Thumb_NEPROM_180px

Knopen doorhakken en stabiel beleid

18 september 2013

4 minuten

Nieuws NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, reageert voorzichtig positief op de rijksbegroting. De ontwikkelaars benadrukken dat het kabinet in moet zetten op het vergroten van het consumentenvertrouwen door knopen door te hakken, te zorgen voor stabiele en voorspelbare regelgeving en door op onderdelen tekortkomingen te repareren.

De NEPROM is positief over de plannen van het kabinet om – onder strikte voorwaarden - restschulden onder NHG mee te laten financieren. Ook positief is het voornemen van het kabinet om meer bekneld vermogen vrij te spelen voor de woningmarkt, door het vrijstellen van schenkingen tot 100.000 euro en het fiscaal gunstig behandelen van het versneld vrijkomen van stamrechten. De ontwikkelaars verwachten dat de maatregelen een bescheiden materiële bijdrage zullen leveren aan het herstel van de woningmarkt, maar dat vooral de bijdrage aan het consumentenvertrouwen van belang is.

De NEPROM verwelkomt de maatregel van het kabinet om de integratieheffing integraal af te schaffen, waarmee een einde komt aan een juridisch complexe regeling die voor extra kosten en onzekerheid zorgt. De NEPROM deelt de verwachting van het kabinet dat door de maatregel de transformatie van kantoren naar woningen en de (tijdelijke) verhuur van voor de verkoop bedoelde nieuwbouwwoningen zal worden bevorderd.

Maak vaart met Nationale Hypotheekinstelling

Positief is de NEPROM ook over het voornemen van kabinet om in navolging van het advies van de commissie Van Dijkhuizen / Kroes pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen een grotere rol te geven bij woningfinanciering, door de hiervoor noodzakelijke Nationale Hypotheek Instelling op te richten. De NEPROM pleit ervoor om daarbij veel meer vaart te maken, want deze plannen hangen al te lang boven de markt zonder tot uitvoering komen.

Stimuleer energiezuinige nieuwbouw

In het verlengde van het Energieakkoord pleit de NEPROM ervoor om de hypotheekruimte voor energiezuinige nieuwbouwwoningen te vergroten. Nu is die ruimte op basis van de Nibud-normen beperkt tot 8.000 euro. Als de besparing op de woonlasten door lagere energielasten volledig wordt meegerekend, dan kan dit bedrag worden verdubbeld, oplopend tot een bedrag van circa 30.000 euro bij energieneutrale woningen.

De NEPROM pleit ervoor dat het revolverend energiebesparingsfonds ook ingezet kan worden ten behoeve van de realisatie van zeer energiezuinige nieuwbouw, huur en koop. Juist de innovaties in de nieuwbouw leveren een wezenlijke bijdrage aan het structureel terugdringen van het energiegebruik in de gebouwde omgeving.

Verlaag publieke kosten nieuwbouw

DE NEPROM maakt zich zorgen over de financiële posities van lagere overheden en de kwetsbaarheid van de woningmarkt door de decentralisatie. Volgens de NEPROM zijn de publieke kosten van nieuwbouw op dit moment onevenredig hoog. Gemeentelijke overheden dienen hun verantwoordelijkheid te nemen door - in navolging van de sterke kostenreductie die bij marktpartijen heeft plaatsgevonden - de legeskosten voor de omgevingsvergunning en de grondprijzen fors te verlagen. Het rijk kan een bijdrage leveren door de btw op bouwgrond van 21% naar 6% te verlagen; een dergelijke maatregel stuit niet op bezwaren van Brussel. Vooral de bouw van nieuwe, vrije sector huurwoningen – waar een grote vraag naar is en waar het consumentenvertrouwen geen probleem is – maar ook de bouw van betaalbare koopwoningen zouden daar een forse impuls van kunnen krijgen.

Benut nieuwbouw als motor van de economie

Uit de Macro Economische Verkenningen van het CPB blijkt dat de investeringen in de woningbouw dit jaar, evenals vorig jaar, met 8% afnemen en in 2014 de investeringen slechts met een schamele 1,5% toenemen. Het ziet er naar dat de woningproductie langere tijd onder de 40.000 woningen per jaar zal blijven steken. De belangrijkste oorzaak ligt in het gebrek aan vertrouwen van huishoudens. Uit recent onderzoek van de Rabobank blijkt dat de prijsdalingen op de woningmarkt primair het gevolg zijn van het kabinetsbeleid en de economische omstandigheden en niet van het leeglopen van een zeepbel. Er is volgens de Rabobank zelfs sprake van een onderwaardering van de koopwoningen. Als gevolg van gedaalde woningprijzen en lage hypotheekrente is de betaalbaarheid van woningen niet afgenomen. Onzekerheid bij de burger is primair de oorzaak, terwijl opnieuw is gebleken dat het feitelijke aantal probleemgevallen op de woningmarkt nog steeds in vergelijking met de ons omringende landen zeer laag is. Dit pleit er volgens de NEPROM voor om de woningbouw – met een grote multiplier - te benutten als motor van de economie. Dat kan door een stabiel beleid te voeren, burgers niet onnodig angst aan te praten en waar mogelijk maatregelen te treffen die het vertrouwen vergroten.

Bied investeerders zekerheid

Voor investeerders in de woningmarkt is beleidsstabiliteit en –voorspelbaarheid een groot goed. Zowel in de huur- als in de koopmarkt zijn de eerste effecten waarneembaar van de bestrijding van scheefwonen op de huurmarkt. Dat is positief. De tijdelijkheid van de inkomensafhankelijke huurverhoging, de onduidelijkheden rond de nieuwe huursombenadering, de onzekerheid over het nieuwe Woningwaarderingsstelsel (waarvan het de vraag is of het niet nadelig uitpakt voor de nieuwbouw in schaarstegebieden) en de verhuurdersheffing zorgen echter voor grote onzekerheid en terughoudendheid bij (buitenlandse) investeerders en remmen de nieuwbouw van (vrije sector) huurwoningen. Te weinig geven kabinet en gemeenten er blijk van investeerders in (huur)woningen te willen faciliteren.


Cover: ‘Thumb_NEPROM_180px’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Samenwerken aan de derde generatie sleutelprojecten

Voor een succesvolle aanpak van de NOVEX-gebieden is het verstandig om de methode Sleutelprojecten in te zetten aldus columnist Aeisso Boelman. Breng eerst de samenwerking tussen Rijk en gemeenten op orde en betrek dan pas de markt.

Opinie

24 juni 2024

Vroonermeer, Alkmaar door Aerovista Luchtfotografie (bron: shutterstock)

De Vinex-wijken tussen 2008 en 2020: duurdere huizen, rijkere bewoners

Vinex-wijken zijn steeds meer het domein geworden van mensen met een grotere portemonnee. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gemengde wijk uit het oog verloren is.

Interview

24 juni 2024

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024