Kleurrijke huizen aan het water in Groningen door Ton Drijfhamer (bron: Shutterstock)

Waterschappen: betrek ons op tijd bij keuze woningbouwgebieden

24 november 2021

2 minuten

Nieuws Om bij nieuwbouwprojecten problemen met watertekorten of door hoosbuien te voorkomen, is het voor ontwikkelaars slim om samen met waterschappen van tevoren watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken.

Op welke manier kan klimaatadaptatie worden meegenomen in de locatiekeuze en inrichting van woningbouwgebieden? De koepels van decentrale overheden, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de staf van de Deltacommissaris hebben deze vraag samen onderzocht en uitgewerkt. Dit onderzoek heeft het rapport ‘Verkenning klimaatadaptatie bij grootschalige woningbouwgebieden’ opgeleverd. Het rapport bevat aanbevelingen voor het rijk als regisseur van de woningbouwopgave. De belangrijkste aanbevelingen zijn: zorg dat klimaatadaptatie wordt geborgd en ontwikkel een landelijke referentie.

Alert zijn

Het rapport roept provincies en gemeentes ook op om waterschappen vroegtijdig te betrekken bij gebiedskeuze en bij de inrichting van gebieden. Hierdoor benutten zij de specifieke gebiedskennis van de waterschappen, wat helpt om verstandige keuzes te maken, ook op de lange termijn. Ook voorkomt het dat waterschappen met hogere beheerkosten worden geconfronteerd.

Het rapport geeft ook aan dat waterschappen zelf vroegtijdig aan de bel moeten trekken. Dat betekent dat ze alert moeten zijn op prille ruimtelijke ontwikkelingen. Deze aanbevelingen komen overeen met het advies van de Deltacommissaris van begin september en het position paper van de VNG over klimaatadaptief bouwen.

Schade beperken

Tot 2030 moeten er 900.000 woningen worden gebouwd. De waterschappen dringen erop aan om deze woningen slim en toekomstgericht te realiseren. Wacht bij nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet af, maar maak preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes. Op deze manier kunnen schade door wateroverlast, overstroming en droogte worden beperkt.


Cover: ‘Kleurrijke huizen aan het water in Groningen’ door Ton Drijfhamer (bron: Shutterstock)


Unie van Waterschappen door Unie van Waterschappen (bron: Twitter)

Door Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024