Zonnepanelen luchtfoto door Fly_and_Dive (bron: shutterstock.com)

Toename bebouwd gebied gaat ten koste van de landbouw

CBS

31 mei 2022

2 minuten

Onderzoek
De ruimte voor woningen, infrastructuur en industrie is in Nederland in de periode tussen 2013 en 2020 met 200 vierkante kilometer toegenomen. Dat gaat met name ten koste van landbouwgrond. Hoewel er meer ruimte voor natuur kwam, nam het areaal bos af, ook al is daarvoor beterschap beloofd. Intussen neemt de druk op de ruimte toe.

Ondanks de toename van bebouwde grond voor extra woningen, infrastructuur en industrie, had bijna de helft (49 procent) van het oppervlak van Nederland in 2020 een agrarische bestemming. Dit bestaat vooral uit akkers en weilanden. De categorie bebouwd beslaat bijna 24 procent van het landoppervlak. Hieronder vallen alle terreinen die grotendeels bebouwd of bestraat zijn, zoals bebouwing, bedrijventerreinen, wegen en andere infrastructuur, maar ook openbaar groen zoals parken.

Bijna de helft (49 procent) van het oppervlak van Nederland heeft in 2020 een agrarische bestemming

Zestien procent van het landoppervlak bestaat uit natuur of half-natuur. Hier vallen zowel de beschermde heide en bossen van Natura 2000-gebieden onder, als ook heggen en hagen met vaak een vorm van landschaps- of natuurbeheer, productiebossen en stukjes bos zonder beschermingsstatus. Ten slotte beslaan zoet en brak water en de kuststrook 11 procent van het Nederlandse grondgebied. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS in samenwerking met Universiteit Wageningen.

Verdeling van het land in ecosysteemtypen in 2020 door CBS (bron: cbs.nl)

‘Verdeling van het land in ecosysteemtypen in 2020’ door CBS (bron: cbs.nl)


In de periode 2013–2020 is de hoeveelheid grond die gebruikt wordt voor wonen, industrie en infrastructuur met 200 vierkante kilometer toegenomen. De oppervlakte landbouwgrond is afgenomen met 244 vierkante kilometer. De oppervlakte natuur en water nam met 44 vierkante kilometer toe, ondanks een afname van bos met 53 vierkante kilometer.

Omzetting van landbouw in andere ecosysteemtypen, 2013 - 2020 door CBS (bron: cbs.nl)

‘Omzetting van landbouw in andere ecosysteemtypen, 2013 - 2020’ door CBS (bron: cbs.nl)


De ruimtelijke verschillen in de omzetting van agrarisch gebied zijn groot. De oppervlakte landbouwgrond is het meest afgenomen in Noord-Brabant (–58 vierkante kilometer) en Gelderland (–38 vierkante kilometer). In alle provincies, met uitzondering van Zeeland, komt het verlies van landbouwgrond vooral door de toename van het bebouwde gebied, en in mindere mate door natuurontwikkeling.

Druk op de leefomgeving neemt toe

De komende jaren is ruimte nodig voor onder andere de bouw van 1 miljoen woningen, de energietransitie (windmolens en zonnepanelen) maar ook voor de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland en uitvoering van de Bossenstrategie.

De uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (nog circa 350 vierkante kilometer), en de aanplant van bomen in het kader van de Bossenstrategie (waarvan 190 vierkante kilometer gerealiseerd moet worden buiten het Natuurnetwerk) moeten gerealiseerd zijn vóór respectievelijk 2027 en 2030.


Dit artikel verscheen eerder op cbs.nl. De gehele publicatie is hier te lezen.


Cover: ‘Zonnepanelen luchtfoto’ door Fly_and_Dive (bron: shutterstock.com)


Door CBS


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022