Cover Lizet door Lizet Kuitert (bron: TUDelft.nl)

Waarborgen van publieke waarden in de gebouwde omgeving is een balanceeract

24 juni 2021

4 minuten

Onderzoek Het waarborgen van publieke waarden is een overheidstaak, maar in de gebouwde omgeving helpen private partijen steeds vaker een handje, net zoals burgers. Aangezien die hun eigen belangen hebben, is het een balanceeract om zaken overeind te houden die bestemd zijn voor ons allemaal. Dat constateert Lizet Kuitert in haar promotieonderzoek bij de TU Delft. Zij ontwikkelde daarom een instrument om alle waarden in kaart te brengen.

Een rolstoelhelling aanleggen vertegenwoordigt een duidelijke waarde: toegankelijkheid voor iedereen. Het is een klus die je makkelijk aan een private partij kunt overlaten. Maar het wordt een stuk complexer als bij een gebiedsontwikkeling grote maatschappelijke vraagstukken moeten worden opgelost, zoals sociale inclusiviteit, duurzaamheid of vermindering van hittestress. Overheden worstelen met dit soort nieuwe waarden bij gebiedsontwikkelingen, en de optelsom met meer traditionele waarden. Vaak hebben ze daarvoor de specifieke kennis van private partijen nodig.

“Publieke opdrachtgevers kijken niet op dezelfde manier naar de uitdagingen als de private partijen in de bouwsector”, vertelt Lizet Kuitert, die promoveert bij de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de afdeling Management in the Built Environment. “Dat is een voordeel, private partijen kunnen meer out of the box denken en met innovatieve oplossingen komen. Maar dat maakt het ook complexer, want publieke opdrachtgevers moeten wel in de gaten houden dat het collectieve belang gewaarborgd blijft.”

Stadspark

Niet alleen bedrijven hebben andere belangen en waarden dan de overheid, dat geldt ook voor individuele burgers. Wanneer zij bij de planuitwerking worden betrokken, leidt dat niet automatisch tot een resultaat dat het algemeen belang dient. Zo besloot de gemeente Den Haag bij de herontwikkeling van een plein tot een stadspark tot nauwe samenwerking met lokale bedrijven en bewoners. Aannemers, maar ook onder meer kunstenaars konden zich inschrijven voor deelname via een tenderpool. De gemeente wilde verder dat mensen uit de directe omgeving konden meeontwerpen of via bijvoorbeeld een leerplek bij de uitvoering betrokken werden voor 'social return'. Het moest leiden tot een park voor en door de bewoners.

Klinkt verfrissend, maar de praktijk bleek taaier dan gedacht. Kuitert, die het Haagse project als casestudie volgde, constateert dat kleine partijen grote moeite hadden met de gekozen aanbestedingsaanpak. Burgers waren niet alleen bezig met wijkbelangen. Het ging ook over de plek waar een prullenbak, lantaarnpaal of bankje mocht komen – en legden zo onbedoeld bloot dat voor hen andere waarden meetelden. Uiteindelijk pakte een meer traditionele partij de hoofdopgave aan, terwijl lokale bedrijven aanschoven bij deelprojecten.

Het is een goed voorbeeld van hoe het waarborgen van publieke waarden vaak uitloopt op een balanceeract voor overheden. Gesprekken die ze had met (semi)publieke organisaties, zoals provincies, waterschappen en universiteiten, bevestigen die worsteling. Zelfs binnen een gemeentelijk apparaat kunnen waarden variëren. Een beheerafdeling vindt vaak andere zaken waardevol dan een ontwikkelafdeling, waarvoor innovatie veelal hoog in het vaandel staat. De perceptie van externe partijen verschilt daar ook weer van.

Kikkers in de kruiwagen

Publieke opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor het soort 'netwerksamenwerking' waarvoor de gemeente Den Haag koos in het parkproject. Dat vergt een heel andere manier van werken voor een publieke organisatie. “Je moet als publieke opdrachtgever indirect gaan sturen door managen van relaties, om toch de publieke waarden te realiseren waarop je later wordt afgerekend”, legt Kuitert uit.

Kortom, het valt niet mee om bij publiek-private projecten alle kikkers in de kruiwagen te houden. Omdat het niet altijd makkelijk is om te voorspellen waar waarden elkaar in de weg kunnen zitten, ontwikkelde Kuitert er een instrument voor. ‘Over waarden gesproken’ brengt in kaart welke waarden besloten zijn in de doelstellingen van een project of programma én welke waarden de betrokken partijen zelf met zich meedragen. Aan de hand van een serie vragen ontstaat een beeld waar deze met elkaar in botsing kunnen komen.

Kuitert formuleert daarnaast zeven strategieën om met conflicterende waarden te leren omgaan. Daaruit blijkt dat conflicten best zijn te voorkomen. Bijvoorbeeld door de doelstellingen bewust een voor een op te lossen, door betrokkenen eerder bij elkaar aan tafel te zetten of door er een proefproject van te maken. “Als je mensen uit de bureaucratie trekt, zijn ze vaak meer bereid om out of the box mee te denken. Dat kan een eerste stap zijn voor een succesvolle samenwerking.”

Bekijk hier het proefschrift van Lizet Kuitert


Dit artikel verscheen eerder op tudelft.nl


Cover: ‘Cover Lizet’ door Lizet Kuitert (bron: TUDelft.nl)Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022