Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Projectontwikkelaars: Grondprijzenbeleid Amsterdam schiet tekort

20 oktober 2010

3 minuten

Nieuws De Grondprijzenbrief 2011 van de gemeente Amsterdam stelt de projectontwikkelaars verenigd in de NEPROM niet gerust. Over bijna de gehele linie zijn de grondprijzen naar mening van de NEPROM te hoog. Hierdoor komt de realisatie van kwalitatief goede projecten in Amsterdam in de knel en duurt het herstel langer dan noodzakelijk is. De NEPROM heeft de gemeente Amsterdam gevraagd haar grondprijsbeleid beter af te stemmen op de huidige marktomstandigheden.

Daar waar het Rijk op aanzienlijke schaal stimuleringsbudgetten beschikbaar stelt om de start van woningbouwprojecten te bespoedigen, blijft de gemeente Amsterdam in haar grondprijsbeleid achter en remt zij eerder nieuwe ontwikkelingen, aldus de NEPROM. Worden grondprijzen niet aangepast, dan worden marktpartijen gedwongen hun verliezen te nemen, terwijl de gemeente dat in de grondprijs niet doet. Dat leidt er uiteindelijk toe dat projecten niet van de grond komen. De gemeente redeneert dat bij de stijging van de gemiddelde transactieprijs van huizen de woningmarkt aantrekt en dat de residuele grondprijs dan ook kan stijgen. Deze redenatie delen de projectontwikkelaars niet. Dat de hogere prijssegmenten in de woningmarkt weer iets aantrekken, en daarmee de gemiddelde prijs van de verkochte huizen toeneemt, betekent nog niet dat de individuele huizenprijzen weer stijgen. Er is sprake van grote verschuivingen en onrust op de woningmarkt en juist niet van structureel herstel. De grootste teruggang van woningbouw in veertig jaar wordt niet snel goed gemaakt. De NEPROM is van mening dat het voorgestelde grondbeleid in de hoofdstad niet bijdraagt aan stabilisatie en herstel van de nieuwbouwproductie van huizen. Om bij te dragen aan een herstel van de markt dient de residuele grondprijs voor marktwoningen te dalen. Marktpartijen rekenen nu meer met het terugverdienen van de kosten dan dat winst wordt gerekend. Bovendien gaat de gemeente uit van stabilisering van de bouwkosten voor nieuwbouwprojecten, maar de projectontwikkelaars signaleren juist een toename van 5%. Dalende woningprijzen tussen 2009 en 2010, stijgende kosten van lonen en grondstoffen en de aanscherping van de EPC-norm van 0,8 naar 0,6 per 1 januari 2011 zijn oorzaken van die stijging.

Kantoren, winkels en herontwikkeling

Na een periode waarin de grondprijzen voor kantoren en bedrijven werden bevroren, is in de Grondprijzenbrief 2011 de residuele grondwaardebepaling weer leidend. De NEPROM vindt het positief dat voor deze functies weer wordt aangesloten op de veranderende marktomstandigheden. Zo zijn gewenste nieuwbouwontwikkelingen weer mogelijk tegen reële grondprijzen. De NEPROM is het volledig met de gemeente Amsterdam eens dat de opgaven veranderen van ontwikkeling naar herontwikkeling. Helaas geeft de Grondprijzenbrief 2011 geen antwoord op de vraag hoe moet worden omgegaan met die verschuiving. Het is van groot belang om goede en duidelijke condities te scheppen voor herontwikkeling en transformatie van met name kantoren en bedrijfsruimten. Ook in de detailhandel verschillen de inzichten van de gemeente en de ontwikkelaars. De A1-winkellocaties presteren nog goed, maar daarbuiten heeft de winkelmarkt het zwaar, wat de gemeente niet vertaalt in haar grondprijsbeleid.

Reactie NEPROM op Grondprijzenbrief 2011 Gemeente Amsterdam


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024