2013.03.26 Kijk vooruit en handel

Kijk vooruit en handel nu

22 maart 2013

2 minuten

Verslag Hoe beschermen we onze steden tegen de mogelijke klimaatveranderingen die tussen nu en 2050 op gaan treden? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de conferentie Klimaatbestendige stad. De meeste mensen in Nederland wonen in een stedelijke omgeving, die extra kwetsbaar is als er meer extremen komen in ons veranderende klimaat. Het plenaire gedeelte van de dag begint met een film over hoe Nederland er in 2050 uit zou kúnnen zien. Afbeeldingen van vier klimaatbestendige steden schetsen een mooie horizon. Maar voor die aanpassingen en veranderingen is tijd nodig. Gelukkig is die tijd er, maar dan moeten we wel nú handelen.

Opening door deltacommissaris

Wim Kuijken geeft aan dat we met alle betrokken partijen op zoek moeten naar mogelijke oplossingen met betrekking tot de klimaatsveranderingen. “Ons doel is voorkomen dat er iets mis gaat en niet reageren op iets wat is misgegaan, ” aldus Kuijken.
Kuijken zegt onder de indruk te zijn van de vorderingen van het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH). Hij kijkt uit naar de adviezen van de vier coalities die dit jaar zijn gevormd. Deze coalities op het gebied van stedelijke ontwikkeling, stedelijk water, infrastructuur en openbare ruimte en groen, leveren input voor de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie. De Deltacommissaris geeft twee vragen mee aan de deelnemers. Ten eerste: we weten dat het klimaat verandert, maar we weten niet in welk tempo en met welke intensiteit. Maar kunnen we toch een visie vormen op hoe die klimaatbestendige stad er in 2050 uit moet zien? Ten tweede: welke rol moet de (rijks)overheid daarbij hebben? Zijn er aanpassingen van regels nodig?

Hieronder een overzicht van de belangrijkste conclusies van de conferentie:

Lessen uit "Kijk vooruit en handel nu"

Organisatie:
- Bestuurders hebben een belangrijke rol in de wateropgave; zij moeten de langetermijnvisie op hun netvlies hebben.
- Bovenop de lokale schade kan wateroverlast wereldwijde consequenties hebben voor de economie (bijv. beperkte beschikbaarheid van harde schijven na overstromingen in Bangkok) en voor de volksgezondheid (bijv. rioolwater op straat).
- De oplossing ligt op vier gebieden: waterhouding, bodem en maaiveld, gebouwen en infrastructuur en betere voorbereiding van mensen.
- Als we het thema nu niet slim oppakken, gaat het straks veel meer geld kosten. Een oplossing voor een paar gemeenten samen kan veel effectiever en goedkoper zijn dan dat eenieder zijn eigen broek moet ophouden.

Adaptief ontwerp:
- Houd in ruimtelijke plannen rekening met een veranderend klimaat.
- Aandachtspunt is het waterbestendiger maken van vitale infrastructuren, zoals de elektriciteitsvoorziening, mobiele telefooncentrales en lokale radioverbindingen.
- Voor adaptief ontwerp bij de wijkinrichting zou het helpen als de overheid doelen stelt, met name op lokaal en regionaal niveau. Marktpartijen verwachten dat ook.
- Kostenbesparing door meekoppelen: zoek aansluiting bij de planning van bijv. de vervanging van riolering en wegen en renovatieprojecten.
- Het tegengaan van oververhitting in de zomer is onderbelicht ten opzichte van warm blijven in de winter. Overigens werkt meer groen beter tegen het hitte-eilandeffect dan meer blauw (bomen verkoelen door verdamping meer dan water).
- Burgers kunnen zelf een bijdrage leveren door bijv. een minder verharde tuin en groene daken die voor koeling zorgen.

Communicatie:
- Er ligt een nationale opgave om aan de bekendheid van de wateropgave te werken; mensen bewust maken van het feit dat sommige maatregelen noodzakelijk zijn.
- Dordrecht heeft een voorbeeldfunctie als klimaatbestendige stad. Zo vond hier intensieve communicatie met de bewoners plaats over de mogelijke risico’s van ernstiger wateroverlast. Kennisoverdracht is gerealiseerd via het Europese samenwerkingsproject Urban Flood Management, zelfs naar Vietnam. Het in Dordrecht opgezette kenniscentrum heeft geresulteerd in een landelijk kenniscentrum.

Amersfoort | 24 januari 2013
Organisatie: Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, STOWA en CPC

Zie voor de volledige publicatie: http://issuu.com/dpnh/docs/verslag_kbs?mode=window

Zie ook:


Cover: ‘2013.03.26 Kijk vooruit en handel’Meest recent

De Oosterscheldekering door CloudVisual (bron: Shutterstock)

Rli: Een klimaatbestendige ruimtelijke ordening? Dan moet er nog een hoop gebeuren

Hoe kan het nieuwe kabinet echt sturen op een klimaatbestendige ruimtelijke ordening? Die vraag beantwoordt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een nieuw advies. “Onze bedoeling is om het debat een zet te geven.”

Uitgelicht
Onderzoek

13 juni 2024

Zicht op Rotterdam vanaf de Euromast door Alexandre.ROSA (bron: Shutterstock)

Steden vergroenen, dit is het gereedschap voor gemeenten en provincies

Steden willen (bijna) allemaal vergroenen, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Hoe stroomlijnen gemeenten en provincies hun groenbeleid zodat ze effectiever kunnen werken?

Analyse

12 juni 2024

Vogelvlucht van een straat in Oosterwold in Almere door Claire Slingerland (bron: Shutterstock)

Oosterwold in beeld, zo pakt ontwerpvrijheid uit

Over de gebiedontwikkeling Oosterwold in Almere is al veel geschreven, door aperte voor- en tegenstanders. Yolanda Sikking ging zelf kijken en sprak met gebiedsregisseur Arie-Willem Bijl.

Casus

12 juni 2024