteerd. De conclusie van het aansluitende debat: de provincies hebben nog veel te ontdekken.

De wereld van de ruimtelijke kwaliteit

“De provincies moeten de ruimtelijke kwaliteit overlaten aan andere partijen en zich beperken tot enkel bovenlokale thema’s.” Friso de Zeeuw, directeur van het Bouwfonds en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, windt er geen doekjes om. Hij is uitgeno­ digd als een van de sprekers voor de start­ bijeenkomst van ‘Expeditie Mooi 2010’, een vervolg op de ontdekkingstocht van 2009. Hij karakteriseert met een grijns deze uitnodiging als een fraai staaltje van repressieve tolerantie.

De hoogleraar, die ondanks zijn kri­ tiek ook in het comité van aanbeveling voor Expeditie Mooi zit, poneert de stel­ ling dat het een onmatig en verkeerd idee is dat de provincies zich via regionale gebiedskenmerken moeten bemoeien met de kwaliteit van alle ruimtelijke ont­ wikkelingen. Maar De Zeeuw beperkt zich niet alleen tot dit commentaar. Daar­ voor zijn de ontwikkelingen op ruimte­ lijk gebied hem te lief. De expeditie moet van hem niet te veel dolen, maar recht op het doel af gaan. En hij steekt de provin­ cies nog een hart onder de riem als het over de recent opgeworpen kritiek op het bestaansrecht gaat: “Gewoon bukken, want het drijft wel weer over.” Hij balde zijn advies over de provinciale rol samen in de kernzin: “Kwaliteit kan je niet bren­ gen, maar moet je halen.” Waarmee hij maar gezegd wil hebben dat een goede provinciale structuurvisie andere par­ tijen moet stimuleren. De communicatie daarbij is volgens hem van het grootste belang.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’Meest recent

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024