Banner SKG Jaarcongres 2019

UITVERKOCHT: Bekijk het programma van het SKG Jaarcongres Gebiedsontwikkeling

5 november 2019

2 minuten

Agenda
Wilt u in gebiedsontwikkeling wonen, mobiliteit en energie combineren? Wilt u weten wat dit vraagt van overheid, markt en samenleving? Kom dan op 7 november naar het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2019 in Den Haag. U krijgt lezingen van prominente sprekers, praat in kennissessies mee met topexperts, en ontmoet collega’s en andere vakgenoten.

Let op: het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling op 7 november in museum COMM in Den Haag is uitverkocht.

De Nederlandse woonopgave kan niet los worden gezien van die van mobiliteit, klimaat en energie. Er moet zowel op regionale schaal als in gebieden worden samengewerkt. Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet en Wonen, vertelt over de rol van het rijk en de samenleving. Voormalig burgemeester Jens Kramer Mikkelsen vertelt over The Copenhagen Model en hoogleraar Co Verdaas verkent met CEO Patrick Lammers van Essent de kansen en bedreigingen van de energietransitie.


Programma

9.00 Inloop

Ontvangst, registratie en koffie/thee

10.00 Welkom en opening

Co Verdaas en Heleen Aarts, Bestuursvoorzitter SKG, CEO Amvest

10.20 Investeren in duurzame verstedelijking: NOVI in uitvoering

Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet en Wonen

10.45 The Copenhagen model: the turnaround of the Danish capital

Jens Kramer Mikkelsen, former Mayor of Copenhagen and CEO City & Port Development Corporation

11.15 Energietransitie: een duurzaam economisch perspectief

Co Verdaas in gesprek met Albert de Koning, Directeur E+ Activation Essent

11.45 SKG Award: pitches top 3

De genomineerden pitchen hun project voor duurzame gebiedsontwikkeling

12.00 Lunch

Met posterpresentaties door promovendi

13.00 Eerste ronde parallelsessies - A t/m F


14.00 Wisselpauze

14.15 Tweede ronde parallelsessies - G t/m K


15.15 Wisselpauze

15.30 SKG Award: uitreiking prijs voor duurzame gebiedsontwikkeling

16.30 Borrel


Parallelsessies


EERSTE RONDE (13.00 - 14.00 uur)

A. Waarde van GO: hoe gebiedsontwikkeling welzijn, welvaart en leefkwaliteit creëert
We worden ons steeds meer bewust van de waarde die gecreëerd wordt door gebiedsontwikkeling. Overheden, beleggers en andere actoren in gebiedsontwikkeling zijn op zoek naar een bredere waarderingsgrondslag voor hun investeringen. In deze sessie bespreken we hoe we de waarde(ring) van onze leefomgeving bepalen en welke impact gebiedsontwikkeling hierop kan hebben. Verdiep uw begrip over waarde in gebiedsontwikkeling en leer over innovatieve meet- en financieringsinstrumenten.
Praktijkvoorbeelden:
Brede Welvaarts Index, Dashboard Verstedelijking, Social Cities Index

Met bijdragen van: Jeroen Content, Onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving, Sjoerd Hardeman, Senior-econoom RaboResearch Nederland en Rosa Stapel, Medewerker College van Rijksadviseurs

Gespreksleider:Heleen Aarts, Bestuursvoorzitter SKG, CEO Amvest


B. GIZ en GO: samen investeren in binnenstedelijke gebieden, wat is nodig?
In steeds meer stedelijke gebieden zijn eigenaren bereid samen te investeren in de openbare ruimte, energievoorziening of bereikbaarheid van hun omgeving. Het instrument van de BedrijfsInvestingsZone (BIZ) kennen we al in Nederland en internationaal werkt dit instrument ook in binnenstedelijke gebieden. In deze sessie bespreken we wat in een GebiedsInvesteringsZone (GIZ) kan worden geregeld en of een wettelijk kader nodig is. Praat mee en kom erachter of het in Nederland een kansrijk instrument is. 
Praktijkvoorbeelden:
Binckhorst, Den Haag; Centrumgebied Utrecht Overvecht

Met bijdragen van: Damo Holt, Directeur/partner Rebel, Eveline Kokx, Projectleider Gemeente Den Haag, Rianne Nederhof, Senior-planeconoom Gemeente Utrecht, Marije Schuring, Kwartiermaker Investeringsstrategie Gemeente Utrecht en Theo Stauttener, Partner Stadkwadraat

Gespreksleider: Geurt van Randeraat, Directeur SITE Urban Development


C. Toekomst van GO: via scenario’s naar strategische keuzes in gebiedsontwikkeling

Hoe en waar willen we in de toekomst wonen? In de Ruimtelijke Verkenning 2019 ‘Oefenen met de toekomst’ heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vier scenario’s ontwikkeld om verschillende toekomsten te verkennen: Bubbelstad, Groenrijk, Beursplein en Eigenwijk. In deze sessie leert u wat de vier scenario’s voor de toekomstige woningbouwopgave in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag betekenen. Zo krijgt u een beter gevoel voor onzekerheden en verkent u adaptieve paden voor uw eigen gebiedsopgave. 
Praktijkvoorbeelden: 
Regio Groningen-Assen

Met bijdragen van: Joep Arts, Research Manager Dutch Residential Market & International Markets Bouwinvest en Eva Gaaff, Consultant Urban Development and Real Estate Arcadis, beiden lid van de SKG Young Professionals, en Kersten Nabielek, Wetenschappelijk onderzoeker Stedelijke Ontwikkelingen Planbureau voor de Leefomgeving

Gespreksleider: Ed Dammers, Senior wetenschappelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving


D. Plekken in GO: placemaking en pubieke ruimte als aanjager voor gebiedsontwikkeling

Het belang van de publieke ruimte kan niet genoeg worden onderstreept. Of we een gebied écht aantrekkelijk vinden, hangt grotendeels af van de publieke ruimte. Toch vormt die ruimte vaak de sluitpost of de eindfase van een ontwikkelingsproject. Vroegtijdig investeren in de openbare ruimte en in andere publieke voorzieningen kan de transformatie de nodige schwung geven en voor een mental shift zorgen. Maar wie betaalt voor die openbare ruimte en zorgt voor de placemaking; de ontwikkeling, het beheer en de programmering? Een gesprek aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en stellingen. 
Praktijkvoorbeelden: 
o.a. Zomerhofkwartier ZOHO, Rotterdam

Met bijdragen van: Bart Cardinaal, ArchitectHUNK-design, Paul Elleswijk, Programmamanager Havensteder, Ronald Huikeshoven, Bestuurslid SKG en directievoorzitter AM, en Jaap Schoufour, Partner Stipo  

Gespreksleider: Wouter Jan Verheul, Onderzoeker TU Delft, lid van de Kring van Adviseurs SKG


E. Internationale GO #1: how urban area development and mobility reinforce each other  [voertaal Engels]

The further densification of Dutch cities will demand substantial investments in infrastructure. However, funding is scarce and mobility demands have a regional scope and impact. Together with experts from the Netherlands and abroad, we will discuss how urban area development and mobility influence each other in terms of strategy, financing, and governance.
Cases:
Haven-Stad, Amsterdam

Jens Kramer Mikkelsen, former Mayor of Copenhagen and CEO City & Port Development Corporation
Esseline Schieven, Bestuurslid SKG, Directeur Verkeer en Openbare Ruimte Gemeente Amsterdam
Carolien Schippers, Adjunct-directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Amsterdam

Moderator: Lisette van Doorn, President ULI Europe


F. PAS en GO: ontwerpen, afwegen en keuzes maken in het stikstofdossier

De Raad van State heeft een streep gehaald door de programmatische aanpak stikstof (PAS). In deze sessie reflecteren we op de vraag wat er mis is gegaan en hoe we vergelijkbare impasses in de toekomst kunnen voorkomen. In deze sessie bespreken we de voorstellen van de commissie Remkes en manieren om in gebiedsontwikkeling opgaven te blijven combineren.

Met bijdragen van: Ronald Lanters, PartnerWing, Meri Loeffen, Districtsmanager Ruimte en Advies Kadaster en Co Verdaas, Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Gespreksleider: Jan Reinier van Angeren, Lid van de Kring van Adviseurs SKG, Partner en advocaat Stibbe


TWEEDE RONDE (14.15 – 15.15 uur)


G. Ontwerpen aan GO: oplossingen voor waardevolle woon-werkgebieden

Een groot deel van de woningbouwopgave moet in bestaand stedelijk gebied plaatsvinden en dat is uitdagend. Hoe kan op bedrijventerreinen en in (voormalige) industriezones het wonen met werken worden vermengd? Welke oplossingen zijn denkbaar voor werkfuncties die we naast wonen willen behouden? Bureau Marco Broekman presenteert in deze sessie een aantal principes voor mengen in hoge dichtheden. Aan de hand van projecten als Merwe-Vierhavens (Rotterdam) bespreken we deze opgave en deelt u uw ervaringen met experts. 
Praktijkvoorbeelden: 
O.a. Schieoevers, Delft; Havenkwartier, Deventer; Achtersluispolder, Zaanstad

Met bijdragen van: Jan Brugman, Bestuurslid SKBN, Walter de Vries, Planoloog Gemeente Rotterdam en Floris van der Zee, Senior urban planner, architect  Marco.Broekman urbanism research architecture

Gespreksleider: Paul Gerretsen, Agent Vereniging Deltametropool


H. Sturen in GO: hoe gebiedsontwikkelaars omgaan met dilemma’s stedelijke transformaties

Op het pad van gebiedstransformatie bevinden zich nogal wat barrières die de voortgang belemmeren. Partijen komen daarbij voor sturingsdilemma’s te staan. Wie moet je betrekken, welke grote (maatschappelijke) opgaven verbind je aan de woningbouwproductie, welke keuzes moet je maken, en wat zijn daarvan de gevolgen? We presenteren lessen uit twee grote gebiedstransformaties uit het verleden, en gaan samen met experts op zoek naar veerkrachtige transformatiestrategieën voor de toekomst.
Praktijkvoorbeelden: 
Strijp S, Eindhoven; Kanaleneiland, Utrecht; Spoorzone, Delft

Met bijdragen van: Helen Amerika, Senior adviseur Akro Consult, Martine van Neer, Adviseur Akro Consult, Gert-Joost Peek, Lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement Hogeschool Rotterdam, eigenaar SPOTON Consulting en Wouter Jan Verheul, Lid van de Kring van Adviseurs SKG, Onderzoeker TU Delft

Gespreksleider: Maarten Hoorn, Seniorprojectleider Platform31  


I. NOVI en GO: hoe regionale investeringsagenda’s de uitvoering van de NOVI dichterbij brengen

Het kabinet investeert 2 miljard in de woningbouwopgave en dat is welkom. Maar de Nationale OmgevingsVisie (NOVI) stelt terecht dat de opgave breder is. Voor een effectieve besteding van de extra middelen moet de woningbouwimpuls hand in hand gaan met investeringen in energie, klimaat en nieuwe mobiliteitsoplossingen. In deze sessie bespreken we hoe vier regionale investeringsagenda’s (RIA’s) hier een krachtige bijdrage aan kunnen leveren. Deel uw visie en praat mee met de experts die dit mogelijk willen maken. 
Praktijkvoorbeelden: 
Regio Eindhoven/Zuid-Oost Brabant; Regio Arnhem-Nijmegen; Metropoolregio Rotterdam-Den Haag/Zuidelijke Randstad; Regio Alkmaar-Zaanstad

Met bijdragen van: Paul de Beer, Wethouder Gemeente Breda, Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene Metropool Staatsbosbeheer, Emiel Reiding, Directeur NOVI Ministerie van BZK, Harrit Tiemens, Wethouder Gemeente Nijmegen, en Nora van de Griend, Projectmanager Markt Programmering en Ontwikkeling Gemeente Breda

Gespreksleider: Desirée Uitzetter, Directeur Gebiedsontwikkeling BPD, Voorzitter NEPROM


J. RES en GO: hoe nieuwe oplossingen het proces naar aardgasvrije wijken versnellen

Het tempo waarin overheden moeten werken aan hun regionale energiestrategie (RES) staat op gespannen voet met het draagvlak voor en de business case van duurzame energie-oplossingen in concrete wijken en gebieden. Hoe gaan partijen in gebiedsontwikkeling met deze spanning om? Deel uw ervaringen met publieke en private experts aan de hand van concrete cases. Reflecteer op de rol van overheden, financiers, marktpartijen en (collectieve initiatieven van) burgers. 
Praktijkvoorbeelden: 
o.a. ZONNET Ramplaan, Haarlem

Met bijdragen van: Ron de Graaf, Strategisch adviseur Royal HaskoningDHV, Sabine Jansen, Onderzoeker TU Delft, Maaike Kaiser, Programmamanager Delft Energie Neutraal Gemeente Delft en Sjoerd Radersma, Team- en marktmanager Kadaster  

Gespreksleider: Erwin Heurkens, Professor Urban Development Management TU Delft


K. Data in GO: meer inzicht in gebieden door data en digitalisering

“We moeten iets met data!”, is een veelgehoorde uitspraak in gebiedsontwikkeling. Maar vaak blijft het bij goede intenties. In deze sessie vertellen betrokkenen over hun casus waarbij al wél werk gemaakt is van data in gebiedsontwikkeling. Zo leert u van hun ervaringen, successen en teleurstellingen, en kunt u direct zelf aan de slag. 

Praktijkvoorbeelden: Twin City, Rotterdam; LeefbaarheidsEffectRapportage (LER) Bezuidenhout; Den Haag, Stad van de Toekomst, Eindhoven

Met bijdragen van: Anne Dullemond, Directeur-eigenaar StrateGis Groep, Bart Mispelblom Beyer, Architect, eigenaar TANGRAM architekten en Lars Verkerk, Urban Transition Group

Gespreksleider: Ruben Visser, Lid van de Kring van Adviseurs SKG, Partner Over Morgen

Schrijf u direct in voor het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling op 7 november in museum COMM in Den Haag

Beeld: Rémon Mulder (remonmulder.nl)


Cover: ‘Banner SKG Jaarcongres 2019’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024