Metropolitane Strategieën

Nederlandse steden en regio's vergeleken op Europese schaal

4 mei 2016

4 minuten

Nieuws Het thema Metropolitane Strategieën toont inspirerende internationale voorbeelden, vergelijkt de Nederlandse steden en regio’s op vooral de Europese schaal en onderzoekt mogelijkheden en opgaven als opmaat naar een metropolitane strategie voor Nederland.

Vereniging Deltametropool heeft zich tot taak gesteld om samen met haar leden en partners een metropolitane strategie voor Nederland te ontwikkelen. Dit om een goede economische, ecologische en maatschappelijke toekomst van Nederland te garanderen. Niet alleen de vereniging ziet de noodzaak hiervan in; zo concludeert ook de OESO dat stedelijke regio’s een steeds grotere rol spelen in het vergroten van de concurrentiekracht en de productiviteit van Nederland.In dit thema toont de vereniging inspirerende internationale voorbeelden, vergelijkt het de Deltametropool op Europese schaal en onderzoekt het mogelijkheden en opgaven als opmaat naar een metropolitane strategie voor Nederland. Naast metropolitane strategieën zet de vereniging ook in op de thema's Mobiliteit & Ruimte en Landschap.

Een metropolitane strategie voor Nederland

In de afgelopen jaren hebben de stedelijke regio’s in Nederland, in regionaal verband, sterktes uitgebouwd en opgaven aangepakt. Enkele van deze opgaven zijn ook door de vereniging opgepakt; zo gaan de thema’s Mobiliteit en Ruimte, Landschap en het Programma van de Metropool in op de Nederlandse opgaven. Het thema Metropolitane Strategieën kijkt naar buiten en onderzoekt wat Nederland kan leren en lenen van andere verstedelijkte regio’s in de wereld. Vragen die hierbij gesteld worden zijn onder meer: Hoe pakken andere regio’s hun ontwikkeling aan en wat is hun punt op de horizon? Welke organisatiestructuren zijn er en hoe is de verhouding publiek - privaat? Hoe verloopt het strategisch proces; wat zijn succesfactoren en valkuilen? Waarom is gekozen voor bepaalde sleutelprojecten of specifiek beleid en op welke schaalniveaus hebben zij invloed?  Deze naar buiten gerichte blik plaatst de Nederlandse opgaven in een internationale context en scherpt zo de discussie aan over de opzet, nut en noodzaak van een metropolitane strategie voor Nederland.

Project: Kwalitatieve vergelijking internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

Welke regio’s zijn vergelijkbaar met de Zuidelijke Randstad, wat zijn de strategieën en hoe hebben infrastructuurprojecten bijgedragen aan het economisch succes van deze regio's? Vereniging Deltametropool werkt samen met De Zwarte Hond, in opdracht van het ministerie IenM, aan een Europese vergelijking vanuit het perspectief van de internationale connectiviteit. Uit een longlist is een shortlist van 11 Europese regio's gedestilleerd, welke zijn bestudeerd op 4 criteria. In de tweede fase zijn drie geselecteerde regio’s (Kopenhagen-Malmö, Brussel-Antwerpen en Manchester-Liverpool) nader onderzocht. De regio’s zijn gekozen vanwege hun vergelijkbare ruimtelijk-economische hoofdstructuur: dubbelstad, omvang en economische sectoren of clusters, maar afwijkende strategie en organisatie of projecten. Lees meer...

Project: Ruimtelijk economische ontwikkelstrategie (REOS)

Wat zijn de succesvolle Europese regio’s en wat maakt ze zo succesvol? Als onderdeel van het REOS project werkt Vereniging Deltametropool, in opdracht van het ministerie IenM, aan een internationale vergelijking van het REOS gebied met elf Europese regio’s. Uitgangspunt hierbij zijn vier thema’s, zoals opgesteld door de REOS partners. Daarnaast zijn de organisatie en projecten van de ruimtelijk economische ontwikkelstrategieën van San Francisco en Singapore bestudeerd. In het rapport worden de vier thema’s, de elf Europese en twee niet-Europese regio’s beschreven en de resultaten van het onderzoek samengevat. De mogelijkheden voor een vervolgtraject, met onder meer een congres in 2015, worden momenteel bestudeerd. Lees meer…

Project: Internationale vergelijking Zuidelijke Randstad

Welke Europese regio’s zijn interessant als partner, voor de Zuidelijke Randstad, om mee samen te werken in een project verbonden aan de European Urban Agenda? Samen met de provincie Zuid-Holland is onderzocht welke Europese regio’s vergelijkbare opgaven hebben. Het uiteindelijke doel is gezamenlijk in te schrijven op EU subsidies. Er zijn elf regio's geselecteerd, die verder zijn onderzocht. Het cahier met de selectieprocedure, regio-profielen en is verschenen in februari 2015. Lees meer…

Project: International Roundtable Brussels, From Metropolitan Strategies to Implementation

Waar lopen metropolitane regio’s tegen aan bij het implementeren van hun strategie in de praktijk? Samen met INTA en Vlaams Bouwmeester nodigde Vereniging Deltametropool acht Europese metropolitane regio’s uit voor een Roundtable. Tijdens deze bijeenkomst stonden metropolitane uitdagingen rondom mobiliteit, ontwikkelingen in economie en innovatie, participatie en representatie, en metropolitane identiteit centraal. Naast de genodigden konden ook geïnteresseerden het debat volgen, door fysiek aanwezig te zijn of via de live blog. Lees meer...

Publicatie: Metro in Progress

Wat zijn de uitdagingen en dilemma’s waar de verschillende metropolitane regio’s tegenaan lopen? Samen met INTA interviewde de vereniging sleutelfiguren uit dertien metropolitane regio’s en bundelde de uitkomsten. Deze publicatie start met de condities die nodig zijn voor het implementeren van een metropolitane strategie en de opties om deze in praktijk te brengen. Vervolgens worden de interviews beschreven, die een breed scala aan onderwerpen bestrijken. Van de schaal van het metropolitane gebied, governance en gemeentelijke samenwerking, nieuwe stedelijke vormen en metropolitane eco-systemen tot de innovatieve economie in het metropolitane gebied en metropolitane duurzaamheid. Lees meer…

Bron: deltametropool.nl


Lees verder:

Verslag: diner pensant  (29/2/2016)

Metropool Forum 2016  (2/6/2016)


Cover: ‘Metropolitane Strategieën’Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024