Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

Meer slagkracht voor Randstadprovincies in Europa

12 januari 2012

2 minuten

Nieuws Met de gezamenlijke strategie “De Krachten Gebundeld, Randstad strategie Europa 2012-2015”, trekken de Randstadprovincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland samen op om met meer slagkracht hun belangen in Brussel onder de aandacht te brengen.

Doel van de Randstadsamenwerking is het versterken van de concurrentiepositie en het verbeteren van de leefkwaliteit in de Randstad. De gezamenlijke Europastrategie voor de komende jaren geeft prioriteit aan Kennis en Innovatie, een Duurzame Leefomgeving, Landelijke gebieden onder Stedelijke Druk en Toekomst Regionaal Beleid.

De Randstad is een sterke economische regio; de vijfde van de Europese Unie. Vanwege de effectiviteit is er deze collegeperiode voor gekozen de krachten te bundelen tot een gezamenlijke inzet vanuit één gedeelde strategie. Er wordt in Brussel al langer samengewerkt door de Randstadprovincies. De samenwerking richt zich op het beïnvloeden van Europees beleid en regelgeving, het benutten van Europese fondsen, het profileren van de Randstad in Europa en het delen van kennis via internationale samenwerking.

Goed wonen, werken en leven

De Randstad zet in op behoud van Europees geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2014-2020. Hiermee zet de Randstad de huidige succesvolle samenwerking in het programma Kansen voor West voort. Dit programma bevordert de economie en de werkgelegenheid. De Randstadprovincies dragen met steun uit o.a. het EFRO bij aan Europese én regionale doelstellingen door te investeren in onderzoek en ontwikkeling via samenwerking in innovatieve partnerschappen. Er wordt ingezet op uitvoerbare kaders voor economische groei met oog voor duurzame benutting van hulpbronnen. Zo komt de Randstad tot een duurzame en bereikbare regio waar het goed wonen, werken en leven is. Bij de hervorming van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) moet de vitaliteit van het platteland in de stedelijke omgeving worden bevorderd.

Water en Kust

De strategie bestaat uit een gezamenlijk deel en een provinciespecifiek hoofdstuk. In dit specifieke deel komt voor Noord-Holland het prioritaire dossier Water en Kust aan bod. Hier gaat het om de Europese dimensie van de kustontwikkeling, de waterveiligheid en het waterbeheer. Het garanderen van de veiligheid van de Noord-Hollandse kust, in relatie tot de primaire keringen, is daarbij leidend.

Daar waar mogelijk werken de Randstadprovincies in Europa samen met de acht andere provincies, de grote steden, andere gemeenten, de rijksoverheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook worden coalities gevormd met andere Europese regio’s met een vergelijkbaar profiel. Provinciale Staten van de Randstadprovincies stellen de Randstad Strategie vast als kader voor het Europabeleid.


Cover: ‘Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024