Thumb_Stimuleringsfonds_logo

Open Oproep: De Attractieve Regio

3 oktober 2013

4 minuten

Nieuws Op dit moment ontbreekt het in meerdere regio’s aan overtuigende, richtinggevende ruimtelijke concepten voor het versterken van de eigen attractiviteit. Het was de verwachting dat met de decentralisatie van de ruimtelijke ordening het denken over onderlinge samenhang en ruimtelijke verscheidenheid tussen regio’s sterk gestimuleerd zou worden. Maar in werkelijkheid staat de ruimtelijke ordening op regionale schaal bij lokale overheden laag op de politieke agenda. Dit kan een gevolg zijn van de stagnatie in de bouw en de bezuinigingen die de overheden momenteel moeten doorvoeren in maatschappelijke sectoren. Maar het risico bestaat dat kansen om de sociaaleconomische kracht van de eigen regio te versterken worden gemist. Er vinden immers wel degelijk continu ongeplande en onbedoelde veranderingen plaats. Deze hangen bijvoorbeeld samen met concentratie van de economische activiteit in enkele regio’s; krimp versus groei van de bevolking; opschaling in de publieke voorzieningen, zoals ziekenhuizen en universiteiten; de trek van gezinnen naar de stad etc.

De vraag is in hoeverre specifieke ruimtelijke en programmatische strategieën ingezet kunnen worden om deze veranderingen positief te beïnvloeden. Daarbij gaat het om maatwerk, om analyses en om voorstellen voor specifieke regio’s. Inzichten die voortkomen uit generieke concepten, zoals de creatieve economie, de nieuwe maakindustrie, productiemilieus, de circulaire economie, interactiemilieus, smart cities, etc., kunnen worden benut, maar verdienen wel uitwerking in een ruimtelijke typologie per regio. Samenwerking tussen ontwerpers en overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties verdient aanbeveling.

Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om integrale visies te ontwikkelen voor het verbeteren van de regionale samenhang tussen economie en ruimte. De keuze voor het schaalniveau is vrij, maar de samenhang tussen verschillende schaalniveaus is een belangrijk thema. Bij het ontwikkelen van ruimtelijke typologieën ter versterking van de regionale attractiviteit is een interdisciplinaire samenwerking een voorwaarde. Een goed gemotiveerde keuze voor internationale kennisontwikkeling kan deel uitmaken van het project.

t/m 17 oktober 2013

Uw onderzoeksvoorstel kunt u indienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met een externe adviseur maximaal 5 onderzoeksvoorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen onderzoeksplan.

Een onderzoeksvoorstel bestaat minimaal uit:

  • een heldere, beknopte omschrijving / nadere definiëring van de probleemstelling, de onderzoeksopgave en de regio waarop het voorstel zich richt
  • een beknopte omschrijving van de onderzoeksaanpak: op welke wijze worden kennis en inzichten ontwikkeld en welke partijen zijn betrokken
  • een toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere
  • professionals zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag
  • een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen en de coherentie tussen deze onderdelen.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: er wordt een aantal voorstellen verkozen boven de andere. Het fonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur. Voor een overzichtelijke inname en beoordeling wordt u gevraagd:
- het voorstel uitsluitend per e-mail te sturen naar: architectuur@stimuleringsfonds.nl, met als onderwerp: ‘AARO - De Attractieve Regio’
- het voorstel als 1 bestand aan te leveren, dit bestand heeft een maximale omvang van 5mb, telt niet meer dan 20 pagina’s (inclusief opmaak) en is bij voorkeur een pdf-bestand.

Verder ter informatie:

- u kunt geen conceptvoorstel aan het fondsbureau voorleggen
- uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging
- de selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 8 november 2013 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt.
- bij selectie van uw voorstel zal het fondsbureau contact met u opnemen. Om het verleende bedrag te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na de selectie alsnog in te schrijven.

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Maarten Tas, adjunct secretaris Deelregeling Architectuur (010-4361600 of m.tas@stimuleringsfonds.nl).


Cover: ‘Thumb_Stimuleringsfonds_logo’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024