Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

Naar een metropolitane strategie in Nederland

4 mei 2012

2 minuten

Verslag Een blik op de wereldwijde stedelijke ontwikkelingen laat geen twijfel: Grote stedelijke regio’s, metropolen, zijn de majeure attractoren in de wereld. Het zijn de economische powerhouses en in toenemende mate machtscentra van de wereld, waarin de landen steeds sterker ten dienste staan van de metropool dan andersom. Behalve sterk en groeiend, zijn het ook de plekken van innovatie en vernieuwing. De enorme wereldwijde maatschappelijke opgave kunnen, zo wordt wel gesteld, enkel in steden worden opgelost. Metropolen groeien en organiseren zich in netwerken, waarin onderlinge relaties en de intensiteit en vorm van die relaties van groter belang zijn dan de rol die deze steden spelen in het land waarin ze liggen. Dat weten we zo langzamerhand allemaal.

Slotdebat Lezingenserie ‘the International Perspectives’

Tegelijkertijd staat de directe omgeving van deze centra ook steeds sterker direct onder invloed van deze centra. Voornamelijk op die punten waarin ze direct bijdragen aan de kwaliteiten van de stedelijke regio. Behalve in verschillende interessante plekken en programma’s ook in toenemende mate als onderdeel van een autonoom functionerende biotoop, met een eigen voedsel? en energievoorziening.

Stedelijke activiteiten zijn bij de ontwikkeling van metropolen maatgevender aan het worden. De vergroting van ontplooiingsmogelijkheden is van cruciaal belang voor het aantrekken en behouden van mensen. Zoals een van de bijdragen in de serie stelde, wordt consumptie daarmee steeds belangrijker voor het aantrekken van de stedelijke mens, die op haar beurt de belangrijkste productiefactor aan het worden is. De ontwikkeling van deze centra wordt daarmee steeds sterker afhankelijk van grote veranderingen van een steeds mobielere en wispelturiger bevolking. Dat geldt nadrukkelijk niet alleen voor de hoogopgeleide urban nomads, zoals bleek uit de bijdrage van Doug Saunders. Structuur en infrastructuur blijven voorwaardelijk, maar lijken tegelijkertijd minder van belang voor de uiteindelijke ontwikkeling van de wereldwijde stedenhiërarchie.

Rode draden: opmaat naar een Metropolitane strategie voor Nederland

Uit de oogst van de lezingenserie en de bijbehorende expert meetings vallen een aantal rode draden op, die in elk van de bijdragen naar voren kwamen. Ze vormen een opmaat voor een metropolitane strategie in Nederland.

  1. Elk van de bijdragen ging in op het belang van de inbedding van de internationale schaal in de lokale context.
  2. Overstappen van centrum periferie denken naar netwerk denken.
  3. Behouden en versterken van de openbaarheid van de publieke ruimte.
  4. Van sectoraal beleid naar geïntegreerd beleid.
  5. Stedelijke ontwikkeling is steeds een opgave van samenwerkende partijen en verschillende vormen van allianties.

Slotdebat Lezingenserie ‘the International Perspectives’
NAi, 29 maart 2012
Organisatie: Vereniging Deltametropool, NAi en de Universiteiten in Randstad Holland


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Portret - Paul Gerretsen

Door Paul Gerretsen

Directeur van Vereniging Deltametropool.


Meest recent

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Vakwerk gevraagd voor gebiedsontwikkeling in onzekere tijden

Columnist Aeisso Boelman ziet de huidige moeilijke marktomstandigheden niet direct veranderen. Partijen in gebiedsontwikkeling kunnen de pijn wel verzachten door anders samen te werken. “Te starre afspraken staan langjarig commitment in de weg.”

Opinie

5 december 2022

Marco Pastors door Reinier Bergsma (bron: BPD Gebiedsontwikkeling)

Zuid op eigen benen laten staan: de inzet van Marco Pastors

Marco Pastors mag leiding geven aan de vernieuwing van Rotterdam Zuid. Een gebied waar het stapelen van stenen alleen niet voldoende is. Ook in andere domeinen moet voortgang worden geboekt. Hoe gaat de oud-wethouder van Rotterdam daarbij te werk?

Interview

5 december 2022

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022