Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Krimpers willen experimenteerwet

25 oktober 2011

2 minuten

Nieuws GRONINGEN - Een aparte experimenteerwet en aanpassing van nogal wat regels zijn nodig om de problemen van de krimpregio’s aan te pakken. Dat schrijven de gedeputeerden van Groningen, Limburg en Zeeland aan de Tweede Kamer.

“Wij pleiten voor het opnemen van een krimp-experimenteerartikel in elke nieuwe wetgeving en voor een lex specialis voor krimpgebieden die onorthodoxe maatregelen mogelijk maakt, bijvoorbeeld voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad”, schrijven de drie provinciebestuurders.

Het experimenteerartikel is volgens hen nodig omdat veel effecten van een krimpende bevolking nu nog niet zichtbaar zijn. In plaats van te wachten tot dat wel het geval is, kan een experiment ervoor zorgen dat sneller kan worden ingegrepen.

Daarnaast moeten knelpunten in de regels zo snel mogelijk worden weggenomen. Een voorbeeld daarvan vinden de drie in aanpassing van de woningvoorraad. Het moet in hun ogen mogelijk worden om een bouwstop af te kondigen in krimpgebieden. Daarbij moet er wel wat gebeuren aan het voorkomen van schadeclaims bij onttrekking van gronden aan een woonbestemming. Hetzelfde geldt voor privaatrechtelijke afspraken tussen gemeenten en ontwikkelaars.

Daar moeten de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op worden aangepast. “Neem expliciet in de Wro-regelgeving op dat planschade getoetst moet worden aan de verwachte krimp van de woningbehoefte. Leg vast dat de werkingstermijn voor bestaande afspraken met ontwikkelaars nooit die van de bestemmingsplannen te boven mag gaan”, adviseren de drie.

Voor particulier eigendom bepleiten zij een vereenvoudiging van de mogelijkheid tot onteigening in krimpgebieden. Aankoop van particuliere woningen door corporaties zou vrijgesteld moeten worden van overdrachtsbelasting.

Voor corporatiewoningen moeten de regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal Fonds Volkshuisvesting worden aangepast waardoor investeringen worden gestimuleerd. Ook moet er ontheffing komen van de EU-regels.


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Vogelvlucht van Loosdrecht in Noord-Holland door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Herstel van de natuur vraagt om het stellen van prioriteiten en actief grondbeleid

Het halen van natuurdoelen is geen gemakkelijke opgave. Het landelijk gebied moet op grote schaal hervormd worden. Dit vraagt om actieve grondpolitiek, het stellen van de juiste prioriteiten en goede afspraken tussen provincie en het Rijk.

Onderzoek

28 februari 2024

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024