platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Sterkere groei bouwproductie, maar grote regionale verschillen

Sterkere groei bouwproductie, maar grote regionale verschillen

Amsterdam-Noord

De bouwproductie zal dit jaar sterker groeien dan aanvankelijk gedacht. Ook voor komend jaar is de verwachting opwaarts bijgesteld. De regionale verschillen zijn echter groot. Dit blijkt uit de jongste (september) raming van het Economisch instituut voor de Bouw (EIB).

Na een krachtige groei van 8 procent in 2015 is in de eerste helft van 2016 een productiegroei gerealiseerd van ruim 6 procent, zo blijkt uit de septemberraming van het EIB. Net als vorig jaar was de groei geconcentreerd bij de woningbouw. De investeringen in woningen (nieuwbouw, herstel en verbouw) waren 16 procent hoger dan een jaar eerder en bijna 50 procent hoger dan twee jaar eerder. Hierbij moet worden bedacht dat de uitbreiding van de woningvoorraad ook dit jaar nog achterblijft bij de structurele huishoudensgroei. Ook de investeringen in gww-werken lieten in de eerste helft van 2016 met 4,5 procent een robuuste toename zien. Alleen de investeringen in utiliteitsgebouwen bleven stabiel. Dit jaar groeit de totale bouwproductie naar verwachting met 5,5 procent. In 2017 zet het herstel door met een stevige groei van 4,5 procent. Met deze groeicijfers blijft de bouw een koploper binnen de Nederlandse economie.

Bijstelling

Ten opzichte van de raming in juni is de groei van de totale bouwproductie in 2016 is met 1,5 procentpunt opgehoogd en die in 2017 met 0,5 procentpunt. Dit is vooral het gevolg van de opwaartse bijstelling van de raming van woningbouwproductie met respectievelijk 0,5 procentpunt en 1 procentpunt. De groei van de utiliteitsbouw is in 2016 met 0,5 procentpunt naar beneden bijgesteld. Het beeld voor de gww is ongewijzigd.

Ook in 2016 neemt de bouwproductie weer in alle landsdelen toe. De bouw is veruit het meest dynamisch in Randstad Noord. Alle drie sectoren presteren in dit landsdeel bovengemiddeld, maar vooral de productie in utiliteitsbouw neemt sterk toe. Door een terugval in de utiliteitsbouw verandert landsdeel Randstad Zuid van een koploper in 2015 tot bijna een hekkensluiter dit jaar. Tegenvallende dynamiek in de woningbouw zorgt ervoor dat in de landsdelen Oost en Zuid de bouwproductie opnieuw minder sterk stijgt dan landelijk. De productie in het landsdeel Noord groeit in beide jaren in tempo net onder het landelijke gemiddelde. De regionale verschillen in de ontwikkeling van de gww-productie tussen de landsdelen zijn relatief beperkt.

Meer gedetailleerde cijfers over de jongste productieraming van het EIB zijn te vinden in BouwActueel. Daarnaast ontsluit BouwActueel nog veel meer informatie over de ontwikkelingen in de bedrijfstak bouw. Te denken valt bijvoorbeeld aan cijfers uit de maandelijkse conjunctuurmeting (orderportefeuillles, ondernemersvertrouwen e.d.) die het EIB uitvoert in opdracht van de Europese Commissie. Maar ook informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (werkgelegenheid, werkloosheid) en bedrijfseconomische kengetallen (waaronder algemene kosten) zijn er te vinden.