Thumb_landelijk_0_1000px

'Omgevingswet niet waterproof'

12 mei 2013

2 minuten

Nieuws Volgens de waterschappen moet er het een en ander aan de Omgevingswet veranderen om deze 'waterproof' te maken.

De Unie van Waterschappen heeft met een brief aan minister Schultz van Haegen gereageerd op de toetsversie van de Omgevingswet. . "Onze grootste zorg is dat de rol van waterschappen als bevoegd gezag over waterveiligheid, -kwantiteit en -kwaliteit niet is vastgelegd," aldus voorzitter Peter Glas.

De waterschappen waarderen het dat de inzet van minister Schultz van Haegen is geweest de Waterwet op een goede wijze te integreren in de Omgevingswet. Ook onderschrijven zij het uitgangspunt dat de Omgevingswet niet het voertuig is voor bestuurlijk-organisatorische veranderingen. Maar 'waterproof' is de toetsversie nog niet.

Peter Glas: "Het conceptwetsvoorstel schuift veel onderwerpen door naar nadere regels bij algemene maatregel van bestuur (amvb). Daar zijn ook fundamentele zaken bij als taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de overheden en de veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Dergelijke wezenlijke zaken horen naar onze mening een plaats op wetsniveau te krijgen, zodat niet alleen voor overheden zelf, maar ook voor burgers en bedrijven helder is wie waarover gaat."

Functioneel bestuur

Glas mist verder in het conceptwetsvoorstel een heldere passage over functioneel bestuur door waterschappen. "Een dergelijke passage is nodig om het bijzondere karakter van functioneel bestuur in ons staatsbestel te onderstrepen. Daarnaast wordt er een knip gemaakt tussen waterkwaliteit en waterveiligheid/ -kwantiteit. Dat is wat ons betreft niet wenselijk, want het waterbeheer in ons land is gestoeld op het concept van integraal waterbeheer en genoemde elementen zijn in de praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Een pijnpunt is dat in de passages over planvorming de recente afspraken uit het Bestuursakkoord Water niet volledig zijn uitgewerkt. Ook missen de waterschappen enkele onderwerpen in het wetsvoorstel, zoals de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Peter Glas: "Nederland is gebaat bij een goed functionerend systeem van wet- en regelgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving. Het conceptwetsvoorstel Omgevingswet is daartoe een goede aanzet. In het belang van een doelmatig waterbeheer in de fysieke leefomgeving vragen wij de minister echter genoemde zaken alsnog in het conceptwetsvoorstel te regelen, zodat deze met recht 'waterproof' te noemen is."


Cover: ‘Thumb_landelijk_0_1000px’Meest recent

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022

HARADS, SWEDEN - 29 JULY 2017 : The Cabin a modern treehouse in the woods , Harads, Sweden door O.C Ritz (bron: shutterstock)

Een tweede jeugd voor vakantieparken: de taaiheid van transformatie

De Veluwe telt een slordige 500 (!) vakantieparken, ze staan er niet allemaal even florissant bij. 11 gemeenten werken in gezamenlijkheid aan kwaliteitsverbetering. Wat zijn de ervaringen? Rob van den Hazel zet ze op een rij.

Analyse

25 november 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van getallen en jokers

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over getallen. Of beter: hoe we verstrikt kunnen raken in de wirwar van cijfermateriaal en welke jokers we moeten inzetten om eruit te komen.

Nieuws

24 november 2022