Illustratie Klimaatverandering en Gebiedsontwikkeling door Rémon Mulder (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Vijf miljoen voor onderzoek naar klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling

21 maart 2022

3 minuten

SKG Nieuws
De TU Delft heeft met de Leerstoel Gebiedsontwikkeling vijf miljoen euro subsidie gekregen voor een interdisciplinaire studie naar gebiedsgerichte strategieën om de gevolgen van klimaatverandering in de gebouwde omgeving aan te pakken. Het samenwerkingsverband bestaat uit acht kennisinstituten en zeventien publieke, private en maatschappelijke partners.

Twee jaar geleden nam de Leerstoel Gebiedsontwikkeling het initiatief tot een kennisbijeenkomst met experts om de gevolgen van klimaatverandering voor gebiedsontwikkeling te verkennen. Experts uit de publieke en private sector bespraken met diverse wetenschappers en internationale adviseurs of er voldoende kennis is over klimaatrisico’s en hoe we met die risico’s om moeten gaan.

“Moeten we niet, naast inzet van de klassieke beschermingsmaatregelen, ook slimme manieren in de ruimte verzinnen om de verliezen tijdens een klimaatramp zoveel mogelijk te verkleinen,” vroeg hoogleraar Jeroen Aerts van de Vrije Universiteit zich retorisch af.

De crux zit hem in het — voor velen evidente, maar in de praktijk niet vanzelfsprekende — gemeenschappelijke belang tussen publieke en private partijen met grote verantwoordelijkheden in de gebouwde omgeving. Zijn zij bereid en in staat om voor cruciale publieke infrastructuur, maar ook voor private en particuliere gebouwen waarin gewerkt en gewoond wordt, aan een gezamenlijke aanpak te werken die individuele bezittingen en (bestuurlijke) grenzen overstijgt?

Gezamenlijke klimaataanpak

Voorgaande vraag reikt verder dan de bereidheid en het vermogen van individuele partijen om samen te werken aan een geïntegreerde klimaataanpak. Het gaat ook om systeemvragen, bijvoorbeeld over de wettelijke verantwoordelijkheden van overheden versus de private en particuliere sector bij klimaatverandering. Ook is onduidelijk hoe we (inter)nationale inzichten over klimaatrisico’s in de Nederlandse delta en de potentiële effecten van een klimaatramp moeten beoordelen en omzetten in een (al dan niet collectieve) strategie.

Voor gebiedsontwikkelaars is het van strategisch belang dat planvorming en kennisontwikkeling over klimaatadaptatie gelijk oploopt

Veel lijkt af te hangen van de vraag of het lukt een gemeenschappelijk begrip van de gevolgen van klimaatverandering voor onze leefomgeving te creëren. Van daaruit is het namelijk goed mogelijk om de krachten van partijen te bundelen en een interdisciplinaire, gezamenlijke klimaataanpak te ontwerpen.

Hoe binnen een gezamenlijke klimaataanpak zowel de verantwoordelijkheden als de maatschappelijke kosten en baten kunnen worden verdeeld, is een cruciale vervolgvraag. Recent publiceerde de Leerstoel Gebiedsontwikkeling een artikel met een voorlopige conclusie van de Deltacommissaris, die luidde dat “de kosten-baten-verhouding voor klimaatadaptief bouwen in urbane gebieden positief is en als ‘no regret’ kan worden gezien”.

Binnen het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaat de TU Delft hier de komende vijf jaar — samen met de Deltacommissaris en een breed consortium van publieke, private en maatschappelijke partijen — verder op door. Voor gebiedsontwikkelaars is het van strategisch belang om hierop aan te sluiten, zodat planvorming en kennisontwikkeling over klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling gelijk oploopt en wetenschap en praktijk elkaar versterken.

Wilt u dit onderzoek blijven volgen? Stuur dan een mail naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl.

Het consortium van het vijfjarige onderzoeksproject naar klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling bestaat uit: Delft University of Technology, VU Amsterdam, Wageningen University & Research, Maastricht University, Rotterdam University of Applied Sciences, Utrecht University, Deltares, AMS Institute, Vereniging Delta Metropool, Arcadis, APG, Bouwinvest, PGGM, Cushman & Wakefield, Waternet AGV, Municipality of Amsterdam, Municipality of Rotterdam, Municipality of Dordrecht, Province Noord-Holland, Vesteda, Verbond van Verzekeraars, Sustainable Finance Lab, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, Ministry of Infrastructure and Water Management (I&W), National Delta Programme, Provincie Zuid-Holland, Urban Land Institute (UK).


Cover: ‘Illustratie Klimaatverandering en Gebiedsontwikkeling’ door Rémon Mulder (bron: gebiedsontwikkeling.nu)Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022