Thumb_onderzoek_0_667px

Onderzoek naar leefruimte in steden

1 maart 2011

2 minuten

Onderzoek Samenvatting van het onderzoek: De afweging van consumenten

Inhoud

• Vraagstelling
• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusies

Vraagstelling

• Waarom kiezen woonconsumenten voor stedelijke woonmilieus?
• Welke (impliciete) afwegingen tussen woonruimte, buitenruime, type woning en buitenruimte en (afstand tot) voorzieningen maken woonconsumenten?
• In hoeverre wensen woonconsumenten meer woonruimte dan wel leefruimte?
• Welke concessies zijn woonconsumente bereid te doen aan de wooneisen ten gunste van de leefomgeving? Bijvoorbeeld meer woonruimte ten koste van buitenruimte of nabijheid van voorzieningen. Of omgekeerd, een directere nabijheid, beschikbaarheid van voorzieningen ten koste van woonruimte.

Onderzoeksopzet

• Selectie van 10 buurten in de Metropoolregio Amsterdam, waarvan 7 in Amsterdam en 3 in de omliggende gemeenten
• Grote diversiteit buurten en gradaties in stedelijkheid: dichtheid en type bebouwing, wel altijd met een nieuwbouwcomponent
• Doelstelling netto steekproef van n = 100 per buurt
• Schriftelijke benadering met uitnodiging naar online enquête
• Controle over respons aan de hand van een inlogcode
• Invulduur enquête ruim 30 minuten
• Netto responspercentage circa 5%
• Revealed preferences: bewuste keuze van huishoudens voor de stad
• Trade-off vraagstelling, woonruimte ten koste van buitenruimte of voorzieningen of omgekeerd

De buurten zijn in drie categorieën gegroepeerd: hoogstedelijke woonmilieus, laagstedelijke woonmilieus tot suburbane woonmilieus. Alle buurten hebben een nieuwbouwcomponent (uitleg, herstructurering).
Deze indeling komt overeen met de categorieën die het CBS aan de mate van stedelijkheid geeft. Het CBS baseert de indeling op basis van het aantal adressen per vierkante kilometer. De categorieën in dit onderzoek gebruikt zijn een combinatie van de indeling die het CBS hanteert voor stedelijkheid, de woningdichtheid (in woningen per hectare) en de afstand naar het centrum (in km).

Het onderzoek is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024