Thumb_geld_0_1000px

Problemen met derivaten kosten corporatiesector € 2,5 mrd

20 december 2012

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Het eigen vermogen van de corporatiesector in 2011 groeide tot € 34,2 mrd (€ 32,1 mrd in 2010). De solvabiliteit van de sector steeg naar 27,7% (27,2% in 2010), terwijl de problemen met derivaten de sector in 2011 ruim € 2,5 mrd aan eigen vermogen kostten en corporaties gezamenlijk tenminste € 300 mln verlies leden op grondposities, nieuwbouw van koopwoningen en activiteiten in verbindingen. Dit blijkt uit het Sectorbeeld realisatie woningcorporaties 2011 van het CFV.

De corporatiesector beleeft een turbulente periode die de gemiddelde vermogenspositie onder druk zet. Uit de cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over verslagjaar 2011 komt dit beeld nog niet meteen naar voren. Voor de komende jaren signaleert het CFV uiteenlopende risico's voor de corporaties. Door dalende huizenprijzen en WOZ-waarden moeten corporaties waarschijnlijk verder afboeken op de waarde van grondposities en nieuwbouwprojecten voor koopwoningen. Ook de ruim 40.000 corporatiewoningen die onder voorwaarden zijn verkocht aan particulieren kunnen nog vermogensverliezen veroorzaken bij corporaties, doordat waardedeling bij dalende huizenprijzen verliesdeling betekent en vanwege de mogelijke effecten van terugkoopregelingen.

Daarnaast maken de hoge schulden de sector gevoelig voor renterisico's. Bij herfinancieringen, nieuwe financieringen en hernieuwde vaststelling van de kredietopslag bij basisrenteleningen, hangt dit renterisico af van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. In 2011 en 2012 was de rente historisch laag. De kabinetsplannen voor de verhuurdersheffing en verruiming van het huurbeleid vormen eveneens een risico. Het CFV rapporteerde 20 november 2012 over de effecten van deze plannen.

De diverse risico's stellen hoge eisen aan de financiële stuurmanskunst van corporatiebestuurders en hun commissarissen. Risicomanagement en meer sturen op rendement worden hierbij steeds belangrijker, naast een heldere en gedegen strategische visie van de corporatie op haar positie en rol in de regionale woningmarkt.

Met 28.600 nieuwe huurwoongelegenheden en 6700 koopwoningen leverde de corporatiesector in 2011 een bijna even grote nieuwbouwprestatie als in 2010. Het jaarlijkse percentage woningen dat opnieuw verhuurd werd, daalde naar 7,7%. Dat betekent dat een reeds verhuurde woning gemiddeld maar eens in de 13 jaar vrijkomt voor een nieuwe huurder. Verder valt op dat de gezamenlijke corporaties in 2011 in totaal 93% van alle woningen met een maandhuur tot € 652,52 hebben toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 33.614 Hiermee komen corporaties gemiddeld uit boven het vereiste niveau van 90% dat is gebaseerd op het EU besluit inzake staatssteun aan woningcorporaties.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024