2014.04.14_WoningbouwAllemaalNaarDeStad_180px

Woningbouw: Allemaal naar de stad?

14 april 2014

3 minuten

Nieuws Op 14 mei organiseert Building Business een seminar met topsprekers over woningbouw! Waar mogen, als de markt de komende jaren weer aantrekt, woningen gebouwd worden? Komen de rode lijntjes terug? Sommige provinciale en gemeentelijke beleidsmakers willen dat inderdaad. Zij kiezen voor verdichting – duurzame verstedelijking – en willen slechts bij uitzondering nieuwe locaties toestaan buiten bestaand stedelijk gebied. Dat zou grote consequenties hebben, want het brengt schrappen van een deel van de bestaande suburbane plannen met zich mee. Zij hebben het voor het zeggen sinds het Rijk veel RO-taken naar hen verplaatst heeft. Hun beleid sluit aan bij de trek naar de stad van de laatste vijfentwintig jaar. In 1990 woonde 25 procent van de bevolking in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, nu 34 procent. De groei zit hem vooral in de steden onder de G4.

De markt ziet echter ook een andere tendens: er blijft een grote vraag bestaan naar groenstedelijke, dorpse en landelijke milieus, ook in de Randstad. Veel mensen prefereren nu eenmaal een huis met een tuin boven een appartement. Ook deze vraag zal geaccommodeerd moeten worden.

Sluiten beide tendensen elkaar uit of kunnen ze naast elkaar bestaan? Kunnen ze ook naast elkaar een gebied versterken? Als dit zo is, bestaat het gevaar dat dit onvoldoende onderkend wordt, waardoor de overheid verkeerde beslissingen neemt en verkeerde investeringen doet. Waardoor sinds de crisis stilliggende bestaande, in ontwikkeling zijn of geplande bestemmingsplannen in meer ontspannen woonomgevingen deels niet meer doorgaan. Terwijl daar wel behoefte aan is als het consumentenvertrouwen terugkeert en de woningmarkt weer de weg naar boven vindt. De decentralisatie roept ook de vraag op wie de regie precies over wat heeft, en of een versnipperde regie een probleem is.

Woningmarkt

Wat wordt de woningvraag in de komende tien jaar, kwalitatief en kwantitatief? Wat is de invloed van de vergrijzing, van onder druk staande inkomens en pensioenen, van demografische en ruimtelijke ontwikkelingen? Hoe hangen die samen? Welke invloed hebben ze op de steden? Hebben laagopgeleide stedelingen nog perspectief of worden ze verdrongen? Gaan onze steden ooit weer leeglopen, zoals in de jaren zeventig? Wat is de relatie tussen massa en dichtheid enerzijds en kwaliteit van leven anderzijds? Hoe krijg je economisch sterke regio’s en welke zijn dat? Hoe ontwikkelt de mobiliteit zich? Zet afnemend autogebruik door jongeren door of is dit een randverschijnsel? Hoe flexibel moeten ruimtelijke ordeningsplannen zijn? Waar liggen de kansen? Hoe kan een zinvolle dialoog tussen overheden en markt ontstaan? Antwoorden op deze vragen worden tijdens het seminar gegeven. Enkele aanwezige wethouders zullen ook reageren.

Doelgroep

Overheden, ontwikkelaars, bouwers, corporaties, vastgoedbeleggers, financiers, architecten, adviseurs.

Locatie

Het seminar wordt gehouden in de Queen’s Foyer van het Beatrix Theater op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het ligt pal naast het Centraal Station en is dus goed met het openbaar vervoer te bereiken.

Zie verder:


Cover: ‘2014.04.14_WoningbouwAllemaalNaarDeStad_180px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023