platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Redactioneel

Break-outsessies bekend: schrijf u in voor het SKG Jaarcongres Gebiedsontwikkeling

Break-outsessies bekend: schrijf u in voor het SKG Jaarcongres Gebiedsontwikkeling

Banner SKG Jaarcongres 2019

2 okt 2019 - Wilt u in gebiedsontwikkeling wonen, mobiliteit en energie combineren? Wilt u weten wat dit vraagt van overheid, markt en samenleving? Kom dan op 7 november naar het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling 2019 in Den Haag. U krijgt lezingen van prominente sprekers, praat in kennissessies mee met topexperts, en ontmoet collega’s en andere vakgenoten.

Schrijf u direct in voor het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling op 7 november in museum COMM in Den Haag

De Nederlandse woonopgave kan niet los worden gezien van die van mobiliteit, klimaat en energie. Er moet zowel op regionale schaal als in gebieden worden samengewerkt. Minister Kajsa Ollongren vertelt over de rol van het rijk en de samenleving. Voormalig burgemeester Jens Kramer Mikkelsen vertelt over The Copenhagen Model en hoogleraar Co Verdaas verkent met CEO Patrick Lammers van Essent de kansen en bedreigingen van de energietransitie.


Programma

9.00 Inloop

Met koffie

10.00 Welkom en opening

Co Verdaas en Heleen Aarts, Bestuursvoorzitter SKG, CEO Amvest

10.20 Investeren in duurzame verstedelijking: NOVI in uitvoering

Kajsa Ollongren, Minister van BZK

10.45 The Copenhagen model: the turnaround of the Danish capital

Jens Kramer Mikkelsen, voormalig burgemeester van Kopenhagen enCEO City & Port Development Corporation

11.15 Energietransitie: een duurzaam economisch perspectief

Co Verdaas in gesprek met Patrick Lammers, CEO Essent

11.45 SKG Award: pitches top 3

De genomineerden pitchen hun project voor duurzame gebiedsontwikkeling (stuur hier uw project in!)

12.00 Lunch

Met posterpresentaties door promovendi

13.00 Eerste ronde parallelsessies

Met keuze uit 5 sessies

14.00 Pauze

14.15 Tweede ronde parallelsessies

Met keuze uit 5 sessies

15.15 Pauze

15.30 SKG Award: uitreiking prijs voor duurzame gebiedsontwikkeling

16.30 BorrelParallelsessies


EERSTE RONDE PARALLELSESSIES

A. Waarde van GO: hoe gebiedsontwikkeling welzijn, welvaart en leefkwaliteit creëert
We worden ons steeds meer bewust van de waarde die gecreëerd wordt door gebiedsontwikkeling. Overheden, beleggers en andere actoren in gebiedsontwikkeling zijn op zoek naar een bredere waarderingsgrondslag voor hun investeringen. In deze sessie bespreken we hoe we de waarde(ring) van onze leefomgeving bepalen en welke impact gebiedsontwikkeling hierop kan hebben. Verdiep uw begrip over waarde in gebiedsontwikkeling en leer over innovatieve meet- en financieringsinstrumenten.

Praktijkvoorbeelden: Brede Welvaarts Index, Dashboard Verstedelijking, Social Cities Index
Met bijdragen van: Rabo Research, College van Rijksadviseurs, Kadaster

Gespreksleider: Heleen Aarts (bestuursvoorzitter SKG/CEO Amvest)


B. GIZ en GO: samen investeren in binnenstedelijke gebieden, wat is nodig?
In steeds meer stedelijke gebieden zijn eigenaren bereid samen te investeren in de openbare ruimte, energievoorziening of bereikbaarheid van hun omgeving. Het instrument van de BedrijfsInvestingsZone (BIZ) kennen we al in Nederland en internationaal werkt dit instrument ook in binnenstedelijke gebieden. In deze sessie bespreken we wat in een GebiedsInvesteringsZone (GIZ) kan worden geregeld en of een wettelijk kader nodig is. Praat mee en kom erachter of het in Nederland een kansrijk instrument is.

Praktijkvoorbeelden: Binckhorst, Den Haag; Centrumgebied Utrecht Overvecht
Met bijdragen van: Damo Holt, directeur/partner Rebel; Theo Stauttener, partner Stadkwadraat
Gespreksleider: Geurt van Randeraat, directeur SITE Urban Development


C. Toekomst van GO: via scenario’s naar strategische keuzes in gebiedsontwikkeling
Hoe en waar willen we in de toekomst gaan wonen? In de Ruimtelijke Verkenning 2019 ‘Oefenen met de toekomst’ heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vier scenario’s ontwikkeld om verschillende toekomsten te verkennen: Bubbelstad, Groenrijk, Beursplein en Eigenwijk. In deze sessie leert u wat de vier scenario’s voor de toekomstige woningbouwopgave in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag betekenen. Zo krijgt u een beter gevoel voor onzekerheden en verkent u adaptieve paden voor uw eigen gebiedsopgave.

Praktijkvoorbeelden: Regio Groningen-Assen
Met bijdragen van: Kersten Nabielek, Planbureau voor de Leefomgeving; Joep Arts, Bouwinvest & Eva Gaaff, Arcadis (beiden lid van de SKG Young Professionals)
Gespreksleider: Edwin Buitelaar, hoogleraar Land & Real Estate Universiteit Utrecht


D. Plekken in GO: placemaking en pubieke ruimte als aanjager voor gebiedsontwikkeling
Het belang van de publieke ruimte kan niet genoeg worden onderstreept. Of we een gebied écht aantrekkelijk vinden, hangt grotendeels af van de publieke ruimte. Toch vormt die ruimte vaak de sluitpost of de eindfase van een ontwikkelingsproject. Vroegtijdig investeren in de openbare ruimte en in andere publieke voorzieningen kan de transformatie de nodige Schwung geven en voor een mental shift zorgen. Maar wie betaalt voor die openbare ruimte en zorgt voor de placemaking; de ontwikkeling, het beheer en de programmering? Een gesprek aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en stellingen.​

Praktijkvoorbeelden: o.a. Zomerhofkwartier ZOHO, Rotterdam
Met bijdrage van: Wouter Jan Verheul, onderzoeker TU Delft en SKG Kring van Adviseurs

Gespreksleider: Ronald Huikeshoven, bestuurslid SKG en directievoorzitter AM


E. Internationale GO: hoe mobiliteit en gebiedsontwikkeling elkaar versterken (voertaal Engels)
The further densification of Dutch cities will demand substantial investments in infrastructure. However, funding is scarce and mobility demands have a regional scope and impact. Together with experts from the Netherlands and abroad, we will discuss how urban area development and mobility influence each other in terms of strategy, financing, and governance.​

Praktijkvoorbeeld: Haven-Stad Amsterdam en het sluiten van de ‘kleine ring’
Met bijdragen van: Jens Kramer Mikkelsen, former Mayor of Copenhagen/CEO City & Port Development Corporation; Esseline Schieven, bestuurslid SKG, directeur Verkeer en Openbare Ruimte Gemeente Amsterdam; Carolien Schippers, adjunct-directeur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Amsterdam
Gespreksleider: Lisette van Doorn, President ULI Europe


F. PAS en GO: op zoek naar een oplossing voor de stikstofproblematiek
De Raad van State heeft een streep gehaald door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In deze deelsessie reflecteren we op wat er mis is gegaan en hoe we vergelijkbare impasses in de toekomst kunnen voorkomen. Verder bespreken we de voorstellen van de commissie Remkes en manieren om in gebiedsontwikkeling opgaven te blijven combineren. Moet er een oplossing komen voor tijdelijke uitstoot, bijvoorbeeld tijdens de bouw? En wat wordt de rol van ecologen?

Met bijdrage van: Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft
Gespreksleider: Jan Reinier van Angeren, lid van de Kring van Adviseurs SKG, partner en advocaat Stibbe


TWEEDE RONDE PARALLELSESSIES


G. Ontwerpen aan GO: oplossingen voor waardevolle woon-werkgebieden
Een groot deel van de woningbouwopgave moet in bestaand stedelijk gebied plaatsvinden en dat is uitdagend. Hoe kan op bedrijventerreinen en in (voormalige) industriezones het wonen met werken worden vermengd? Welke oplossingen zijn denkbaar voor werkfuncties die we naast wonen willen behouden? Bureau Marco Broekman presenteert in deze sessie een aantal principes voor mengen in hoge dichtheden. Aan de hand van projecten als Merwe-Vierhavens (Rotterdam) bespreken we deze opgave en deelt u uw ervaringen met experts.

Praktijkvoorbeelden: o.a. Schieoevers, Delft; Havenkwartier, Deventer; Achtersluispolder, Zaanstad
Met bijdrage van: Floris van der Zee, bureau Marco.Broekman
Gespreksleider: Paul Gerretsen, agent Vereniging Deltametropool


H. Sturen in GO: hoe gebiedsontwikkelaars omgaan met dilemma’s stedelijke transformaties
Op het pad van gebiedstransformatie bevinden zich nogal wat barrières die voortgang belemmeren. Partijen komen daarbij voor sturingsdilemma’s te staan. Wie moet je betrekken, welke grote (maatschappelijke) opgaven verbind je aan de woningbouwproductie, welke keuzes moet je maken, en wat zijn daarvan de gevolgen? We presenteren lessen uit twee grote gebiedstransformaties uit het verleden, en gaan samen met experts op zoek naar veerkrachtige transformatiestrategieën voor de toekomst.

Praktijkvoorbeelden: Strijp S, Eindhoven; Kanaleneiland, Utrecht; Spoorzone, Delft
Met bijdrage van: Gert-Joost Peek, lector Hogeschool Rotterdam, eigenaar SPOTON Consulting
Gespreksleiders: Maarten Hoorn, senior projectleider Platform31 en Wouter Jan Verheul, onderzoeker TU Delft en SKG Kring van Adviseurs


I. NOVI en GO: hoe regionale investeringsagenda’s de uitvoering van de NOVI dichterbij brengen
Het kabinet investeert 2 miljard euro  in de woningbouwopgave en dat is welkom. Maar de Nationale OmgevingsVisie (NOVI) stelt terecht dat de opgave breder is. Voor een effectieve besteding van de extra middelen moet de woningbouwimpuls hand in hand gaan met investeringen in energie, klimaat en nieuwe mobiliteitsoplossingen. In deze sessie bespreken we hoe vier regionale investeringsagenda’s (RIA’s) hier een krachtige bijdrage aan kunnen leveren. Deel uw visie en praat mee met de experts die dit mogelijk willen maken.

Praktijkvoorbeelden: Regio Eindhoven/Zuid-Oost Brabant; Regio Arnhem-Nijmegen; Metropoolregio Rotterdam-Den Haag/Zuidelijke Randstad; Regio Alkmaar-Zaanstad
Gespreksleider: Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD, voorzitter NEPROM


J. RES en GO: hoe nieuwe oplossingen het proces naar aardgasvrije wijken versnellen
Het tempo waarin overheden moeten werken aan hun regionale energiestrategie (RES) staat op gespannen voet met het draagvlak voor en de business case van duurzame energie-oplossingen in concrete wijken en gebieden. Hoe gaan partijen in gebiedsontwikkeling met deze spanning om? Deel uw ervaringen met publieke en private experts aan de hand van concrete cases. Reflecteer op de rol van overheden, financiers, marktpartijen en (collectieve initiatieven van) burgers.

Praktijkvoorbeelden: o.a. ZONNET Ramplaan, Haarlem
Met bijdragen van: Sabine Jansen, onderzoeker TU Delft; Jos de Vries, adviseur duurzame energie en duurzaam bouwen, BPD
Gespreksleider: Ellen van Bueren, bestuurslid SKG en hoogleraar Urban Development Management, TU Delft.


K. Data in GO: meer inzicht in gebieden door data en digitalisering
“We moeten iets met data!”, is een veelgehoorde uitspraak in gebiedsontwikkeling. Maar vaak blijft het bij goede intenties. In deze sessie vertellen betrokkenen over hun casus waarbij al wél werk gemaakt is van data in gebiedsontwikkeling. Zo leert u van hun ervaringen, successen en teleurstellingen, en kunt u direct zelf aan de slag.

Praktijkvoorbeelden: Twin City, Rotterdam; Brainport Smart District, Helmond; LeefbaarheidsEffectRapportage (LER) Bezuidenhout, Den Haag
Met bijdrage van: Meri Loeffen, districtsmanager Ruimte en Advies Kadaster
Gespreksleider: Marloes van Kleef, consultant Over Morgen lid SKG Kring van Adviseurs.

Schrijf u direct in voor het Jaarcongres Gebiedsontwikkeling op 7 november in museum COMM in Den Haag

Beeld: Rémon Mulder (remonmulder.nl)

Blijf op de hoogte