2010.03.01_Waterschapeen krachtige speler in gebiedsontwikkeling 660px

Waterschap: een krachtige speler in gebiedsontwikkeling

1 maart 2010

2 minuten

Onderzoek Voor een duurzame toekomst van de Nederlandse delta kunnen ruimte en water niet zonder elkaar. Water vraagt ruimte, en ruimtelijke kwaliteit kan in Nederland niet zonder water. In het rijksbeleid wordt hier ook nadrukkelijk van uitgegaan. Niemand bestrijdt de noodzaak van een goede koppeling tussen water en ruimte. De vraag is echter of bij gebiedsontwikkeling voldoende ruimte voor water wordt gemaakt. De waterschappen hebben veel kennis te bieden die voor het realiseren van integrale gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit moet worden ingezet. Dit vereist dat de waterschappen zich pro-actief opstellen richting ruimtelijke ordening, met inspirerende ideeën komen en zich nieuwe vaardigheden eigen maken. Dat de waterschappen bij gebiedsprocessen op het juiste moment met de juiste mensen aan tafel zitten die weten hoe je “water” vertaalt naar ruimtelijke kwaliteit. Dit manifest wil waterschappen daartoe verder aansporen.

Waterschappen staan voor een functionele taak, maar zijn zich bewust dat die taak alleen vanuit een brede kijk kan worden uitgevoerd. Voor het efficiënt realiseren van hun doelen is vroegtijdige afstemming nodig met de ruimtelijke ordening. Er is nog wel koudwatervrees, onvoldoende deskundigheid over ruimtelijke planprocessen, een te starre, op waterschapsnormen gerichte houding en intern wordt er niet altijd voldoende ruimte geboden om nieuwe allianties aan te gaan. Hierdoor wordt het realiseren van de wateropgave moeilijker, wordt er inefficiënt gewerkt en missen de waterschappen kansen om de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en landschappen te verbeteren. Daarom moeten waterschappen er voor zorgen dat ze vroegtijdig in het ruimtelijk ordeningsproces een stevige rol spelen in gebiedsontwikkelingen zonder op de stoel te gaan zitten van de gemeenten en provincies. Gebiedsontwikkeling vindt plaats binnen de kaders van het ruimtelijk beleid, provincies hebben een integraal afwegende wettelijke taak in dat beleid. De waterschappen kunnen en moeten vanuit hun eigen verantwoordelijkheid voor water maximaal participeren in gebiedsontwikkeling. De waterschappen willen dit nog actiever en effectiever oppakken.

Voor het volledige artikel zie bijlage.


Cover: ‘2010.03.01_Waterschapeen krachtige speler in gebiedsontwikkeling 660px’Meest recent

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Vakwerk gevraagd voor gebiedsontwikkeling in onzekere tijden

Columnist Aeisso Boelman ziet de huidige moeilijke marktomstandigheden niet direct veranderen. Partijen in gebiedsontwikkeling kunnen de pijn wel verzachten door anders samen te werken. “Te starre afspraken staan langjarig commitment in de weg.”

Opinie

5 december 2022

Marco Pastors door Reinier Bergsma (bron: BPD Gebiedsontwikkeling)

Zuid op eigen benen laten staan: de inzet van Marco Pastors

Marco Pastors mag leiding geven aan de vernieuwing van Rotterdam Zuid. Een gebied waar het stapelen van stenen alleen niet voldoende is. Ook in andere domeinen moet voortgang worden geboekt. Hoe gaat de oud-wethouder van Rotterdam daarbij te werk?

Interview

5 december 2022

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022