Thumb_geld_0_1000px

Problemen met derivaten kosten corporatiesector € 2,5 mrd

20 december 2012

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Het eigen vermogen van de corporatiesector in 2011 groeide tot € 34,2 mrd (€ 32,1 mrd in 2010). De solvabiliteit van de sector steeg naar 27,7% (27,2% in 2010), terwijl de problemen met derivaten de sector in 2011 ruim € 2,5 mrd aan eigen vermogen kostten en corporaties gezamenlijk tenminste € 300 mln verlies leden op grondposities, nieuwbouw van koopwoningen en activiteiten in verbindingen. Dit blijkt uit het Sectorbeeld realisatie woningcorporaties 2011 van het CFV.

De corporatiesector beleeft een turbulente periode die de gemiddelde vermogenspositie onder druk zet. Uit de cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting over verslagjaar 2011 komt dit beeld nog niet meteen naar voren. Voor de komende jaren signaleert het CFV uiteenlopende risico's voor de corporaties. Door dalende huizenprijzen en WOZ-waarden moeten corporaties waarschijnlijk verder afboeken op de waarde van grondposities en nieuwbouwprojecten voor koopwoningen. Ook de ruim 40.000 corporatiewoningen die onder voorwaarden zijn verkocht aan particulieren kunnen nog vermogensverliezen veroorzaken bij corporaties, doordat waardedeling bij dalende huizenprijzen verliesdeling betekent en vanwege de mogelijke effecten van terugkoopregelingen.

Daarnaast maken de hoge schulden de sector gevoelig voor renterisico's. Bij herfinancieringen, nieuwe financieringen en hernieuwde vaststelling van de kredietopslag bij basisrenteleningen, hangt dit renterisico af van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. In 2011 en 2012 was de rente historisch laag. De kabinetsplannen voor de verhuurdersheffing en verruiming van het huurbeleid vormen eveneens een risico. Het CFV rapporteerde 20 november 2012 over de effecten van deze plannen.

De diverse risico's stellen hoge eisen aan de financiële stuurmanskunst van corporatiebestuurders en hun commissarissen. Risicomanagement en meer sturen op rendement worden hierbij steeds belangrijker, naast een heldere en gedegen strategische visie van de corporatie op haar positie en rol in de regionale woningmarkt.

Met 28.600 nieuwe huurwoongelegenheden en 6700 koopwoningen leverde de corporatiesector in 2011 een bijna even grote nieuwbouwprestatie als in 2010. Het jaarlijkse percentage woningen dat opnieuw verhuurd werd, daalde naar 7,7%. Dat betekent dat een reeds verhuurde woning gemiddeld maar eens in de 13 jaar vrijkomt voor een nieuwe huurder. Verder valt op dat de gezamenlijke corporaties in 2011 in totaal 93% van alle woningen met een maandhuur tot € 652,52 hebben toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 33.614 Hiermee komen corporaties gemiddeld uit boven het vereiste niveau van 90% dat is gebaseerd op het EU besluit inzake staatssteun aan woningcorporaties.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023