Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Krimpers willen experimenteerwet

25 oktober 2011

2 minuten

Nieuws GRONINGEN - Een aparte experimenteerwet en aanpassing van nogal wat regels zijn nodig om de problemen van de krimpregio’s aan te pakken. Dat schrijven de gedeputeerden van Groningen, Limburg en Zeeland aan de Tweede Kamer.

“Wij pleiten voor het opnemen van een krimp-experimenteerartikel in elke nieuwe wetgeving en voor een lex specialis voor krimpgebieden die onorthodoxe maatregelen mogelijk maakt, bijvoorbeeld voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad”, schrijven de drie provinciebestuurders.

Het experimenteerartikel is volgens hen nodig omdat veel effecten van een krimpende bevolking nu nog niet zichtbaar zijn. In plaats van te wachten tot dat wel het geval is, kan een experiment ervoor zorgen dat sneller kan worden ingegrepen.

Daarnaast moeten knelpunten in de regels zo snel mogelijk worden weggenomen. Een voorbeeld daarvan vinden de drie in aanpassing van de woningvoorraad. Het moet in hun ogen mogelijk worden om een bouwstop af te kondigen in krimpgebieden. Daarbij moet er wel wat gebeuren aan het voorkomen van schadeclaims bij onttrekking van gronden aan een woonbestemming. Hetzelfde geldt voor privaatrechtelijke afspraken tussen gemeenten en ontwikkelaars.

Daar moeten de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op worden aangepast. “Neem expliciet in de Wro-regelgeving op dat planschade getoetst moet worden aan de verwachte krimp van de woningbehoefte. Leg vast dat de werkingstermijn voor bestaande afspraken met ontwikkelaars nooit die van de bestemmingsplannen te boven mag gaan”, adviseren de drie.

Voor particulier eigendom bepleiten zij een vereenvoudiging van de mogelijkheid tot onteigening in krimpgebieden. Aankoop van particuliere woningen door corporaties zou vrijgesteld moeten worden van overdrachtsbelasting.

Voor corporatiewoningen moeten de regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal Fonds Volkshuisvesting worden aangepast waardoor investeringen worden gestimuleerd. Ook moet er ontheffing komen van de EU-regels.


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024