Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend! - Afbeelding 1

Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend!

7 december 2012

3 minuten

Nieuws Rotterdam – Deze maand is de inzendingstermijn voor de Gulden Feniks 2013 geopend. Het Nationaal Renovatie Platform nodigt voor het derde jaar op rij projectteams uit om onder andere gebiedstransformatieprojecten in te zenden voor de Gulden Feniks.

Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend! - Afbeelding 1

‘Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend! - Afbeelding 1’


Nieuwe ideeën over herontwikkeling van bestaande gebieden zijn hard nodig. Door middel van de prijs wil het Nationaal Renovatie Platform, dat de Gulden Feniks uitreikt, aandacht vragen voor de beste voorbeelden die tot inspiratie van anderen kunnen dienen. Iedere inzending wordt opgenomen in het Gulden Feniks Jaarboek 2013. Daarnaast worden innovatieve inzendingen ingezet als studiemateriaal voor de NRP Academie. Het loont dus absoluut de moeite om in te zenden!

Voor de categorie Gebiedstransformatie komen in aanmerking binnenstedelijke herontwikkelingen, herstructurering van naoorlogse woonwijken of industrie-, bedrijven-, kantoren- of haventerreinen, transformatie van stationsgebieden, winkelcentra, krimplocaties etc.

Een onafhankelijke jury onder leiding van prof. ir. Karin Laglas beoordeelt de inzendingen. Daarbij wordt gelet op duurzaamheid, functionele kwaliteit, culturele en maatschappelijke waarde, proceskwaliteit, economische aspecten, innovatie en techniek. Geen enkele andere prijs is zo veelzijdig van opzet. In het voorjaar van 2013 maakt de jury de genomineerden bekend. De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 4 juni op PROVADA in de Amsterdam RAI.

Uitgebreide informatie over de voorwaarden en criteria staan op de website van Gulden Feniks.

Voorwaarden voor inzending in de categorie Gebiedstransformatie:

- Het project ligt in Nederland
- De indiener moet een initiërende rol hebben ingenomen bij de totstandkoming van de gebiedstransformatie en een bepalende inbreng hebben gehad bij het realiseren van het succesvolle resultaat.
- Voor het stadium waarin een project wordt ingediend geldt dat er concrete resultaten of onderdelen zichtbaar moeten zijn en de kans op voltooiing in voldoende mate aannemelijk wordt gemaakt.
- Voor de omvang van de in te dienen projecten geldt een ondergrens van een ingreep in bestaand bebouwd gebied in combinatie met het publieke domein. Voor de bovengrens geldt geen fysieke grens, maar de voorwaarde dat het project een duidelijke en vanzelfsprekende samenhang vertoont waardoor het als eenheid is te bestempelen.
- Er dient sprake te zijn van respectvolle behandeling van bestaande kwaliteiten. Dit kan zijn: behoud van een deel van de bebouwing, maar ook behoud van een historisch waardevol verkavelingspatroon, zulks naar het oordeel van de deskundige jury.
- Specifiek van belang voor deze categorie is de meerwaarde van de gebiedstransformatie in de zin van functionele, sociale, culturele en duurzaamheidskwaliteit voor de gebruikers van de betreffende locatie en van het omliggende gebied.

Deskundige jury

De beoordeling van de inzendingen in opdracht van het Nationaal Renovatie Platform is in handen van een deskundige en breed samengestelde jury. De jury van de Gulden Feniks bestaat uit tien leden met een eigen aandachtsgebied:

Karin Laglas, voorzitter
Jack de Leeuw, vice-voorzitter
Fons Asselbergs, cultuurhistorie
Jean Baptiste Benraad, maatschappelijk opdrachtgeverschap
Herman van den Berg, real estate management
Pi de Bruijn, ontwerp
Andy van den Dobbelsteen, duurzaamheid
Ulrich Knaack, uitvoering en materialen
Peter Kuenzli, gebiedstransformatie
Peter de Winter, secretaris

De Gulden Feniks wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Renovatie Platform. Deze onafhankelijke stichting stimuleert hergebruik van de bestaande voorraad door belangenbehartiging en kennisverspreiding. De naam van de prijs is geïnspireerd op de mythe van de goddelijke vogel die uit zijn eigen as verrees. Zijn nest vloog in brand maar door de betoverende werking van de kruiden kwam de oude ziel van de feniks terug in een jonger exemplaar. Deze metafoor van de wonderbaarlijke verrijzenis, verbeeld in een prachtig bronzen beeld voor de prijswinnaars, staat model voor herontwikkeling van bestaande bebouwing die nieuw leven is ingeblazen. Dit is zonder twijfel de belangrijkste bouw- en ontwikkelopgave voor de komende decennia.

Zie ook:


Cover: ‘Inzendingstermijn Gulden Feniks 2013 geopend! - Afbeelding 1’Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023