platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Verslag

2015: Jaar van de Ruimte

2015: Jaar van de Ruimte

22 jul 2014 - Wie maakt Nederland? Hoe ziet Nederland er in 2040 uit? Wat zijn de ruimtelijke opgaven van de toekomst? 2015 wordt het Jaar van de Ruimte. Samen met het Ministerie van IenM en steeds meer andere partners, sorteren Vereniging Deltametropool, Platform31 en Ruimtevolk voor op dit jaar. Door op zoek te gaan naar nieuwe toekomstperspectieven en partijen die daar een rol in hebben. Op 4 juli jongstleden werd het publieke startschot gegeven voor het Jaar van de Ruimte. Vijf toekomstperspectieven werden gepresenteerd en stevig bediscussieerd; spannende, nooit gestelde vragen werden gesteld; opgaven werden benoemd; partijen pakten hun rol. Een veelbelovende opmaat richting 2015!

In 2015 is het 25 jaar geleden dat de grote bepalende visies voor de Nederlandse Ruimtelijke Ordening het licht zagen: de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening (VINO) en de Vierde Nota Extra (Vinex). Hierin werden contouren geschetst van wijken, wegen en natuurgebieden die nu grotendeels zijn gerealiseerd en ons dagelijks leven vormgeven.
Nu, 25 jaar later, staat Nederland voor nieuwe vraagstukken die gevolgen hebben voor onze ruimtelijke ordening en vragen om nieuwe visies, zoals klimaatverandering, demografische krimp, energietransitie en de netwerksamenleving. Hoe formuleren we antwoorden op de nieuwe vragen voor de toekomst? Wie hebben we daarbij nodig? Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige Ruimtelijke Ordening in deze snel veranderende omgeving?
We hebben de toekomst verkend aan de hand van interviews met sleutelpersonen in de Ruimtelijke Ordening. Hen is gevraagd naar hun visie op de toekomst van de RO, naar de grote opgaven, de belangrijkste maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst, en de partijen die hier een rol in (zouden) moeten spelen.
Op basis van deze toekomstverkenning zijn vijf toekomstperspectieven benoemd: Groen en Blauw Nederland; Nederland één Grote Stad; Nederland Kringloopland; Nederland Netwerkland; en Nederland Productieland. Deze toekomstperspectieven vormen de voorzet voor de verdere discussie met betrokken partners om te komen tot toekomstige ruimtelijke opgaven.
Op 4 juli zijn de perspectieven gepresenteerd aan het verzamelde publiek in de Kunsthal in Rotterdam. Vervolgens ging men uiteen in zes Tafels om de perspectieven, en de ontbrekende perspectieven, te bediscussiëren.

Blijf op de hoogte