europe

Minister Schultz ontvangt NEPROM-visie

14 juni 2016

3 minuten

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ontving 9 juni uit handen van NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen de visie van de projectontwikkelaars op de vernieuwing van het wonen, werken en winkelen. De NEPROM doet een appèl op overheden, marktpartijen en andere belanghebbenden om samen te werken aan een inspirerend en breed gedeeld toekomstbeeld van Nederland. Het Rijk zou daar een krachtiger rol bij moeten vervullen dan in de afgelopen jaren het geval was.

Nationaal geluk
De visie van de NEPROM draagt als titel “Ruimte maken voor het Nationaal Geluk”. Volgens NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen staat Nederland de komende jaren ingrijpende veranderingen te wachten die van grote invloed zijn op het leven van de bewoners van ons land. “De demografische transitie, de energietransitie, de revoluties in mobiliteit en in informatie- en communicatie¬technologie stellen ons voor urgente opgaven. Nederland moet kiezen! Een goed ingerichte leefomgeving draagt bij aan het geluk van mensen, aan welvaart en welzijn en is een stimulans voor onze economie. Voortvarendheid is echter geboden. We kunnen niet wachten op een Nationale Omgevingsvisie in 2019.”

Versterk netwerk van steden
Volgens de NEPROM heeft Nederland met haar netwerk van middelgrote steden in het open blauw-groene landschap een enorm sterke uitgangspositie ten opzichte van monocentrische miljoensteden als Londen en Parijs. Volgens de ontwikkelaars biedt onze structuur gouden kansen om de groei in de komende jaren in bevolking en economische activiteiten op een goede wijze te accommoderen. Het nationaal ruimtelijke beleid moet daarom volgens de ontwikkelaars gericht zijn op het versterken en uitbouwen van die netwerkstructuur.

visie

‘visie’


Vooral bouwen ín de steden
Van Breukelen: “Het grootste deel van de nieuwe woningbouwopgave in de komende decennia dient in bestaand stedelijk gebied plaats te vinden, door middel van transformatie en herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen, leegstaande kantoren en ander verouderd vastgoed. Ook voor gezinnen die wel de voorkeur geven aan een stedelijk woonmilieu. Gezien de omvangrijke huishoudensgroei, de differentiatie in woonvoorkeuren en de beperkte ruimte in bestaand stedelijk gebied moet een deel van de nieuwe huizen gebouwd worden in relatief kleinschalige, ruim opgezette nieuwbouwwijken, aansluitend op bestaand stedelijk gebied en gebruik makend van bestaande voorzieningen en infrastructuur. Wij zien grote kansen voor verdere functiemenging in onze binnensteden. Vernieuwing van bestaande winkelconcentraties en kantoren dienen voorrang te krijgen. Waar behoefte is aan nieuwe winkels en kantoren dienen die uitsluitend in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd te worden.”

Meer regie door het Rijk
Voorwaarden zijn volgens de ontwikkelaars dat het hoogwaardig openbaar vervoer tussen de steden en binnen de stadsgewesten versterkt wordt, dat het Rijk het voortouw neemt bij het ruimtelijk voorsorteren op de komst van grootschalige autodeelplatformen en autonome voertuigen, dat fors geïnvesteerd wordt in de fietsinfrastructuur en dat buiten de steden met hulp van groene contouren de groenstructuren versterkt worden zodat die meer ten dienste komen te staan van de stedelingen.

Download de NEPROM-visie “Ruimte maken voor het Nationaal Geluk”


Cover: ‘europe’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022