Thumb_landelijk_0_1000px

'Omgevingswet niet waterproof'

12 mei 2013

2 minuten

Nieuws
Volgens de waterschappen moet er het een en ander aan de Omgevingswet veranderen om deze 'waterproof' te maken.

De Unie van Waterschappen heeft met een brief aan minister Schultz van Haegen gereageerd op de toetsversie van de Omgevingswet. . "Onze grootste zorg is dat de rol van waterschappen als bevoegd gezag over waterveiligheid, -kwantiteit en -kwaliteit niet is vastgelegd," aldus voorzitter Peter Glas.

De waterschappen waarderen het dat de inzet van minister Schultz van Haegen is geweest de Waterwet op een goede wijze te integreren in de Omgevingswet. Ook onderschrijven zij het uitgangspunt dat de Omgevingswet niet het voertuig is voor bestuurlijk-organisatorische veranderingen. Maar 'waterproof' is de toetsversie nog niet.

Peter Glas: "Het conceptwetsvoorstel schuift veel onderwerpen door naar nadere regels bij algemene maatregel van bestuur (amvb). Daar zijn ook fundamentele zaken bij als taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de overheden en de veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Dergelijke wezenlijke zaken horen naar onze mening een plaats op wetsniveau te krijgen, zodat niet alleen voor overheden zelf, maar ook voor burgers en bedrijven helder is wie waarover gaat."

Functioneel bestuur

Glas mist verder in het conceptwetsvoorstel een heldere passage over functioneel bestuur door waterschappen. "Een dergelijke passage is nodig om het bijzondere karakter van functioneel bestuur in ons staatsbestel te onderstrepen. Daarnaast wordt er een knip gemaakt tussen waterkwaliteit en waterveiligheid/ -kwantiteit. Dat is wat ons betreft niet wenselijk, want het waterbeheer in ons land is gestoeld op het concept van integraal waterbeheer en genoemde elementen zijn in de praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Een pijnpunt is dat in de passages over planvorming de recente afspraken uit het Bestuursakkoord Water niet volledig zijn uitgewerkt. Ook missen de waterschappen enkele onderwerpen in het wetsvoorstel, zoals de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Peter Glas: "Nederland is gebaat bij een goed functionerend systeem van wet- en regelgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving. Het conceptwetsvoorstel Omgevingswet is daartoe een goede aanzet. In het belang van een doelmatig waterbeheer in de fysieke leefomgeving vragen wij de minister echter genoemde zaken alsnog in het conceptwetsvoorstel te regelen, zodat deze met recht 'waterproof' te noemen is."Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022