Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Stadskoeling is hot

16 augustus 2010

2 minuten

Onderzoek Het Program Akkoord 2010-2014 van de gemeente bevat hoge duurzaamheidsdoelstellingen. De ambitie is om 2015 klimaat neutraal te bouwen en te investeren in maatregelen voor een beter klimaat, een schoner milieu en voor een duurzame energieopwekking.

Nut- en noodzaak stadskoude Amsterdam: haal meer uit de meren!

De doelstelling is om in 2025 40% CO2 te reduceren ten opzichte van het peiljaar 1990. In de Energiestrategie Amsterdam 2040 worden de hoofdlijnen van het te voeren beleid neergelegd voor alle beleidsterreinen (ICT, verkeer, afval enz)3. Het beleid ten aanzien van de gebouwde omgeving kent als hoofdlijn:

  • vraagbeperking (door isolatie);
  • verduurzaming van de bron (gebruik restwarmte, lokale opwek);

In de nieuwbouw wordt vanaf 2010 tot 2014 de helft van de woningen en de utiliteit klimaatneutraal gebouwd, vanaf 2015 alle woningen en utiliteit. Per gebied wordt een energievisie gemaakt. Daarin wordt de energievraag van het gebied beschreven en hoe deze het beste duurzaam kan worden ingevuld. Hierbij is de trias energetica leidend: eerst moet de energievraag worden beperkt, vervolgens moet deze duurzaam worden ingevuld, en de resterende vraag naar energie moet met efficiënt fossiele technieken worden opgewekt.

Toenemende koudevraag

Het onderwerp ‘koude’ is in de Energiestrategie nog niet volledig uitgewerkt. Het onderwerp ‘warmte’ is leidend, omdat de warmtevraag verreweg het grootst is. Toch is het van belang om een strategie voor koude te ontwikkelen, omdat de volgende feiten bekend zijn:
- De koudevraag is groeiend. Exacte cijfers zijn niet bekend, noch voor Nederland, noch voor Amsterdam;
- Het opwekken van koude met elektriciteit is energetisch en financieel ongunstig.
- De koelvraag voor ruimtekoeling is het grootst voor kantoren, ziekenhuizen en zorginstellingen. De koudevraag bij utiliteit wordt vooral bepaald door ruimtekoeling; bij sommige vormen van utiliteit is de koudevraag al twee keer zo groot als de warmtevraag;
- De koelvraag bij huishoudens ontstaat vooral door het gebruik van koelkast en diepvries apparatuur; het gebruik van airco’s ten behoeve van ruimtekoeling is echter snel groeiend;
- De traditionele koelmachines maken gebruik van schadelijke koelmiddelen die worden verboden.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023