europe

Minister Schultz ontvangt NEPROM-visie

14 juni 2016

3 minuten

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ontving 9 juni uit handen van NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen de visie van de projectontwikkelaars op de vernieuwing van het wonen, werken en winkelen. De NEPROM doet een appèl op overheden, marktpartijen en andere belanghebbenden om samen te werken aan een inspirerend en breed gedeeld toekomstbeeld van Nederland. Het Rijk zou daar een krachtiger rol bij moeten vervullen dan in de afgelopen jaren het geval was.

Nationaal geluk
De visie van de NEPROM draagt als titel “Ruimte maken voor het Nationaal Geluk”. Volgens NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen staat Nederland de komende jaren ingrijpende veranderingen te wachten die van grote invloed zijn op het leven van de bewoners van ons land. “De demografische transitie, de energietransitie, de revoluties in mobiliteit en in informatie- en communicatie¬technologie stellen ons voor urgente opgaven. Nederland moet kiezen! Een goed ingerichte leefomgeving draagt bij aan het geluk van mensen, aan welvaart en welzijn en is een stimulans voor onze economie. Voortvarendheid is echter geboden. We kunnen niet wachten op een Nationale Omgevingsvisie in 2019.”

Versterk netwerk van steden
Volgens de NEPROM heeft Nederland met haar netwerk van middelgrote steden in het open blauw-groene landschap een enorm sterke uitgangspositie ten opzichte van monocentrische miljoensteden als Londen en Parijs. Volgens de ontwikkelaars biedt onze structuur gouden kansen om de groei in de komende jaren in bevolking en economische activiteiten op een goede wijze te accommoderen. Het nationaal ruimtelijke beleid moet daarom volgens de ontwikkelaars gericht zijn op het versterken en uitbouwen van die netwerkstructuur.

visie

‘visie’


Vooral bouwen ín de steden
Van Breukelen: “Het grootste deel van de nieuwe woningbouwopgave in de komende decennia dient in bestaand stedelijk gebied plaats te vinden, door middel van transformatie en herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen, leegstaande kantoren en ander verouderd vastgoed. Ook voor gezinnen die wel de voorkeur geven aan een stedelijk woonmilieu. Gezien de omvangrijke huishoudensgroei, de differentiatie in woonvoorkeuren en de beperkte ruimte in bestaand stedelijk gebied moet een deel van de nieuwe huizen gebouwd worden in relatief kleinschalige, ruim opgezette nieuwbouwwijken, aansluitend op bestaand stedelijk gebied en gebruik makend van bestaande voorzieningen en infrastructuur. Wij zien grote kansen voor verdere functiemenging in onze binnensteden. Vernieuwing van bestaande winkelconcentraties en kantoren dienen voorrang te krijgen. Waar behoefte is aan nieuwe winkels en kantoren dienen die uitsluitend in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd te worden.”

Meer regie door het Rijk
Voorwaarden zijn volgens de ontwikkelaars dat het hoogwaardig openbaar vervoer tussen de steden en binnen de stadsgewesten versterkt wordt, dat het Rijk het voortouw neemt bij het ruimtelijk voorsorteren op de komst van grootschalige autodeelplatformen en autonome voertuigen, dat fors geïnvesteerd wordt in de fietsinfrastructuur en dat buiten de steden met hulp van groene contouren de groenstructuren versterkt worden zodat die meer ten dienste komen te staan van de stedelingen.

Download de NEPROM-visie “Ruimte maken voor het Nationaal Geluk”


Cover: ‘europe’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024