2015.09.25_Nieuwe impuls voor stedelijk wonen Zuidelijke Randstad_cover

Nieuwe impuls voor stedelijk wonen Zuidelijke Randstad

25 september 2015

3 minuten

Nieuws Op 23 september heeft de heer Dick van Hal, vicevoorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), het ‘omgekeerd bidbook’ officieel overhandigd aan de heer Jos Wienen, portefeuillehouder Wonen van de regio Holland-Rijnland. Het omgekeerd bidbook geeft inzicht in de motieven en voorwaarden van institutionele beleggers om samen te werken en méér te investeren in de vrije huursector in stedelijk gebied. Het omgekeerd bidbook komt voort uit onderzoek dat is gehouden vanuit het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen Zuidelijke Randstad.

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland lanceert ‘omgekeerd bidbook’

Omgekeerd bidbook

Het omgekeerd bidbook gaat over locaties, soorten projecten, financiën en procedures. Snelheid en zekerheid in procedures en een goede onderlinge samenwerking zijn succesfactoren om snel tot extra investeringen in de vrije sector te komen. In dat geval kan ook zelfs voorfinanciering soms bespreekbaar zijn. Dick van Hal: “Het allerbelangrijkste om nu versneld tot extra investeringen van institutionele beleggers in de vrije sector te komen zijn geschikte ‘waardevaste’ locaties. Er is nu sprake van een tekort aan dit soort locaties”. Beleggers komen met het omgekeerd bidbook breder en vooral bij kleine en middelgrote gemeenten beter in beeld.

Gemeenten en woningcorporaties worden door de IVBN uitgenodigd om in gesprek te treden over mogelijke ontwikkellocaties voor de realisatie van vrije sector huurwoningen. “Wij staan open voor een gesprek over samenwerking met beleggers en de mogelijkheden voor hen om te investeren, zeker daar waar de beleggers delen van de sociale voorraad over willen nemen”, neemt Leo Bartelse, directeur-bestuurder van de Maaskoepel, federatie van corporaties in de Rotterdamse regio de uitnodiging aan. Jos Wienen ziet, met de juiste randvoorwaarden, meer kansen voor doorstroming en investeringen in alle prijssegmenten.

Vergroten aandeel vrije sector huurwoningen

Een van de vraagstukken die tijdens het MIRT-onderzoek naar voren kwam, is hoe het aandeel vrije sector huurwoningen kan worden vergroot. Voor een gezonde woningmarkt en een economische impuls is het van groot belang dat het aandeel vrije sector huurwoningen fors toeneemt. Gedurende het onderzoek is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Dit heeft geleid tot hernieuwde inzichten, inspiratie en versnelling in de totstandkoming van het omgekeerd bidbook, waarmee een stevige prikkel is gegeven voor verdere samenwerking en realisatie.

MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen

In de Zuidelijke Randstad is sprake van stagnatie van investeringen in de realisatie van de woningbouw in stedelijke woonmilieus waar veel vraag naar is. En dat terwijl de populariteit van de steden in de Zuidelijke Randstad blijft toenemen. Ruim 80% van de inwoners wil in stedelijk gebied (blijven) wonen. In de Zuidvleugel gaat de Zuid-Hollandse prognose uit van een gewenste stedelijke nieuwbouwproductie van 230.000 woningen. Dit biedt kansen voor versterking van de stedelijke en regionale economie. Het tijdig en in voldoende mate voorzien in de stedelijke woningvraag alleen al zou gepaard gaan met een investeringsimpuls van circa 1.6 miljard euro per jaar en 18.000 full time arbeidsplaatsen in de bouwsector.

Dit jaar wordt dit MIRT onderzoek beëindigd, maar het proces is nog in volle gang. De deelnemers, zoals corporaties, gemeenten, kennis- en maatschappelijke instellingen, ontwikkelaars en beleggers, blijven enthousiast. Er zijn dan ook meer waardevolle resultaten te behalen. Partijen vinden elkaar steeds meer, waardoor er nieuwe allianties ontstaan. Gezamenlijk doorpakken op complexe opgaven, zoals transformatieopgaven en kennisdeling is nu het credo. Rijk en Regio hebben daarom afgesproken het proces nog een jaar te faciliteren.

Meer informatie over het stimuleren van stedelijk wonen vindt u op de website van Samenwerkingsverband Zuidvleugel.

Foto bovenaan: Dick van Hal, vicevoorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (rechts) overhandigt het 'omgekeerd bidbook' aan Jos Wienen, portefeuillehouder Wonen van de regio Holland-Rijnland.

Zie ook:


Cover: ‘2015.09.25_Nieuwe impuls voor stedelijk wonen Zuidelijke Randstad_cover’Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023