Zonnepanelen luchtfoto door Fly_and_Dive (bron: shutterstock.com)

Toename bebouwd gebied gaat ten koste van de landbouw

CBS

31 mei 2022

2 minuten

Onderzoek De ruimte voor woningen, infrastructuur en industrie is in Nederland in de periode tussen 2013 en 2020 met 200 vierkante kilometer toegenomen. Dat gaat met name ten koste van landbouwgrond. Hoewel er meer ruimte voor natuur kwam, nam het areaal bos af, ook al is daarvoor beterschap beloofd. Intussen neemt de druk op de ruimte toe.

Ondanks de toename van bebouwde grond voor extra woningen, infrastructuur en industrie, had bijna de helft (49 procent) van het oppervlak van Nederland in 2020 een agrarische bestemming. Dit bestaat vooral uit akkers en weilanden. De categorie bebouwd beslaat bijna 24 procent van het landoppervlak. Hieronder vallen alle terreinen die grotendeels bebouwd of bestraat zijn, zoals bebouwing, bedrijventerreinen, wegen en andere infrastructuur, maar ook openbaar groen zoals parken.

Bijna de helft (49 procent) van het oppervlak van Nederland heeft in 2020 een agrarische bestemming

Zestien procent van het landoppervlak bestaat uit natuur of half-natuur. Hier vallen zowel de beschermde heide en bossen van Natura 2000-gebieden onder, als ook heggen en hagen met vaak een vorm van landschaps- of natuurbeheer, productiebossen en stukjes bos zonder beschermingsstatus. Ten slotte beslaan zoet en brak water en de kuststrook 11 procent van het Nederlandse grondgebied. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS in samenwerking met Universiteit Wageningen.

Verdeling van het land in ecosysteemtypen in 2020 door CBS (bron: cbs.nl)

‘Verdeling van het land in ecosysteemtypen in 2020’ door CBS (bron: cbs.nl)


In de periode 2013–2020 is de hoeveelheid grond die gebruikt wordt voor wonen, industrie en infrastructuur met 200 vierkante kilometer toegenomen. De oppervlakte landbouwgrond is afgenomen met 244 vierkante kilometer. De oppervlakte natuur en water nam met 44 vierkante kilometer toe, ondanks een afname van bos met 53 vierkante kilometer.

Omzetting van landbouw in andere ecosysteemtypen, 2013 - 2020 door CBS (bron: cbs.nl)

‘Omzetting van landbouw in andere ecosysteemtypen, 2013 - 2020’ door CBS (bron: cbs.nl)


De ruimtelijke verschillen in de omzetting van agrarisch gebied zijn groot. De oppervlakte landbouwgrond is het meest afgenomen in Noord-Brabant (–58 vierkante kilometer) en Gelderland (–38 vierkante kilometer). In alle provincies, met uitzondering van Zeeland, komt het verlies van landbouwgrond vooral door de toename van het bebouwde gebied, en in mindere mate door natuurontwikkeling.

Druk op de leefomgeving neemt toe

De komende jaren is ruimte nodig voor onder andere de bouw van 1 miljoen woningen, de energietransitie (windmolens en zonnepanelen) maar ook voor de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland en uitvoering van de Bossenstrategie.

De uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (nog circa 350 vierkante kilometer), en de aanplant van bomen in het kader van de Bossenstrategie (waarvan 190 vierkante kilometer gerealiseerd moet worden buiten het Natuurnetwerk) moeten gerealiseerd zijn vóór respectievelijk 2027 en 2030.


Dit artikel verscheen eerder op cbs.nl. De gehele publicatie is hier te lezen.


Cover: ‘Zonnepanelen luchtfoto’ door Fly_and_Dive (bron: shutterstock.com)


Door CBS


Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023