city centre

Open Oproep Ontwerpen aan stedelijke centra

2 april 2016

4 minuten

Nieuws Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers en lokale overheden op om voorstellen in te dienen die via ontwerpend onderzoek nieuwe invullingen en strategieën ontwikkelen voor de transformatie, herprogrammering en activering van binnensteden en dorpskernen. Samenwerking met ondernemers, burgers, maatschappelijke organisaties of instellingen strekt daarbij tot aanbeveling.

Nederland bestaat uit een netwerk van polycentrische stedelijke regio’s. Deze zijn ontstaan met het oog op het vormgeven aan een kwalitatieve en duurzame samenleving, waarin wonen, werken, leren, zorgen en recreëren zo goed mogelijk samengaan. De aantrekkingskracht van stedelijke centra is lange tijd vooral bepaald geweest door een veelzijdige combinatie van functies. Maar door de economische recessie en de opkomst van het online winkelen sluiten op lokaal niveau steeds meer winkels, collectieve voorzieningen en instellingen hun deuren. Hierdoor veranderen de centra van dorpen en steden van karakter, verliezen ze aan diversiteit en attractiviteit, en raken stad en platteland hun vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen kwijt. Deze ontwikkeling valt samen met nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling die in de uitvoering juist uitgaan van een verbonden en initiatiefrijke samenleving. Dit vraagt om nieuwe visies op de betekenis van onze centra en de programma’s en voorzieningen die daarin de aanjagers vormen. 

Hoe kunnen onze centra weer van betekenis worden voorzien? Burgers, ondernemers en andere marktpartijen zijn steeds vaker initiatiefnemers voor veranderprocessen in de stad. Welke rol kunnen zij vervullen bij het ontwikkelen van nieuwe collectieve en commerciële programma’s? Wat zijn de kansen als de centra meer ruimte zouden bieden aan maatschappelijk relevante functies; bijvoorbeeld op het gebied van zorg en onderwijs? Het is de vraag hoe deze en andere programma’s een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de samenleving. In hoeverre vervult de publieke ruimte daarin een rol en wat betekent dat voor de inrichting ervan? Welke kansen bieden vrijkomende gebouwen en terreinen voor een nieuwe meer duurzame, sociale stedelijke ontwikkeling? Welke partijen zijn daarbij nodig, hoe wordt samengewerkt en wat vraagt dit van het bestaande planningsinstrumentarium? Kortom: Hoe gaan we van ‘a place to buy’ naar ‘a place to be’?

Indienen
Uw voorstel kunt u t/m 21 april 2016 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie indienen. Selecteer hierbij de regeling Open Oproep AARO, en vervolgens “Open Oproep AARO – Ontwerpen aan stedelijke centra”.

Het voorstel bestaat uit:
• een projectplan met een heldere, beknopte omschrijving van de probleem- en vraagstelling, een positionering van het voorstel ten opzichte van reeds ontwikkelde kennis en bestaande initiatieven. Een toelichting op het doel, de opzet en het plan van aanpak: welke andere disciplines, opdrachtgevende partijen en maatschappelijke organisaties zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag; het voorstel dient inzicht te geven in de deskundigheid en relevantie van de betrokken partijen.
• een planning en begroting voor de startfase waaruit blijkt welke activiteiten worden ondernomen tot 24 oktober 2016: de deadline voor het insturen van het uitgewerkte projectplan en vervolgaanvraag.
• beknopte CV’s of een korte beschrijving van de opleiding, achtergrond en ervaring van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek (totaal max. 2 pagina's). 
• een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de uitvoerende partij.

Het projectplan is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina’s (incl. planning en begroting) en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden. Indieners ontvangen uiterlijk 29 april 2016 per e-mail een ontvangstbevestiging.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het fonds samen met twee externe adviseurs maximaal 5 voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar. Dit bedrag is bedoeld voor de startfase van het project, waarin de onderzoeksvragen worden aangescherpt, deskundigheid wordt betrokken en draagvlak georganiseerd. De startfase resulteert in een goed onderbouwd projectplan waarmee na een halfjaar subsidie kan worden aangevraagd voor de feitelijke uitvoering van het project. 

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, de rol en positie van de ontwerper en de coherentie tussen deze onderdelen. De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De voorstellenselectie wordt uiterlijk 19 mei 2016 per e-mail en in de nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds bekendgemaakt. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur. Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Maarten Tas, secretaris Deelregeling Architectuur, 010-4361600, m.tas@stimuleringsfonds.nl.

Verder ter informatie
• Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na selectie alsnog in te schrijven.
• Er kan geen conceptvoorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd. 

• Deze Open Oproep is onderdeel van het AARO programma Stedelijke transformaties, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van IenM.


Cover: ‘city centre’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024