2010.03.01_Waterschapeen krachtige speler in gebiedsontwikkeling 660px

Waterschap: een krachtige speler in gebiedsontwikkeling

1 maart 2010

2 minuten

Onderzoek Voor een duurzame toekomst van de Nederlandse delta kunnen ruimte en water niet zonder elkaar. Water vraagt ruimte, en ruimtelijke kwaliteit kan in Nederland niet zonder water. In het rijksbeleid wordt hier ook nadrukkelijk van uitgegaan. Niemand bestrijdt de noodzaak van een goede koppeling tussen water en ruimte. De vraag is echter of bij gebiedsontwikkeling voldoende ruimte voor water wordt gemaakt. De waterschappen hebben veel kennis te bieden die voor het realiseren van integrale gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit moet worden ingezet. Dit vereist dat de waterschappen zich pro-actief opstellen richting ruimtelijke ordening, met inspirerende ideeën komen en zich nieuwe vaardigheden eigen maken. Dat de waterschappen bij gebiedsprocessen op het juiste moment met de juiste mensen aan tafel zitten die weten hoe je “water” vertaalt naar ruimtelijke kwaliteit. Dit manifest wil waterschappen daartoe verder aansporen.

Waterschappen staan voor een functionele taak, maar zijn zich bewust dat die taak alleen vanuit een brede kijk kan worden uitgevoerd. Voor het efficiënt realiseren van hun doelen is vroegtijdige afstemming nodig met de ruimtelijke ordening. Er is nog wel koudwatervrees, onvoldoende deskundigheid over ruimtelijke planprocessen, een te starre, op waterschapsnormen gerichte houding en intern wordt er niet altijd voldoende ruimte geboden om nieuwe allianties aan te gaan. Hierdoor wordt het realiseren van de wateropgave moeilijker, wordt er inefficiënt gewerkt en missen de waterschappen kansen om de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en landschappen te verbeteren. Daarom moeten waterschappen er voor zorgen dat ze vroegtijdig in het ruimtelijk ordeningsproces een stevige rol spelen in gebiedsontwikkelingen zonder op de stoel te gaan zitten van de gemeenten en provincies. Gebiedsontwikkeling vindt plaats binnen de kaders van het ruimtelijk beleid, provincies hebben een integraal afwegende wettelijke taak in dat beleid. De waterschappen kunnen en moeten vanuit hun eigen verantwoordelijkheid voor water maximaal participeren in gebiedsontwikkeling. De waterschappen willen dit nog actiever en effectiever oppakken.

Voor het volledige artikel zie bijlage.


Cover: ‘2010.03.01_Waterschapeen krachtige speler in gebiedsontwikkeling 660px’Meest recent

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023

GO Barometer door Ineke Lammers geïnspireerd op eerder werk van Charlotte Roebers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

GO Barometer: meer wantrouwen en onvoldoende capaciteit binnen het vakgebied

De GO Barometer heeft opnieuw gesproken: hoe waait de wind in gebiedsontwikkelingsland? Opvallend: het stijgende onderlinge wantrouwen tussen partijen. Daarnaast zet onvoldoende personele capaciteit de uitvoering van projecten verder onder druk.

Uitgelicht
Onderzoek

6 juni 2023

Vogelvlucht campus door intospace (bron: CLIC)

De regio Amsterdam krijgt een City Logistics Innovation Campus

Logistiek in de stad: we hebben het nodig maar heel blij worden we niet van al die vervoersbewegingen. De next generation stadslogistiek moet onzichtbaar worden, betoogt ontwikkelaar Ian Miller. De campus CLIC laat zien hoe.

Interview

5 juni 2023