2015.07.01_Inspiratie uit de Binckhorst_cover

Inspiratie uit de Binckhorst

1 juli 2015

3 minuten

Nieuws Op 25 juni zijn in de Caballerofabriek in Den Haag de resultaten van het MIRT- onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen/Verstedelijking gepresenteerd en besproken. Het onderzoek is daarmee beëindigd op een locatie die een voorbeeld is van hergebruik van leeggekomen panden. De middag startte met een Jane’s Walk om de mogelijkheden in het gebied Binckhorst te verkennen en een tentoonstelling van cases die partijen als voorbeeld van kansrijke initiatieven hebben geleverd.

We geven elkaar de ruimte

Belemmeringen opheffen en kansen vergroten door dwarsverbanden te leggen

De kernvraag van het onderzoek is: 'Welke belemmeringen ondervinden partijen om te investeren in benutting van leegstaand vastgoed en transformatielocaties nu de grote vraag naar stedelijk wonen groot is?' De Vereniging Deltametropool liet zien dat er potentieel is voor deze stedelijke woonwens op meer dan 3.000 mogelijk geschikte locaties. De deelnemers discussieerden over allianties voor kansrijke dwarsverbanden zoals: vergaande kennisdeling tussen investerende partijen, een versnellingsplan voor herbestemming, nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en financiering en een agenda van de steden. De allianties hebben als doel om te komen tot een sterk stedelijk gebied, met sterke partners en sterke investeringsallianties.

Inspiratie uit de Binckhorst - Afbeelding 1

-

‘Inspiratie uit de Binckhorst - Afbeelding 1’


Duurzaam verbinden vraag en aanbod in alle segmenten

Het digitaal delen van marktinformatie tussen corporaties, ontwikkelaars en beleggers is essentieel om een keten voor verhuiswensen te kunnen aanbieden. Deze partijen ontwikkelen nog dit jaar een vorm daarvoor. Bouwend Nederland geeft aan dat op basis van deze marktinformatie sneller uitvoerbare voorstellen kunnen worden ontwikkeld.

Naar een versnellingsplan voor herbestemming

De opbouw van een versnellingsplan voor herbestemming kan klein beginnen; een website voor leegstaande panden, met mogelijkheden voor hergebruik. Ook voor partijen die voorzien in tijdelijke huisvesting is deze informatie nuttig. Het probleem voor geïnteresseerde gebruikers is vaak de voorfinanciering van de planvorming. Met gemeenten kan verkend worden of een lokaal fonds daarin kan voorzien.

Nieuwe spelregels gebiedsontwikkeling en gebiedsfinanciering

De tijd van gebiedsontwikkeling met een sluitende exploitatie met subsidie is voorbij. Het krediet zit in het gebied, maar moet wel worden geactiveerd. Dat betekent ruimte geven aan experimenten, spelregels aanpassen en stap voor stap met elkaar aan de slag. Dat kan uiteindelijk resulteren in een zogenoemde GebiedsInvesteringsZone (GIZ).

Inspiratie uit de Binckhorst - Afbeelding 2

-

‘Inspiratie uit de Binckhorst - Afbeelding 2’


Naar een Agenda van de steden

Naast de opkomst van een organische aanpak van onderop, zal in de steden ook de projectmatige, meer grootschalige gebiedsaanpak blijven bestaan. Steden vinden het belangrijk om van elkaars praktijkervaringen te leren en wisselen daar tijdelijk medewerkers voor uit. In een Agenda van de steden kunnen zij de stedelijke problematiek in de Zuidelijke Randstad benoemen en aangeven wat zij met de ontwikkelende investeerders, partners en de steden zelf kunnen realiseren. Hierin moet duidelijk worden voor welke initiatieven de gezamenlijke investeringskracht tekort schiet.

Oppakken aanbevelingen

De tafels Transit Oriented Development (TOD) en Duurzaamheid hebben inmiddels een product opgeleverd. Voor Duurzaamheid zijn ideeën ontwikkeld voor de bestaande voorraad en nieuwbouw om woningen betaalbaar en van voldoende kwaliteit te laten zijn. Dit doen zij door de financiering anders te organiseren. Voor TOD is een handleiding gemaakt met acht principes voor de ontwikkeling van TOD gebieden. Andere tafels ronden in 2015 hun werkzaamheden af. De beleggers ontwikkelen bijvoorbeeld een 'omgekeerd Bidbook'. Van alle voorstellen wordt nog aangegeven waar zij het best tot hun recht kunnen komen. Een aantal onderwerpen moeten dieper verkend worden en worden meegenomen naar het BO MIRT in oktober 2015.

Meer informatie over het stimuleren van stedelijk wonen vindt u op:

Zie ook:


Cover: ‘2015.07.01_Inspiratie uit de Binckhorst_cover’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024