2014.11.30_Inzending NRP Gulden Feniks 2015 geopend_660

Inzending NRP Gulden Feniks 2015 geopend!

30 november 2014

3 minuten

Nieuws Bent u betrokken bij een interessante gebiedstransformatie? Zend dan uw project in voor de NRP Gulden Feniks 2015. Voor de categorie Gebiedstransformatie komen in aanmerking binnenstedelijke herontwikkelingen, herstructurering van naoorlogse woonwijken of industrie-, bedrijven-, kantoren- of haventerreinen, transformatie van stationsgebieden, winkelcentra, krimplocaties etc.

Jurering

Een onafhankelijke jury onder leiding van ir. Karin Laglas beoordeelt de inzendingen. Daarbij wordt gelet op duurzaamheid, functionele kwaliteit, culturele en maatschappelijke waarde, proceskwaliteit, economische aspecten, innovatie en techniek. In het voorjaar van 2015 maakt de jury de genomineerden bekend. De prijsuitreiking vindt plaats in juni op PROVADA in de Amsterdam RAI.

NRP Gulden Feniks magazine

Alle inzendingen worden gepubliceerd op de website en in het NRP Gulden Feniks Magazine 2015, dat in een oplage van 7000 exemplaren wordt uitgegeven in samenwerking met Eisma Bouwmedia. De inzendingen worden ook gebruikt om onderzoek te doen in samenwerking met de TU Delft. Zo bent u verzekerd van veel publiciteit.

Nationaal Renovatie Platform

De Gulden Feniks wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Renovatie Platform (NRP). Deze onafhankelijke stichting stimuleert hergebruik van de bestaande voorraad door belangenbehartiging en kennisverspreiding. De naam van de prijs is geïnspireerd op de mythe van de goddelijke vogel die uit zijn eigen as verrees. Zijn nest vloog in brand maar door de betoverende werking van de kruiden kwam de oude ziel van de feniks terug in een jonger exemplaar. Deze metafoor van de wonderbaarlijke verrijzenis, verbeeld in een prachtig bronzen beeld voor de prijswinnaars, staat model voor herontwikkeling van bestaande bebouwing die nieuw leven is ingeblazen.

Voorwaarden voor inzending in de categorie Gebiedstransformatie:

• Het project ligt in Nederland.
• De indiener moet een initiërende rol hebben ingenomen bij de totstandkoming van de gebiedstransformatie en een bepalende inbreng hebben gehad bij het realiseren van het succesvolle resultaat.
• Voor het stadium waarin een project wordt ingediend geldt dat er concrete resultaten of onderdelen zichtbaar moeten zijn en de kans op voltooiing in voldoende mate aannemelijk wordt gemaakt.
• Voor de omvang van de in te dienen projecten geldt een ondergrens van een ingreep in bestaand bebouwd gebied in combinatie met het publieke domein. Voor de bovengrens geldt geen fysieke grens, maar de voorwaarde dat het project een duidelijke en vanzelfsprekende samenhang vertoont waardoor het als eenheid is te bestempelen.
• Er dient sprake te zijn van respectvolle behandeling van bestaande kwaliteiten. Dit kan zijn: behoud van een deel van de bebouwing, maar ook behoud van een historisch waardevol verkavelingspatroon, zulks naar het oordeel van de jury.
• Specifiek van belang voor deze categorie is de meerwaarde van de gebiedstransformatie in de zin van functionele, sociale, culturele en duurzaamheidskwaliteit voor de gebruikers van de betreffende locatie en van het omliggende gebied.

De overige inzendcategorieën zijn renovatie en transformatie van gebouwen. Dit jaar is er weer een extra prijs voor inzendingen die uitblinken in ‘Low Budget, High Impact’. De winnaar van deze extra prijs wordt gekozen uit alle inzendingen. Zie voor de voorwaarden en criteria de website www.nrpguldenfeniks.nl.

U heeft van 1 december 2014 tot en met 31 januari 2015 de tijd om in te zenden. Als u iemand kent die bij een relevant project betrokken is stellen we het zeer op prijs als u hen attendeert op de naderende editie.

Foto: Rotterdam Central District, winnaar van de Gulden Feniks 2014 voor Gebiedstransformatie

Zie ook:


Cover: ‘2014.11.30_Inzending NRP Gulden Feniks 2015 geopend_660’


Portret - Josine Crone

Door Josine Crone

NRP


Meest recent

Robert Leever door Hollands Kroon (bron: Hollands Kroon)

Wethouder Economie en Brede Welvaart Robert Leever: “Aan de komst van datacentra kunnen we weinig veranderen”

Hoe kan het adagium van ‘Brede Welvaart’ helpen ruimtelijke vraagstukken in goede banen te leiden? Wethouder Robert Leever vertelt hoe zijn college dat in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wil aanpakken.

Interview

29 november 2023

Rijksmonument Helpt Elkander, Veenhuizen door Kees de Graaf (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

De Nieuwe Rentmeester geeft vorm aan de toekomst van Veenhuizen

Een historisch dorp nieuw leven inblazen zonder een groot vastgoedprogramma: Bas Morsink werkt met De Nieuwe Rentmeester aan Veenhuizen (Drenthe). Natuur en cultuur moeten verweven worden in één wervend toekomstplan.

Interview

29 november 2023

Protest poster over huurverhogingen in London door HipKat (bron: shutterstock)

Verstedelijking in de suburbs en de rol van het grote geld

Veel suburbs verstedelijken. Recensent Hans-Hugo Smit las een nieuwe publicatie die het grote geld van financiële instellingen als oorzaak aanwijst. Zij zouden zorgen voor prijsopdrijving en verdringing. Smit heeft zo zijn twijfels.

Recensie

28 november 2023