2015.09.25_Nieuwe impuls voor stedelijk wonen Zuidelijke Randstad_cover

Nieuwe impuls voor stedelijk wonen Zuidelijke Randstad

25 september 2015

3 minuten

Nieuws Op 23 september heeft de heer Dick van Hal, vicevoorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), het ‘omgekeerd bidbook’ officieel overhandigd aan de heer Jos Wienen, portefeuillehouder Wonen van de regio Holland-Rijnland. Het omgekeerd bidbook geeft inzicht in de motieven en voorwaarden van institutionele beleggers om samen te werken en méér te investeren in de vrije huursector in stedelijk gebied. Het omgekeerd bidbook komt voort uit onderzoek dat is gehouden vanuit het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen Zuidelijke Randstad.

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland lanceert ‘omgekeerd bidbook’

Omgekeerd bidbook

Het omgekeerd bidbook gaat over locaties, soorten projecten, financiën en procedures. Snelheid en zekerheid in procedures en een goede onderlinge samenwerking zijn succesfactoren om snel tot extra investeringen in de vrije sector te komen. In dat geval kan ook zelfs voorfinanciering soms bespreekbaar zijn. Dick van Hal: “Het allerbelangrijkste om nu versneld tot extra investeringen van institutionele beleggers in de vrije sector te komen zijn geschikte ‘waardevaste’ locaties. Er is nu sprake van een tekort aan dit soort locaties”. Beleggers komen met het omgekeerd bidbook breder en vooral bij kleine en middelgrote gemeenten beter in beeld.

Gemeenten en woningcorporaties worden door de IVBN uitgenodigd om in gesprek te treden over mogelijke ontwikkellocaties voor de realisatie van vrije sector huurwoningen. “Wij staan open voor een gesprek over samenwerking met beleggers en de mogelijkheden voor hen om te investeren, zeker daar waar de beleggers delen van de sociale voorraad over willen nemen”, neemt Leo Bartelse, directeur-bestuurder van de Maaskoepel, federatie van corporaties in de Rotterdamse regio de uitnodiging aan. Jos Wienen ziet, met de juiste randvoorwaarden, meer kansen voor doorstroming en investeringen in alle prijssegmenten.

Vergroten aandeel vrije sector huurwoningen

Een van de vraagstukken die tijdens het MIRT-onderzoek naar voren kwam, is hoe het aandeel vrije sector huurwoningen kan worden vergroot. Voor een gezonde woningmarkt en een economische impuls is het van groot belang dat het aandeel vrije sector huurwoningen fors toeneemt. Gedurende het onderzoek is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Dit heeft geleid tot hernieuwde inzichten, inspiratie en versnelling in de totstandkoming van het omgekeerd bidbook, waarmee een stevige prikkel is gegeven voor verdere samenwerking en realisatie.

MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen

In de Zuidelijke Randstad is sprake van stagnatie van investeringen in de realisatie van de woningbouw in stedelijke woonmilieus waar veel vraag naar is. En dat terwijl de populariteit van de steden in de Zuidelijke Randstad blijft toenemen. Ruim 80% van de inwoners wil in stedelijk gebied (blijven) wonen. In de Zuidvleugel gaat de Zuid-Hollandse prognose uit van een gewenste stedelijke nieuwbouwproductie van 230.000 woningen. Dit biedt kansen voor versterking van de stedelijke en regionale economie. Het tijdig en in voldoende mate voorzien in de stedelijke woningvraag alleen al zou gepaard gaan met een investeringsimpuls van circa 1.6 miljard euro per jaar en 18.000 full time arbeidsplaatsen in de bouwsector.

Dit jaar wordt dit MIRT onderzoek beëindigd, maar het proces is nog in volle gang. De deelnemers, zoals corporaties, gemeenten, kennis- en maatschappelijke instellingen, ontwikkelaars en beleggers, blijven enthousiast. Er zijn dan ook meer waardevolle resultaten te behalen. Partijen vinden elkaar steeds meer, waardoor er nieuwe allianties ontstaan. Gezamenlijk doorpakken op complexe opgaven, zoals transformatieopgaven en kennisdeling is nu het credo. Rijk en Regio hebben daarom afgesproken het proces nog een jaar te faciliteren.

Meer informatie over het stimuleren van stedelijk wonen vindt u op de website van Samenwerkingsverband Zuidvleugel.

Foto bovenaan: Dick van Hal, vicevoorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (rechts) overhandigt het 'omgekeerd bidbook' aan Jos Wienen, portefeuillehouder Wonen van de regio Holland-Rijnland.

Zie ook:


Cover: ‘2015.09.25_Nieuwe impuls voor stedelijk wonen Zuidelijke Randstad_cover’Meest recent

De Oosterscheldekering door CloudVisual (bron: Shutterstock)

Rli: Een klimaatbestendige ruimtelijke ordening? Dan moet er nog een hoop gebeuren

Hoe kan het nieuwe kabinet echt sturen op een klimaatbestendige ruimtelijke ordening? Die vraag beantwoordt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een nieuw advies. “Onze bedoeling is om het debat een zet te geven.”

Uitgelicht
Onderzoek

13 juni 2024

Zicht op Rotterdam vanaf de Euromast door Alexandre.ROSA (bron: Shutterstock)

Steden vergroenen, dit is het gereedschap voor gemeenten en provincies

Steden willen (bijna) allemaal vergroenen, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Hoe stroomlijnen gemeenten en provincies hun groenbeleid zodat ze effectiever kunnen werken?

Analyse

12 juni 2024

Vogelvlucht van een straat in Oosterwold in Almere door Claire Slingerland (bron: Shutterstock)

Oosterwold in beeld, zo pakt ontwerpvrijheid uit

Over de gebiedontwikkeling Oosterwold in Almere is al veel geschreven, door aperte voor- en tegenstanders. Yolanda Sikking ging zelf kijken en sprak met gebiedsregisseur Arie-Willem Bijl.

Casus

12 juni 2024