2015.10.22_kansen voor tijdelijk water

Kansen voor tijdelijk water

22 oktober 2015

3 minuten

Nieuws Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. Toch zijn er in de bebouwde omgeving tal van braakliggende terreinen. Er is geen zicht op ontwikkeling binnen enkele jaren, zodat deze terreinen langdurig een verpauperde aanblik geven. Vol onkruid en met een roestig hek erom heen. Een vraag die steeds meer gesteld wordt is dan; kan er tijdelijk iets nuttigs en moois mee gedaan worden?

Het zal niemand ontgaan zijn dat er overal in het land druk geëxperimenteerd wordt, vooral door gemeenten en ondernemende burgers op allerlei manieren. Wie goed kijkt naar al die initiatieven ziet dat het bij tijdelijke invullingen wel heel vaak gaat wat extra groen in de wijk, zoals postzegelparken, stadsvolkstuinen, stadslandbouw, ‘adopteer een rotonde’, of om tijdelijke parkeerplaatsen. Met deze invullingen is natuurlijk niets mis, ze voorzien in een lokale behoefte. Het roept wel de vraag op: is dit nu alles? Zijn dit de enige manieren om tijdelijk meer kwaliteit aan een wijk toe te voegen? Juist nu in het Jaar van de Ruimte is dat een relevante vraag om eens over na te denken.

Waterschap Brabantse Delta heeft zich die vraag ook gesteld. Het viel op dat er maar heel weinig tijdelijke invullingen met ‘water’ zijn. Aan de andere kant zijn nog steeds de nodige wateropgaven in en rond de stad die om een oplossing vragen. Oplossingen die niet zomaar tot stand komen in een drukke stedelijke omgeving. Gemeenten en waterschappen hebben er nog steeds de handen vol aan. Gegeven de opgaven uit het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water zal dat voorlopig ook nog wel zo blijven. Tijdelijke oplossingen kunnen dan uitkomst bieden als een eerste stap in de goede richting. Denk voorbeeld eens aan tijdelijke waterretentie. In veel gevallen is een gewenste definitieve retentie afhankelijk van bouwplannen die nog jaren op zich laten wachten. Herstructurering van oude wijken gaat meestal ook in fasen. Tijdelijke invullingen met water kunnen kwaliteit toevoegen aan wijken.

Nu is het wel zo dat een tijdelijke invulling met water, andere tijdelijke invullingen niet hoeft uit te sluiten. Integendeel, door meerdere doelen te combineren wordt de ruimtelijke kwaliteit in potentie alleen maar verder vergroot. Met relatief kleine ingrepen kan er iets ontstaan dat aanzienlijk bijdraagt aan de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk. Waterschap Brabantse Delta is dan ook op zoek gegaan naar mogelijke combinaties van invullingen die samen met waterdoelen aantrekkelijk kunnen zijn voor een tijdelijke invulling van braakliggende terreinen. Dit heeft geresulteerd in een voorbeeldenboek waarin een aantal veelbelovende combinaties zijn gevisualiseerd en kort toegelicht. Iedereen kan zich er nu een voorstelling van maken, of men nu verstand heeft van water of niet. Met het voorbeeldenboek wil het waterschap iedereen, ongeacht of men nu professional is of niet, uitnodigen en uitdagen om na te denken over kansen in de eigen wijk, de eigen gemeente, of het eigen waterschap.

De aanpak door met een voorbeeldenboek mensen te inspireren blijkt te werken. De eerste reacties uit de praktijk zijn zeer positief. En belangrijker nog, de eerste ideeën om concreet aan de slag te gaan borrelen al op.

Zie ook:


Cover: ‘2015.10.22_kansen voor tijdelijk water’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024