Thumb_stad en kapitaal_1_1000px

Staat de omgevingsvisie al op de agenda van uw gemeente?

9 mei 2014

3 minuten

Nieuws Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe bestuursperiode van start gegaan. Wat staat er op de agenda voor de komende 4 jaar? Gemeenteraden zijn geïnstalleerd, collegeonderhandelingen zijn recent afgerond of nog in volle gang. De nieuwe raadsleden vormen de komende vier jaar de volksvertegenwoordiging van de gemeente. Om de politieke agenda vorm te geven, moeten raadsleden in contact treden met hun achterban, met de inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente.

Dit contact kan heel mooi samenvallen met het maken van een omgevingsvisie. Op dit moment is de overheid druk bezig met het maken van een Omgevingswet. Deze wet moet het omgevingsrecht, het geheel aan wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, vergemakkelijken. Het omgevingsrecht is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een divers en complex geheel van wettelijke kaders, met tientallen wetten, circa 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en honderden ministeriële regelingen. Het stelsel is daarmee erg ingewikkeld geworden, wat leidt tot onzekerheid en onduidelijkheid bij initiatiefnemers van projecten en activiteiten. We herkennen dit allemaal: een eenvoudige aanvraag voor een vergunning raakt regelmatig verstrikt in een oerwoud van wetten en regels, tegenstrijdig beleid en afwijkende kaders. Initiatiefnemers worden soms van het kastje naar de muur gestuurd. Veel initiatieven gaan hierdoor verloren. Zonde, want juist in deze economische tijd is er behoefte aan nieuwe initiatieven.

Door het omgevingsrecht transparanter, eenvoudiger, sneller en goedkoper te maken en meer toestemmingen onder één procedure, bij één loket en onder één aanvraag te bundelen, kunnen in de toekomst sneller, beter en duidelijker beslissingen worden genomen. De omgevingsvisie vervangt dan ook de (gebiedsdekkende) structuurvisie voor ruimtelijke ordening, het waterplan, het milieubeleidsplan, het verkeers- en vervoerplan en de ruimtelijke aspecten van de natuurvisie uit de voorziene Wet natuurbescherming. Door alle beleid te bundelen in één overzichtelijk document, wordt de kloof tussen overheid en maatschappij verkleind. Bestuurder en achterban zullen elkaar beter begrijpen. Daar plukken beide partijen de vruchten van.

Zodra de Omgevingswet wordt ingevoerd, zijn Rijk en provincie verplicht een omgevingsvisie te maken. Gemeenten zijn hier vrij in, al wordt beseft dat het document voor gemeenten van enorme toegevoegde waarde kan zijn, omdat hierin alle beleid wordt samengevoegd. De omgevingsvisie is een overzichtelijk document voor bestuurders en achterban, waarmee spijkers met koppen geslagen kunnen worden. Een document dat kan dienen als uitgangspunt bij het opstellen van nieuwe plannen, voor de komende bestuursperiode.

De omgevingsvisie komt tot stand door de inbreng van ideeën vanuit de omgeving zelf. Het is een middel dat ruimte biedt aan de maatschappij om mee te denken, te ondernemen en uit te voeren, zoals gezegd zonder verstrikt te raken in een oerwoud van kaders, regels en beleid.

Beeckk, NCOD en Arena zijn ervan overtuigd dat de omgevingsvisie meer moet zijn dan een samenraapsel van bestaande (structuur)visies, waterplannen, milieubeleid en verkeers- en vervoersplannen. “De omgevingsvisie dient als een soort ruimtelijk fysiek kader dat wordt opgesteld door de maatschappij, in samenspraak met de overheid”, aldus Van der Werf. “De gemeente mag dan juridisch eigenaar zijn van het document, de inhoud komt vanuit de maatschappij. Dit vraagt om actief contact met de achterban. Wij zijn gemeenten hierbij graag van dienst.”

Beeckk, NCOD en Arena zijn drie onafhankelijke adviesbureaus die zich op verschillende schaalniveaus bewegen in het politiek-private krachtenveld. Van een hoog abstractieniveau tot aan de voeten in de klei. De adviesbureaus hebben de handen ineen geslagen en een aanpak bedacht die leidt tot een goede, praktische, resultaatgerichte en vooral breed gedragen omgevingsvisie. Pioniers worden van harte uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Beeckk adviseurs voor ruimtelijke ontwikkeling: Jorn van der Werf, 0620887610 of jorn@beeckk.nl

Nederlands Centrum voor Overheidsdiensten (NCOD): Dave Schut, 0623611186 of daveschut@ncod.nl

Arena Consulting Group: John Smits, 0621282421 of smits@arenaconsulting.nl


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_1_1000px’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024